Išminčių citatos 17

   Visų tautų ir laikų išminčiai toliau mus moko Suvokimo. Kaip atskirti Tikrą nuo netikro? Kas yra gyvenimas ir kaip jį priimti? Kas ir koks yra žmogus? Suvokimas, kartais atrodantis žaibo blyksniu ūkanotame danguje – nėra vien proto kūrinys. Tai gyvoji patirtis. Toks suvokimo agna pakrautas Žodis yra ir pagalbos  priemonė kitiems, veiksmingas Suvokimo įrankis. Turintieji ausis tegirdi, sako Šventraščiai.

Om Prajnanam Brachma – Om, Aukščiausioji Išmintis yra Brahmanas

 

Hindu Mantra

 

 

Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.

 

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams 13:4-8

 

 

Jei gerai atliksite savo Tėvo (Dievo-Tėvo) darbą, sąmoningai kvėpuosite – paveldėsite jo namus.

 

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

 

Vesk mane į savo tylos ašį,/ kad mano širdis būtų pilna dainų.

 

Rabindranatas Tagorė „Paklydę paukščiai“

 

 

Dieviška meilė skelbia: jei myli Mane, mylėk Mane ne viename sutvėrime, o visuose. Prisimink – nors tu mėgini įkalinti Mane viename žmoguje, Aš galiausiai sunaikinsiu tą kūno rūbą, kurį jis vilki. Aš darau tai, kad išmoktum atrasti Mane visuose.

 

Paramhansa Jogananda „Dvasiniai ryšiai“

 

 

Žinių nėra kažkur toli danguje. Jos čia – žolėje, medžiuose, lapuose. Tik susijunkite su tuo, kas jus supa.

 

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

 

Padėk man atverti/ Savąją Šviesą,/ kad per ją susijungčiau/ Su Tavo Šviesa.

 

Antropoteosofijos malda

 

 

…vakarykštė diena tėra šiandienos atmintis, o rytojus – nūdienos svajonė.

 

Khalilis Džibranas „Pranašas“

 

 

Sąmoningai kvėpuokite ir patys viską sužinosite. Nes kvėpavimas duoda gyvybę viskam.

 

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

 

O, Tėve, kai buvau aklas, neradau nė vienų durų, kurios vestų pas Tave, bet dabar, kai atmerkei man akis, randu duris visur: gėlės širdyje, draugystės balse, mieluose prisiminimuose. Kiekviena mano malda atveria vis naujas duris į Tavo būties šventyklą.

 

Paramhansa Jogananda „Dvasiniai ryšiai“

 

 

Mažas šunelis įtaria Visatą, kad ji planuoja užimti jo vietą.

 

Rabindranatas Tagorė „Paklydę paukščiai“

 

 

Turėtume trokšti tik To, kas nurimdo visus norus. Pagaliau, trokšti tik kvėpuoti. Tuomet išdava ateis kvėpavimo ugnimi.

 

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

 

Žmogus, kuris niekada nieko nemylėjo, niekada negalės mylėti visos žmonijos. Žmogus, kuris niekada nemylėjo kitų žmonių, arba paukščių ir gyvūnų, niekada negalės mylėti Dievo. Dieviška meilė gali augti tik toje širdies dirvoje, kurioje auga žmogiška meilė.

 

Paramhansa Jogananda „Dvasiniai ryšiai“

 

 

Mes – Vyčio ir Rūpintojėlio ženklas. Jėga ir kontempliacija, štai jėga. Tai – samurajų jėga. Tai tokia jėga, kurios raumenys drasko drabužius ir šarvus, ir istorijos uždėtus antvalkčius.

 

Gintaras Beresnevičius „Imperijos darymas“

 

 

Atsisakyk gyvenimo, jei nori gyventi.

 

„Tylos balsas“

 

 

 Jūs meldžiatės, kai sielvartaujat ir kai jums ko nors reikia; o kad melstumėtės tuomet, kai trykštat džiaugsmu ir nestokojat nieko!

 

Khalilis Džibranas „Pranašas“

 

 

Nugriaukite savanaudiškumo sienas. Te jūsų meilė išsiplečia ir apima visus sutvėrimus.

 

Paramhansa Jogananda „Dvasiniai ryšiai“

 

 

Pykdami ant žmonių, sureikšminame jų veiksmus. Privalu atsikratyti šito jausmo. Žmonių veiksmai negali būti tokie reikšmingi, kad nusvertų vienintelę prasmingą mūsų alternatyvą: neginčytiną susidūrimą su begalybe.

 

Karlosas Kastaneda

 

 

Ir paukščiai skrido pas jį, ir sveikino savo giesmėmis, o kiti sutvėrimai gulė prie jo kojų ir jis juos maitino, o šie ėdė iš jo rankų.

 

„Dvylikos šventųjų evangelija“

 

 

O vienuoliai, stokite ir eikite į kelią daugumos gerovei, daugumos laimei, pagailėkite pasaulio. … Skelbkite Mokymą. … Skelbkite jo dvasią ir raidę; aiškinkite dvasinio gyvenimo praktiką visoje jo grynumo pilnatvėje.

 

Divjavadana „Dieviškieji žygdarbiai“

 

 

Nuolat bandote įtvirtinti savo ego. Tai agnos švaistymas. Gal geriau įtvirtinti savo kvėpavimą?

 

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

 

 

Kažkas jums akivaizdžiai dovanojo Gyvenimo stebuklą, o jūs jo taip nevertinate! Šlovinkite Gyvenimą savimi, laiminkite jį savo džiaugsmingu, spinduliuojančiu Buvimu, sąmoningu Buvimu!

 

A.M.V.

 

 

Bet kuris kelias yra tik vienas iš milijonų. Todėl kovotojas niekada neturi pamiršti, jog kelias tėra kelias; jei jaučia, kad neturėtų juo eiti, jokiu būdu nereikia pasilikti. Jo sprendimas apleisti kelią ar likti jame negali priklausyti nuo baimės ar ambicijos. Į kiekvieną kelią reikia žvelgti įdėmiai ir apdairiai. Kovotojas turi paklausti savęs: Ar šitas kelias turi širdį?

Visi keliai vienodi: jie veda į niekur. Tačiau kelias be širdies niekada nebus malonus. Kelias su širdim, priešingai, yra lengvas-kovotojui, nereikia stengtis jį pamėgti; jis žada linksmą kelionę; jei tik seksi juo, su juo susiliesi.

 

Karlosas Kastaneda

 

 

Tamsa keliauja į šviesą, bet aklumas į mirtį.

 

Rabindranatas Tagorė „Paklydę paukščiai“

 

 

Jūsų kasdieninis gyvenimas yra Jūsų šventovė ir Jūsų religija. Kada tik į ją eitumėt, pasiimkit su savim viską, ką turite.

Khalilis Džibranas „Pranašas“

 

 

Jūsų satguru (tikrasis mokytojas) yra šeštojoje čakroje. Jis visada čia ir yra beskvarmis. Jis sėdi ant ajna čakros. Jis labai jaunas, kur kas jaunesnis už jus…

 

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 09 01

 

 

Būtina žinoti, kad buvusių poelgių pasekmių, iš kurių atsiranda visa kančia, neįmanoma išvengti.

 

Dvagpo-Lchardže „Šventasis rožinis“

 

 

Dievo kūne nieko nėra iš esmės nauja. Visa jau yra jame. Naujumas yra pačiame žmoguje, jo dvasinėje atgajoje (evoliucijoje). Kai pamažu gimsta tai, kas vadinama Platesniu Suvokimu. Šis suvokimas ir pagimdo jogą. Kuri yra ne dogma ar teorija, o gyvasis patyrimas. 

 

Jogas N.

 

 

 Visi kentėjimai gimsta iš baimės. Kai išnyksta baimė, išnyksta ir visos atrodžiusios neišvengiamomis kančios.

 

M.K.S.Ajengaras

 

 

Žmogus turi keturis tikrus nedraugus: baimę, aiškumą, galią ir senatvę. Baimę, aiškumą ir galią įmanoma nugalėti, tačiau senatvės-ne. Jos poveikis gali būti atidėtas, bet nugalėtas-niekada.

 

Karlosas Kastaneda

 

 

Medituokite ir įtvirtinkite savo praną, visa kita vyks savaimingai. Neįtvirtinus pranos pirmojoje čakroje, turėsite žlugimą antrojoje. Sąmoningai kvėpuokite, ir bėdos pasitrauks.

 

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 09 01

 

 

Ir jeigu jūs pažintumėt Dievą, nereikėtų jums minti mįslių. Verčiau apsižvalgykit aplink save ir išvysite Jį, žaidžiantį su jūsų vaikais. Ir pažvelkit į visatą; pamatysit, kaip jis vaikšto tarp debesų, tiesia rankas žaibuose ir nusileidžia lietumi. Jūs regėsite, kaip jis šypsosi gėlėse, po to pakyla ir moja rankomis medžiuose.

Kahlilis Džibranas „Pranašas“

 –
SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt