Išminčių citatos 21

Toliau plaukia išminčių citatos Platesniam Suvokimui.

 

Mokykitės nenorėti, kad po to neturėti prisirišimų neįgyvendintų norų pavidalu.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi išdavos“

*

Skvarma yra esminis atsakas į virpesį.

Sakralinės geometrijos įžvalga

*

Tu pats esi vienintelė tavo bėda ir vienintelis sprendimas. Pokyčiai yra neišvengiami, o tobulėjimas – asmeninis apsisprendimas.

Dr. Bob Proctor

*

Kas tu? Kas aš esu? Iš kur atėjęs? Kas mano motina? Kas tėtis mano? Galvoki apie tai, išvystęs tikrą Suvokimą. Pasaulis šis visai netoks, kaip tau atrodė, atskirk kas Tikra, atsisakyk netikro, pažvelgdamas į šį gyvenimą lyg tuščią sapną.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Darna ir grožis – tai pusiausvyros taškas, iš kurio jūs galite stebėti susikūrusios skvarmos tobulybę.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi išdavos“

*

Interpretacija yra intelekto kerštas pasauliui.

Susana Sontag

*

Iš tikro, plunksna iš mažos paukštės sparno iškritusi, griausmą sukelia tolimuose pasauliuos.

Agni joga

*

Ar gali Dievas turėti norų? Gali, nes Dievas, pasireiškiantis per skvarmas, įgyvendina skvarmų, kurias jis pats įkūnija, norus. Visuminis pasaulio noras yra Dievo noras, ir jis privalo jį įgyvendinti, tai yra įvykdyti. Iki tol, kol būvoja norai, bus ir pasaulis, judantis iš taško, kuriame noras kyla, iki jo įvykdymo taško. Kai tik šis judėjimas nutrūks, tai yra norai išnyks, išnyks ir antrasis, galutinis taškas. Žmonija pradės gyventi dabartyje, pasitenkindama tuo, kas vyksta, ji pajus tikrovės skonį ir suvoks savosios praeities netikrumą.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi išdavos“

*

Niekas neišnyksta. Viskas jau yra. Visa yra gyva. Žmogaus Suvokimas skleidžiasi.

Jogas N.

*

Eik amžinai ištikimas ir bebaimis, ir nugalėk mylėdamas.

Mahatmų išmintis

*

Siauras takelis į Suvokimą veda. Kelias šis aukščiau priešybių, jų pasireiškimų – ydų ir dorybių. Tapk laisvas, joge, tikrosios jogų pratybų būdu įvaldęs protą ir jusles (Citta), išlik į Viešpatį paniręs ir neprisirišęs, lyg vaikas ar beprotis.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Niekas tau ne draugas, niekas tau ne priešas, tačiau kiekvienas sutiktas žmogus tau – mokytojas.

Indų posakis

*

Visuotinis gyvenimas džiaugsme reiškia, kad kančios išsemtos, išgyventos, sudegintos. Kančios eina ranka rankon su žemaisiais norais, džiaugsmas – su aukštaisiais. Tegu jumyse gimsta aukščiausi norai dvasiškai augti, tobulėti be apribojimų, atiduoti iki begalybės, tarnauti Dievui visa esybe. Džiaugsmas, jaučiant save dieviškąja ranka, kuriančia grožį, turi tapti nepraeinančiu.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi išdavos“

*

Prarasti galima tik ramybę.

Iš Agni jogos mokymų

*

Leiskime grožiui, kurį mes esame įsimylėję, tapti tuo, ką mes darome. Yra šimtai būdų pulti ant kelių ir pabučiuoti žemę.

Sufijų poetas Rumis

*

Dvasiniame gyvenime visuomet esame Kelio pradžioje.

Kosminis principas

*

Niekas jūsų organizmo nepažįsta geriau už jus pačius. Neverta matuotis svetimus marškinius, kai turite savus.

Tamara R.

*

Prisimink: blogis niekada tavęs nepalies, kol tavęs nepalies baimė, neištikimybė ir melas. Blogis nepakenčia tyrumo atmosferos – ir nuo jos bėga. Ir tiktai tada, kai tavo širdyje prabėgs nors menkiausia abejonių bangelė, – tik tada blogis gali tave paliesti.

Venecijietis

*

Tu negali eiti Keliu, pats netapęs tuo Keliu.

„Tylos balsas“

*

Ar gyveni tu rūmuose saulėtuose, ar po medžiu randi šešėlį, vilki prabangiai, o gal tik elnio odą tam naudoji? Miegi ant nuogos žemės ar lovoje patogiai? Visa ši aplinka, tai smulkmenos bereikšmės, jei Neprisirišimo (Vairagya) neturi išvystęs. Palaiminti jį turintys, jie visada laimingi.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Sudėtinga yra tai, ką galima paaiškinti ir paprasta yra tai, ko paaiškinti negalima. Paprasta skvarma gulasi į širdį, atverdama jai savo pirmapradį skambesį, ji kalba, kad iš jos galima sukurti visa kita.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi išdavos“

*

Viskas – pačiame žmoguje. Ir ne išorinis gyvenimas žmogų užgraužia arba atnaujina, tačiau pats žmogus sukuria savo gyvenimą. Jis pats nešiojasi savyje visus savo stebuklus.

Venecijietis

*

Devyniasdešimt devyniais atvejais iš šimto, tai, ką žmonės vadina meile, iš tikro yra arba jų prietarai ir klaidingi suvokimai, arba jų savimeilė.

K.Antarova „Du gyvenimai“

*

Tu ir jis yra viena. Kitu atveju tu – vargšas vergas, negyvėlis, kuris laidoja savo negyvėlius gyvenimo dykumoje.

Čarterdži

*

Mokslo atradimai padaromi anaiptol ne loginiu būdu; loginę skvarmą jie įgauna vėliau, juos aiškinant. Atradi­mas, net labai mažas, – visada yra praregėjimas. Jis „ateina“ iš šalies ir netikėtai, tarsi kažkas jį būtų pakuždėjęs.

Albertas Einšteinas

*

Taigi, būdamas ramaus proto būsenoje, nuolankiu žvilgsniu suvoki savo tikrąją prigimtį, kuri yra viena ir tyra, nedaloma sąmonė, esanti po nepailstančiu protu ir talpinanti savyje visą visatą visoje jos įvairovėje. Nuraminęs protą, patirk būseną tarp miego ir būdravimo… Tai yra tikroji nedaloma Esatis, kuri neklysta.

Senovės indų traktatas „Tripura Rahasya“

*

Ir vėl gimimas, vėl ir vėl mirtis, ir vėl motinos įsčiose buvimas… Iš tikro, kaip sunkiai įveikiama pasikartojanti samsara! O Viešpatie, atjauta beribe! Tik Malonė Tavo man padėti gali, išgelbėk ir apgink  mane!

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Paguldysiu akmenėlį,/ Šaly kelio šaly kelio,/ Kad gulėtų…

Iš lietuvių tautos atminties

*

Nuojauta yra pats tobuliausias žinojimas.

G. V. Leib­nicas

*

Gyventi teisingai, reiškia būti teisingiems.

Teosofijos išmintis

*

Galima žengti Gangos vandenin atlikti apeigą, kruopščiai priesakų laikytis, aukoti labdarai gausiai! Tačiau visi išminčiai pasakys tau: be Žinojimo (Jnana) niekas nesuteiks tau Laisvės (Nušvitimo), net per šimtą gimimų ir mirčių!

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Buvo Namai, jie buvo tarp viršaus ir apačios; juose septyni broliai…

Iš Hindukušo mitų

*

Kada ateinate, ateikite lyg visam laikui. Kada išeinate, išeikite lyg amžinai. Kada ateinate, naudokitės viskuo, nes nuo visko atsisakėte. O kada išeinate, palikite viską, nes viską pasiėmėte. Stiprinkite atsižadėjimą turėdami ir mokykitės įvaldymo tyruose.

Agni joga

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Forma yra fundamentalus atsakas į vibraciją.

Sakralinės geometrijos įžvalga

*

Tu pats esi vienintelė tavo problema ir vienintelis sprendimas. Pokyčiai yra neišvengiami, o tobulėjimas – asmeninis apsisprendimas.

Dr. Bob Proctor

*

Kas tu? Kas aš esu? Iš kur atėjęs? Kas mano motina? Kas tėtis mano? Galvoki apie tai, išvystęs tikrą Suvokimą. Pasaulis šis visai netoks, kaip tau atrodė, atskirk kas Tikra, atsisakyk netikro, pažvelgdamas į šį gyvenimą lyg tuščią sapną.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Harmonija ir grožis – tai pusiausvyros taškas, iš kurio jūs galite stebėti susikūrusios formos tobulybę.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi rezultatai“

*

Interpretacija yra intelekto kerštas pasauliui.

Susana Sontag

*

Iš tikro, plunksna iš mažos paukštės sparno iškritusi, griausmą sukelia tolimuose pasauliuos.

Agni joga

*

Ar gali Dievas turėti norų? Gali, nes Dievas, pasireiškiantis per formas, realizuoja formų, kurias jis pats įkūnija, norus. Visuminis pasaulio noras yra Dievo noras, ir jis privalo jį realizuoti, tai yra įvykdyti. Iki tol, kol egzisuoja norai, egzistuos ir pasaulis, judantis iš taško, kuriame noras kyla, iki jo įvykdymo taško. Kai tik šis judėjimas nutrūks, tai yra norai išnyks, išnyks ir antrasis, galutinis taškas. Žmonija pradės gyventi dabartyje, pasitenkindama tuo, kas vyksta, ji pajus realybės skonį ir suvoks savosios praeities nerealumą.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi rezultatai“

*

Niekas neišnyksta. Viskas jau yra. Visa yra gyva. Žmogaus Suvokimas skleidžiasi.

Jogas N.

*

Eik amžinai ištikimas ir bebaimis, ir nugalėk mylėdamas.

Mahatmų išmintis

*

Siauras takelis į Suvokimą veda. Kelias šis aukščiau priešybių, jų pasireiškimų – ydų ir dorybių. Tapk laisvas, joge, tikrosios jogų praktikos būdu įvaldęs protą ir jusles (Citta), išlik į Viešpatį paniręs ir neprisirišęs, lyg vaikas ar beprotis.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Niekas tau ne draugas, niekas tau ne priešas, tačiau kiekvienas sutiktas žmogus tau – mokytojas.

Indų posakis

*

Visuotinis gyvenimas džiaugsme reiškia, kad kančios išsemtos, išgyventos, sudegintos. Kančios eina ranka rankon su žemaisiais norais, džiaugsmas – su aukštaisiais. Tegu jumyse gimsta aukščiausi norai dvasiškai augti, tobulėti be apribojimų, atiduoti iki begalybės, tarnauti Dievui visa esybe. Džiaugsmas, jaučiant save dieviškąja ranka, kuriančia grožį, turi tapti nepraeinančiu.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi rezultatai“

*

Prarasti galima tik ramybę.

Iš Agni jogos mokymų

*

Leiskime grožiui, kurį mes esame įsimylėję, tapti tuo, ką mes darome. Yra šimtai būdų pulti ant kelių ir pabučiuoti žemę.

Sufijų poetas Rumis

*

Dvasiniame gyvenime visuomet esame Kelio pradžioje.

Kosminis principas

*

Niekas jūsų organizmo nepažįsta geriau už jus pačius. Neverta matuotis svetimus marškinius, kai turite savus.

Tamara R.

*

Prisimink: blogis niekada tavęs nepalies, kol tavęs nepalies baimė, neištikimybė ir melas. Blogis nepakenčia tyrumo atmosferos – ir nuo jos bėga. Ir tiktai tada, kai tavo širdyje prabėgs nors menkiausia abejonių bangelė, – tik tada blogis gali tave paliesti.

Venecijietis

*

Tu negali eiti Keliu, pats netapęs tuo Keliu.

„Tylos balsas“

*

Ar gyveni tu rūmuose saulėtuose, ar po medžiu randi šešėlį, vilki prabangiai, o gal tik elnio odą tam naudoji? Miegi ant nuogos žemės ar lovoje patogiai? Visa ši aplinka, tai smulkmenos bereikšmės, jei Neprisirišimo (Vairagya) neturi išvystęs. Palaiminti jį turintys, jie visada laimingi.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Sudėtinga yra tai, ką galima paaiškinti ir paprasta yra tai, ko paaiškinti negalima. Paprasta forma gulasi į širdį, atverdama jai savo pirmapradį skambesį, ji kalba, kad iš jos galima sukurti visa kita.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi rezultatai“

*

Viskas – pačiame žmoguje. Ir ne išorinis gyvenimas žmogų užgraužia arba atnaujina, tačiau pats žmogus sukuria savo gyvenimą. Jis pats nešiojasi savyje visus savo stebuklus.

Venecijietis

*

Devyniasdešimt devyniais atvejais iš šimto, tai, ką žmonės vadina meile, iš tikro yra arba jų prietarai ir klaidingi suvokimai, arba jų savimeilė.

K.Antarova „Du gyvenimai“

*

Tu ir jis yra viena. Kitu atveju tu – vargšas vergas, negyvėlis, kuris laidoja savo negyvėlius gyvenimo dykumoje.

Čarterdži

*

Mokslo atradimai padaromi anaiptol ne loginiu būdu; loginę formą jie įgauna vėliau, juos aiškinant. Atradi­mas, net labai mažas, – visada yra praregėjimas. Jis „ateina“ iš šalies ir netikėtai, tarsi kažkas jį būtų pakuždėjęs.

Albertas Einšteinas

*

Taigi, būdamas ramaus proto būsenoje, nuolankiu žvilgsniu suvoki savo tikrąją prigimtį, kuri yra viena ir tyra, nedaloma sąmonė, esanti po nepailstančiu protu ir talpinanti savyje visą visatą visoje jos įvairovėje. Nuraminęs protą, patirk būseną tarp miego ir būdravimo… Tai yra tikroji nedaloma Esatis, kuri neklysta.

Senovės indų traktatas „Tripura Rahasya“

*

Ir vėl gimimas, vėl ir vėl mirtis, ir vėl motinos įsčiose buvimas… Iš tikro, kaip sunkiai įveikiama pasikartojanti samsara! O Viešpatie, atjauta beribe! Tik malonė Tavo man padėti gali, išgelbėk ir apgink  mane!

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Paguldysiu akmenėlį,/ Šaly kelio šaly kelio,/ Kad gulėtų…

Iš lietuvių tautos atminties

*

Intuicija yra pats tobuliausias žinojimas.

G. V. Leib­nicas

*

Gyventi teisingai, reiškia būti teisingiems.

Teosofijos išmintis

*

Galima žengti Gangos vandenin atlikti ritualą, kruopščiai priesakų laikytis, aukoti labdarai gausiai! Tačiau visi išminčiai pasakys tau: be Žinojimo (Jnana) niekas nesuteiks tau Laisvės (Nušvitimo), net per šimtą gimimų ir mirčių!

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Buvo Namai, jie buvo tarp viršaus ir apačios; juose septyni broliai…

Iš Hindukušo mitų

*

Kada ateinate, ateikite lyg visam laikui. Kada išeinate, išeikite lyg amžinai. Kada ateinate, naudokitės viskuo, nes nuo visko atsisakėte. O kada išeinate, palikite viską, nes viską pasiėmėte. Stiprinkite atsižadėjimą turėdami ir mokykitės įvaldymo tyruose.

Agni joga

***

www.yogi.lt< -->