Išminčių citatos

Nuolat papildomas išminčių citatų skyrelis.

aa no bhadraah kratavo yantu vishvatah/ tegu kilnios mintys ateina mums iš visų krypčių.

Rigveda

*

bhajagovindam bhajagovindam govindam bhaja muudhamate sampraapte sannihite kaale nahi nahi rakshati dukrijnkarane ///  Garbink Govindą, garbink Govindą, garbink Govindą! O kvaily! Jokios gramatinės taisyklės neišgelbės tavęs mirties akimirką!

Šri Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

*

Žinojimą duodame tam,/  Kad prisimintumėte/  Ir taptumėte savimi./  Jis jumyse, mūsų vaikai,/  Mes tik primename.

Astrėja 2007 06 29

*

Yra tokia proto ir jo veiklos savybė: jūs sugebate suprasti tik tai, ką jau žinote viduje, kas yra jūsų paties „aš“ viduje. … Knyga, patekusi jam į rankas, nėra atsitiktinumas – ji paliečia tuos žinojimo klodus, kurie pasąmonėje jau seniai laukia galimybės pasireikšti. Šis žinojimas gali ateiti pas jį ne tik knygos pagalba, jis gali būti perduotas kito žmogaus, geriau valdančio išraiškos priemones, nei jis…. Todėl, jei atrodo, kad žinojimas atėjo jums iš išorės, žinokite, kad tai tiesiog to žinojimo, kuris yra jūsų viduje, išėjimo į išorę būdas…“

Motina „Saulėtas takas“

*

Žodžiai negali visiškai perteikti idėjos ar sąvokos. Klausykitės mano žodžių, bet taip pat pasistenkite susiderinti ir su gilesne už jų slypinčia reikšme. Aš esu linkęs įmagnetinti jus savo mintimis, nei mokyti išoriškai, per žodžius, nes tik tada, kai galiu jus paliesti iš vidaus, per jūsų sąmonę, aš tikrai žinau, kas supratote, ką iš tikrųjų norėjau pasakyti.

Paramhansa Jogananda „Savirealizacijos esmė“.

*

Prisimink, kad džiaugsmas – nenugalima jėga, o nusiminimas ir neigimas pražudys visa, ko tik tu besiimtum. Žinojimas auga ne dėl tavo pergalių prieš kitus, kurios tave išaukština. Jis auga iš išminties, ramybės ir džiaugsmo, kuriuos tu įgijai tada, kai buvo sunku. Nugalėk save – ir tu nugalėsi viską. Ieškok džiugiai – ir tau bus atsakyta tuo pačiu. Gyvenimas, visas Visatos gyvenimas yra visada teigimas. Kurti galima tik teigiant. Kas negali savo gyvenime kiekvienos dienos aplinkybėmis išmokti teigimo džiaugsmo, tas negali tapti šviesa kitų kelyje.

Konkordija Antarova „Du gyvenimai“ (1942 – 1943)

*

Skvarma visur suskyla, tačiau siela arba gyvenimas, padarydamas ją (skvarmą) gyvą, gyvena amžinai ir pasireiškia vėl, kitu pavidalu. Tokiu būdu, per visą būties atgają (evoliuciją) yra išsaugomas įgautos patirties nenutraukiamumas.

Suniti Kumar Čarterdži „Šventoji Indijos religinė filosofija“ (1898)

*

Dievas negali būti pasiektas tokiu paprastu veiksmu, kaip mirtis! Mirti yra lengva, o pasiekti aukštą sąmonės lygį, kuriame siela vėl gali susilieti su Begalybe, yra laba sunku.

Paramhansa Jogananda „Savirealizacijos esmė“.

*

… Gamta jos žmogiškojoje masėje turi kryptingumą lėtai judėti įvairiomis aktyvaus proto ir gyvenimo linijomis pirmyn į didesnį proto ir dvasingumo pritaikymą, kurie turi pagaliau priartinti proto ir galų gale, žmonijos dvasingumo amžius.

Šri Aurobindo Ghoš „Žmogiškasis ciklas“. (1916 – 1918)

*

Nuoširdžiai melsk Dievo stiprybės ir kantrybės pakelti skausmą, bet ne išvaduoti nuo skausmo. Skausmas yra Dievo palaiminimas. Jis taiko skausmą tavo dvasiniam paskatinimui ir išlaisvinimui. Būk patenkintas bet kokia būkle, kurią tau skiria Dievas.

Dievas yra arčiau tavęs ir veiksmingiau veikia per ligą, nei esant gerai sveikatai. Jis yra tavo neprilygstamas, aukščiausias gydytojas ir chirurgas.

Svamis Šivananda Sarasvati

*

Visa Dievuje talpinas. Kai nusiskaidrini, tada ir paskutinis žmogus, kiekvienas nusidėjėlis tampa nuostabiu žmogum. Todėl, kad į jį žiūri kaip į Dievo kūrinį. …Žmogus turėtų paprasčiausiai gyventi pastovioj malonės būsenoj. Nieko neturėtų nei teigti, nei neigti. Nes nieko nėra nei prasta, nei gera… Reikia tik nevaidinti kokios nors rolės ir neužimti Aukščiausiojo teisėjo vietos. Pirmiausia turi turėt Tikėjimą, o viskas kitkas bus Tau duota.

Vilius Orvidas

*

Bažnyčia, tai organizuota religinė bendruomenė, jau kam pasaulyje, jei ne religijai, derėtų būti subjektyviai; nes pati jos egzistavimo esmė – ten, kur ji yra ne tik etinis credo su antgamtiniu autoritetu – taip pat tam, kad rasti ir realizuoti sielą. Kaip bebūtų, religijų istorija buvo beveik visiškai, išskyrus jų įkūrėjų ir artimiausių sekėjų laikus, grindžiama objektyviais dalykais, ritualais, ceremonijomis, autoritetu, bažnyčios valdymu, dogmomis, tikėjimo formomis. Liudytojas – visa išorinė religinė Europos istorija, ši nuostabi šventvagiška tragikomedija, susidėjusi iš nesantaikos, kruvinų ginčų, „religinių“ karų, persekiojimų, Valstybinių bažnyčių ir viso kito, kas yra tikras dvasinio gyvenimo neigimas. Ir tik neseniai žmonės pradėjo rimtai svarstyti, ką iš tikro reiškia Krikščionybė, Katalikybė, Islamas, kas tai yra savo dvasioje, kitaip pasakius, tikrojoje jų esmėje ir prasmėje.

Šri Aurobindo Ghoš „Žmogiškasis ciklas“. (1916 – 1918)

*

…iš tiesų plačios sąmonės arba realiai nušvitęs žmogus turi puikią nuovoką ir skaidrų protą, kurį naudoja kaip instrumentą ten, kur reikalinga. Jokios psichinės anomalijos jam negresia. Dar daugiau; jis mato įvairių pasaulių realybes, kurios jam yra priešybių vienybėje. Tai suprasdamas, jis veikia materialiame pasaulyje kryptingai ir ypač sąmoningai taip, kaip žino, jog turi veikti tik jis… Vadinasi, jis žino savo paskirtį ir ją besąlygiškai vykdo, pereidamas į Dharmos vykdymą ir pilną tapimą ja.

Astrėja „Kosminiai pašventimai“ (2008)

*

Veiksmas ir atoveiksmis sukelia pasireiškimą to, kas paslėpta daiktų esmėje.

Suniti Kumar Čarterdži „Šventoji Indijos religinė filosofija“ (1898)

*

Yra vienas Dievas. Jis yra virš visų, visuose, persmelkiantis visa. Jis yra viskas visame. Dieve visa yra suvienyta. Dievas yra Viena, Dievas yra visa persmelkianti dvasia ir Visatos gyvenimas.

Svamis Šivananda Sarasvati

*

Jei jums reikia kažką žinoti – jūs žinosite. Jei ne – tada ne.

Cezaris Teruelis. Satsangai Vilniuje, 2008 rugsėjis.

*

Dabar yra 194 Dvaparos Jugos metai, tamsusis Kali Jugos metas seniai pasibaigė. Pasaulis siekia dvasinio žinojimo, žmonėms reikia vieni kitų pagalbos. Tegu šios knygos publikacija, mano šventojo paramguru Maharadž Babadži prašymu, tarnauja dvasiai.

Svamis Šri Juktešvaras Giri „Šventasis mokslas“ (1894)

*

Čia mano nieko nėr. Tik tai, kas mano širdy – tą reikia išsaugot. O viskas, kas virš tavęs yr – tas visuomet yr. Žmogus tik pagyvena ir palieka.

Savo čia nieko nėra. Galvoti, kad kas nors čia tavo yra – tai apgaulė. Jei įtikinsi žmogų, kad tavo yra mašina, koks daiktas ar namas – tai nesąmonė. Tau duota tik prižiūrėti kurį laiko tarpą. Prižiūri ir išeini. Tada kitas prižiūri…

Vilius Orvidas

*

Kad pasiekti vienybę, reikia sunaikinti susiskaldymą arba mūsų prigimties ego. Todėl, augimo sąlyga yra nesavanaudiškas gyvenimas. Egoizmas arba atskirumo instinktas, mus visada laikys susiskaldymo sferose. Iš egoizmo reikia išsivaduoti. Egoizmas gimdo norą, viena nebūna be kito. Ir niekas kitas, o tik norai traukia mus prie atskirų daiktų… Būtent norai apakina mūsų dvasinį matymą ir veda mus į iliuzijų karalystę, kur prarandamas tikrasis pasaulio reiškinių supratimas.

Tu ir jis yra viena. Kitu atveju tu – vargšas vergas, negyvėlis, kuris laidoja savo negyvėlius gyvenimo dykumoje.

Suniti Kumar Čarterdži „Šventoji Indijos religinė filosofija“ (1898)

*

Bet koks minties judėjimas stiprina liūdesį. Mintis su jos prisiminimais, džiaugsmo ir sielvarto vaizdiniais, su jos vienišumu ir ašaromis, gailesčiu sau ir atgaila, – tai dirva, auginanti liūdesį. … Jūsų priklausomybė ir prisirišimai paruošė dirvą jūsų liūdesiui. Nekreipimas dėmesio į savęs paties studijas, į grožį, kurį šios studijos neša, maitina jūsų liūdesį; visa jūsų egocentrinė veikla veda jus į šį liūdesį. Tiesiog klausykite, kas kalbama, likite su liūdesiu, nesitraukite nuo jo. Bet koks minties judėjimas stiprina liūdesį. Mintis – tai ne meilė. Meilėje nėra liūdesio.

Džidu Krišnamurti „Krišnamurčio dienoraštis“ (1973)

*

Dievas pasireiškia ne išoriniame triukšme ir proto sumaišty, o vidinėje tyloje. Pati Jo prigimtis yra tyla. Tyloje Jis byloja sielai.

Paramhansa Jogananda „Savirealizacijos esmė“.

*

Tyla yra ne objektas ir net ne subjektas, ji tiesiog paprasčiausiai yra. Jūs ir esate ta Ramybė. Tai ir esu „aš“, ta nedalomumo būsena…

Sąmoningumas yra ta erdvė, kurioje egzistuoja viskas, nepaisant formos. Jis nieko nedaro, bet suteikia erdvę viskam egzistuoti. …

Cezaris Teruelis. Satsangai Vilniuje, 2008 rugsėjis.

*

Ta paprasta mintis, kad nesame laisvi, ir yra tai, kas trukdo mums būti laisviems. Jei mes sugebėtume panaikinti tą vienintelę mintį, galėtume įeiti į samadhi.

Samadhi nėra kažkas tokio, ką turime įgyti. Mes tai jau turime. Tik pagalvokite: mes nuolatos esame su Dievu, trumpą laiko tarpą atsiduriame iliuzijoje, o po to vėl esame laisvi jame per amžius!“

Paramhansa Jogananda „Savirealizacijos esmė“.

*

Indijoje žaidžiant slėpynių vedantysis, kurį vadina „babulia“, užriša žaidėjams akis ir slepiasi, o žaidėjai turi jį rasti nematydami. Kai kas nors iš jų prisiliečia prie „babulės“, jam atriša akis ir jis iškrenta iš žaidimo.

Šri Ramakrišna Paramhansa „Šri Ramakrišnos Evangelija“

*

Didžiausia nuodėmė yra galvoti – kad esi silpnas. Suprask, tu – Brahmanas; pasaulyje nėra nieko labiau didžio, nei tu. Niekas pasaulyje neturi kitos jėgos, nei ta, kurią suteiki tu. Mes aukščiau Saulės, žvaigždžių ir pačios Visatos. Mokykis suvokti žmogaus dieviškumą. Atmesk blogį, nustok jį kurti. Atsistok ir pasakyk: „Aš – pasaulio šeimininkas.Šeimininkas viso, kas egzistuoja“.

Svamis Vivekananda „Living at the Source: Yoga Teachings of Vivekananda“

*

Malda yra sparnai, kurių pagalba jūs skrendate pas Dievą. Meditacija arba intuicija yra akis, kuria jūs matote Dievą.

Dievas yra tikrasis Mokytojas. Dievas yra jūsų sielos siela. Jis yra visų Esatis. Aukokite viską Jam, nieko nepasilikdami. Ieškokite ir rasite Jį savojoje širdyje.

Svamis Šri Šivananda Sarasvati

*

Meilė transpersonali, tai nėra emocinis pojūtis. Yra tik Meilė, mylinti pati save. Nėra nei mylimojo, nei to, kas myli…

Aš esu niekas. Aš nesu joks asmuo. Tai pati Tuštuma. …. Jūs pamiršote save, susitapatinę su savo fizine forma.

Susitapatindami su turiniu, prarandame save. … Informacija ir žinios nepadės, jūs ir taip per daug protingi. …

Cezaris Teruelis. Satcangai Vilniuje, 2008 rugsėjis.

*

Jėzus pasakė, „Parodykite man akmenį, kurį statytojai atmetė. Tai yra kertinis akmuo.“

Jėzus pasakė, „Tai esu Aš, kuris esu šviesa, kuri yra aukščiau visų. Tai Aš, kuris esu Visuma. Nuo Manęs Visuma prasidėjo ir Manimi Visuma tęsėsi. Perskelkite medį, ir Aš esu ten. Pakelkite akmenį, ir jūs rasite Mane tenai.“

Evangelija pagal Tomą (66, 77)

*

Niekas nėra tai, kas atrodo. Visa, kas egzistuoja, yra Dievo minčių išraiška. … Dievas išsapnavo visatą į egzistenciją. … O mokslinė meditacija labai seniai padarė atradimą, kad kosminė energija paprasčiausiai yra Dievo valios projekcija.

Paramhansa Jogananda „Savirealizacijos esmė“.

*

Geras keliautojas neturi apibrėžtų planų ir atkakliai nesiekia atvykti.

Lao Dze

*

Bet kuri pastanga prasideda prote. Todėl nedėkite pastangų. ….

Cezaris Teruelis. Satsangai Vilniuje, 2008 rugsėjis.

*

…žmonių supratimas yra ribotas. Jie negali įsivaizduoti nieko, išskyrus tai, ką patiems teko patirti. Užuot stengęsi atrasti tą savo dalį, kuri sukurta pagal Dievo pavidalą, jie siekia sukurti dievą pagal savo žmogiškąjį pavidalą!

Žmogus, vaikštinėjantis siaurais miesto skersgatviais, mato tik sienas aplink save. Jis negali matyti sodų anapus sienų. O iš lėktuvo matosi tai, kas yra anapus sienų, sodų, anapus miesto ribų – netgi tai, kas yra už matymo ribų tų žmonių, kurie, nors ir neapsupti sienų, lieka tvirtai stovėti ant žemės.

Paramhansa Jogananda „Savirealizacijos esmė“.

*

Kai smerkiame ar vertiname, negalime aiškiai matyti, kaip negalime, kai mūsų mintys nuolat tauškia; mes žiūrime tik į savo pačių sukurtą projekciją. Kiekvienas mūsų turi įvaizdį apie tai, koks jis yra ar koks turėtų būti, ir tas įvaizdis, šis vaizdas, visiškai neleidžia mums išvysti, kokie iš tikro esame.

Džiddu Krišnamurtis „Freedom from the Known“.

*

Laisvė nėra reakcija: laisvė nėra pasirinkimas. Tai žmogaus pretenzija, kad, atseit, jei jis gali rinktis, tai yra laisvas. Laisvė yra vien stebėjimas be jokios krypties, be nuobaudos baimės ir be apdovanojimo. Laisvė yra be motyvo; laisvė nėra žmogaus evoliucijos pabaigoje, o randasi pirmajame jo egzistencijos žingsnelyje. Stebėdamas atranda laisvės nebuvimą. Laisvė randama kasdienio egzistavimo ir veiklos pažinime.

Kai žmogus sužino apie savo mąstymo judesį, jis pamato skirtumą tarp mąstančio ir minčių, stebėtojo ir stebimojo, patiriančiojo ir patirties. Jis atranda, kad tas skirtumas tėra iliuzija. Kad tėra tik stebėjimas, vidinė įžvalga, be jokio praeities ar laiko šešėlio. Šis belaikė vidinė įžvalga sukelia gilų radikalų mąstymo pasikeitimą.

Džiddu Krišnamurtis

*

Kiekvienas trūkumas, kurį matote, yra jumyse. Kiekviena situacija atspindi jūsų vidinę būklę.

Cezaris Teruelis. Satsangai Vilniuje, 2008 rugsėjis.

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt