Išminčių citatos 2

Protas nupina vainikus ir uždeda.

Protas vainikus nuima ir išmeta.

Tik širdis, persmelkta Atmano malonės, išlieka vientisa!

 

Jogas  Atmaram, 2008

 

 

Mums atrodo, kad praeina metai, o praeinam iš tiesų tik mes.

 

Raineris Marija Rilkė

 

 

Ieškokite Žinojimo, kad suprasti, kad nelaimių kaip tokių nėra. Viską, visus stebuklus ir nelaimes, savyje nešioja pats žmogus. Kada žmogui atsiveria Žinojimas, jis tampa ramus, nes jame atgyja Išmintis. Neieškokite stebuklų, jų nėra. Ieškokite Žinojimo – jis yra. Ir visa, ką žmonės vadina stebuklais, visa tai yra tik vienas ar kitas Žinojimo laipsnis.

 

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“.

 

 

…Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai Gerti iš gyvojo vandens šaltinio….

Aš Esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, Pirmasis ir Paskutinysis. …

 

Apr. 21:6, 13

 

 

… Apmąstymai – tai tuščias darbas. Visų minčių atmetimas – tai naudinga veikla.

 

Tatjana Platonova „AŠ žiniaraštis“.

 

 

Dabartinis fizinis pasaulis , erdvės laiko pasaulis, … yra tik Dievo vizija.

…Dievas nukreipia savo žvilgsnį nuo pasaulio, ir pasaulis nustoja egzistavęs. Dieviškasis Regėtojas atveria akis, ir naujas pasaulis būna sukurtas.

 

Oskaras Milašius „Pranašystės“ 1937

 

 

Jeigu jūs atsisakote visko, tai, kas lieka yra Mokša (Savirealizacija). Ką jums gali suteikti kiti? Tai visada čia. Tai Yra… Jie sako, kad aš jiems turiu suteikti mokšą. Jiems užteks vien tik mokšos. Argi tai savaime nėra noras? Jeigu jūs atmesite visus savo norus, tai, kas liks, bus Mokša.

 

Ramana Maharshi

 

 

Dar viena įdomia „stebėjimo“ savybe yra tai, kad atsitinkantys įvykiai sukelia sapno nerealumo pojūtį, ir pats stebėjimas yra lydimas nuostabios paslapties ir įvykių tarpusavio ryšio pojūčiais, tačiau – ir tai labai svarbus momentas – absoliučiai nėra jokio noro ištirti šią paslaptį. Kitais žodžiais, atsiranda tikrasis pergyvenimas „Tebūnie tavo Valia“.

 

Ramešas Balsekaras „Nuo sąmonės link sąmonės“

 

 

Varguose, bandymuose tegul Lietuvoje įsigali šventojo Pranciškaus dvasia. Jau šiandien reiktų kalbėti apie Mahatmą Gandį, Vydūną, Rabindranatą Tagorę. Kilnaus žmogiškumo dvasia bus itin reikalinga. Tiesos kelias – vienas. Lietuvoje gyvena ne vien katalikai. Pastarieji mokysis iš iš savo kilnių, skaisčių, tvirtų kunigų, mokytojų. Kitų tikėjimų žmonėms sektinas Vydūnas, Mahatma Gandis. Viską reikia daryti, kad būtų pašalinta neapykanta. Sektinas Rericho taikos paktas. … Matau prieš save lietuvius, prašau jiems iš Dievo  palaimos.

 

Oskaras Milašius „Pranašystės“ 1937

 

 

Medis yra ne daiktas, o procesas.

 

Nežinomas praktikuotojas

 

 

Vieno ar kito žmogaus pasaulėžiūros kitimas vyksta nuolat, ir paprastas beasmenis  to stebėjimas, be palyginimų ir įvertinimų, gali būti spontanišku ir pamokomu dvasiniu pratimu.

 

Ramešas Balsekaras „Nuo sąmonės link sąmonės“

 

 

Veiksmai veda į proto apvalymą, o ne į Realybės Suvokimą. Tiesos Suvokimas pasiekiamas Atskyrimu (Viveka: atskyrimas Tikro nuo netikro), o ne dešimtimis milijonų veiksmų.

 

Šri Adi Šankaračarja „Viveka Chudamani, 11“

 

 

Atsipalaiduok ! Jokios pastangos tau nepadės tapti geresniu. Geriau – nebūna. Būna kitaip. O pastangos gali tapti kliūtimi, jei jos vykdomos dėl pasikeitimų į kažkurią iš pusių.

 

Tatjana Platonova „Paprastos tiesos“.

 

 

Todėl, kad mūsų galva yra erdvėje, o erdvė turi protą, mūsų galva taip pat turi nedidelį proto kiekį. Štai kur tiesa. Yra netiesa, jog pas mus yra savo atskiras protas. Tai tik iliuzija. Panašiai kaip indas, panardintas į vandenį, savaime prisipildo nedideliu kiekiu vandens, taip ir mūsų galva talpina protą vien todėl, kad jis yra erdvėje.

 

K.E.Krišnamačarija „Okultinė anatomija“.

 

 

…mes visi – vieno vandenyno vanduo ir tavo gyvenimas – tuo pačiu yra tavo brolio ar sesers gyvenimas. Mes – viena Sąmonė, išpilstyta į skirtingus indus, todėl ir prisiminimai pas mus vienodi. …Nei viena forma Visatoje neegzistuoja objektyviai. Visa yra todėl, kad esi tu. Štai ir visa tiesa apie šį pasaulį.

 

Tatjana Platonova „AŠ žiniaraštis“.

 

 

Nieko nėra pasaulyje, mūsų nėra, mes neegzistuojame, o tik atrodo, kad gyvename…

 

A.P.Čechovas „Trys seserys“.

 

 

Yra tik viena nenugalima jėga gyvenime – Džiaugsmas. Kiekvieną kartą, kai jums kažkas nepavyksta, kai jūs norite nugalėti visas kliūtis ir pasiekti rezultatą, nugalėkite mylėdami ir džiaugdamiesi. Kiekviena jūsų šypsena pagreitins jūsų pergalę ir išskleis jėgas jumyse. Kiekviena jūsų ašara ir nusivylimo žodis sujauks tai, ką jūs pasiekėte vystydami savo gebėjimus ir atitolins pergalę toli nuo jūsų.

 

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“.

 

 

Protas privalo kontroliuoti, sąlygoti ir transformuoti fizinį kūną.

 

Šri Aurobindo „Jogos praktika“.

 

 

Tavo stiprybė turi būti ne ginkluose ar banko sąskaitoje. Tai turi būti nepajudinama jėga kylanti iš Išminties ir sugebėjimo atskirti (Tikrą nuo netikro).

 

Svamis Šivananda „Šivanandos Upanišados“

 

 

Gyvenimo Šaltinis – tai ne brangenybių prikimšta ola, o praraja be pradžios ir pabaigos. Šios tylios, nepermatomos Švaros fone atsiranda tie paveiksliukai, tos formos, tie santykiai, kuriuos jūs norite pajausti. Pasaulis kuriamas stebėtojo, kuris atkuria tai, ko užsinori. Žmogiškoji kūryba nuostabi, sutinkate?

 

T.Platonova „Doktrina apie laiką ir protą“

 

 

Akys, kurios verkia, negali matyti aiškiai. Taip pat ir ausys tų, kurie skundžiasi, viliasi ir girdi tik savųjų širdžių nusivylimą, negali išgirsti Gyvenimo šauksmo. Ir širdis, tuksinti minorine gama, plaka monotoniškai: „Aš, aš, aš“.

Niekieno akis negalima atverti prievarta. Šioje žemėje kiekvieno akys atsiveria tada, kai jis ilgai ir daug darbuojasi.

 

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt