Jogai irgi šypsosi: anekdotai 2

Visas šis pasaulis – tai anekdotas, kurį Viešpats Dievas papasakojo pats sau./ Viktoras Pelevinas „Čiapajevas ir Tuštuma“

***

Tėvas Bartolomiejus niekuomet nesisveikindavo su einančiais pro jo bažnyčią neoadvaitistais, nes bijojo įžeisti jų religinius jausmus. Nes, pagal neoadvaitistų tikėjimą, neegzistuoja nei tas, kas sveikinasi, nei tie, kuriuos jis palabina.

***

Trumpai.

Vienas jogas įgijo galimybę – sidhą tapti nematomu ir negirdimu. Tai giminaičiai pagalvojo, kad pasimetė ir paskelbė dingusiu be žinios.

Kitas jogas, praktikuodamas kvėpavimo pratimus, pranajamą, kartais užmiršdavo kaip kvėpuoti. O kiti jogai galvojo, kad jis atlieka sulaikymą-kumbhaką.

Trečias labai pažengęs jogas sumažėjo iki atomų dydžio. Ir prasmego tarp jogos kilimėlio molekulių.

Vienas piemuo nusprendė užsiimti joga. Kai jį, vienišą sėdintį Lotoso pozoje- Padmasanoje, paklausė, kurgi pasidėjo gyvuliai, jis atsakė (tiesa, ne iš karto…): „Nežinau. Mes su avimis praktikuojame neprisirišimą“.

Viename ašrame užsiteršė kanalizacijos vamzdžiai. Kai svamiai pabandė iškviesti santechniką, neseniai privatizuotos miesto įmonės viršininkas patarė jiems dar aktyviau daryti pranajamą: „Nes jinai apvalo 72 000 nadi kanalų“.

***

Skelbimai ir kita:

Nestovėti po levituojančiais jogais./ Užrašas ašrame

„UAB skubiai ieško sąžiningo, nuoširdaus ir asketiško jogo- brahmačario vyriausiojo buhalterio pareigoms“./iš skelbimo laikraštyje

Užrašas, atliktas įgudusio braižytojo šriftu ant vaisių-daržovių bazės sandėlio sienos: „Tik tas, kas atlieka veikimą, nesiekdamas vaisių, – tas yra jogas, tas sanjasinas“.

Anksčiau tikėjau reinkarnacija… tačiau tai buvo praėjusiame gyvenime.  /Citata iš jogo dvasinio dienoraščio/

Rytų ir Vakarų religijų sintezės dėka atsirado judėjimas „Jogovos liudytojai“. / Iš vienos disertacijos.

***

Prienų rajone, prie miško, gyveno du diedukai. Vienas katalikas, vardu Krescencijus, kitas buvo  tiesiog pagonis. Katalikas Krescencijus visą gyvenimą savo kūno geidulius tramdė, aršiai meldėsi, visus šventus paveikslus išbučiavo, visą pensiją elgetoms išdalindavo, pats pusbadžiu gyveno. Kankinosi žmogus labai.

O pagonis per Saulėgrįžas ir Lygiadienius šventą ugnelę pakurdavo, pasimelsdavo savo Dievui ir dievaičiams, ramiai sau gyvendamas. Numirė abu – ir papuolė į rojų. Žiūri gi katalikas Krescencijus, kad diedukas pagonis su Dievu prie vieno stalo sėdi, ramiai užkandžiauja, o jį patį indus plauti privertė – ir jokių rojaus lengvatų!

Tada katalikas Krescencijus ir sako Dievui:

-Viešpatie! Šitas stabmeldys gi tavo priesakų nevykdė! O Tamsta jį už vieno stalo sodini?!!!

Viešpats jam ir sako:

- Таigi jis visą gyvenimą laikė save Dievo vaikaičiu, o tu save – Dievo tarnu. Kiekvienas gauna pagal savo Tikėjimą!

***

Тrys jogai sėdi gamtoje ir medituoja. Vienas pramerkia vieną akį ir sako:

- Vienok, geras oras šiandien.

Po kokio mėnesio kitas irgi atmerkia vieną akį ir sako:

- Iš tikro, saulutė gražiai šviečia…

Dar po kokio mėnesio atmerkia savo akį trečias ir įsiterpia į dviejų pokalbį:

- Klausykit, brolyčiai, jūs čia medituoti atėjote ar pasiplepėti apie orą?

***

Susitinka gatvėje dvi moterys:

- Labutis, kaip tu?

- Viskas lyg ir normaliai.

- O sūnus gi tavasis kaip? Vis dar bedarbis?

- Taip, bet dabar jis užsiima meditacija.

- Мeditacija? Ale kas tai yr?

- Nežinau, bet vis geriau, nei tiesiog sėdėti ir dykaduoniauti!

***

Atėjo mokinys pas guru. Užeina į tuščią kambarį ir staiga girdi mokytojo balsą:

- Ko tu norėjai paklausti?

Mokinys pasimetęs:

- Mokytojau, kur jūs?

Ramus balsas jam atsako:

- Esu čiaaaa!..

- Kur jūs, mokytojau? Aš jūsų nematau!!!

- Aš čiaaaa!..

Mokinys, pasiekęs panišką susižavėjimo būseną:

- Kurgi jūs?

- Na čia gi!……. kažkur čia…

***

Vyksta tarptautinės varžybos. Kas ilgiau išbus po vandeniu. Pirmas neria amerikonas. Praeina 2,3,4,5 minutės – išneria amerikonas. Žiūrovai ploja. Apspinta žurnalistai, klausia, kaip jam tai pavyko? Amerikonas kukliai atsako: „Jogų sistema…“

Antras neria prancūzas. Praeina 2,3,4…10 minučių – nėra prancūzo. Pagaliau išneria. Žiūrovai tiesiog ekstazėje!

- Kaip jums šitai pavyko? – vėl klykia žurnalistai.

- Jogų sistema, – kukliai akis nuleidžia prancūzas.

Trečias neria lietuvis. Praeina 2,3…10 ir 20 minučių – nėra lietuvio. Jau ir žiūrovai ima išsivaikščioti nesulaukę. Pagaliau po 30 minučių išneria lietuvis visas uždusęs…

Visi nustebę klausia:

- Kaip jums tai pavyko, negi irgi jogų sistema padėjo?

- Kokia dar jogų sistema! – pyktelėjo lietuvis, – glaudės už povandeninės šaknies užkibo…

***

Vienas labai stipriai pažengęs jogas-bhagavanas nusprendė padėti žmonėms išsivaduoti nuo kančių ir įsidarbino ligoninės vyr. gydytoju. Jo pirmas priėmimas. Už durų – neįgaliųjų eilė. Vienas įvažiuoja vežimėliu, o jogas-bhagavanas jam iš karto ir sako:

- Stokis ir eik, su Dievu – OM.

Neįgalusis staigiai pašoka nuo vežimėlio ir išeina pro duris. Už durų likusioji pacientų minia jo ir klausia:

- Na, kaip tas naujasis gydytojas?

- Ai, kaip ir visi. Nieko. Net spaudimo nepamatavo…

***

Kartą skrenda lėktuvu amerikietis ir indas. Amerikietis nusprendė susipažinti. „Esu Bondas… Džeimsas Bondas“. Indas jam: „O aš vardu Ravinudhala… Pavanas Ravinudhala… Pavanas Kumaras Ravinudhala… Pavanas Kumaras Venkata Ravinudhala… Pavanas Kumaras Venkata Lakšmana Ravinudhala…“.

***

- Kiek Ajengaro jogų reikia, kad pakeisti elektros lemputę?
- Vieno, tačiau jam prireiks kėdės, dviejų plytų ir dirželio.

***

Cirke konferansjė paskelbia: – Ponai ir ponios, dabar berniukas-jogas su fenomenalia atmintimi išgers viedrą vandens!

Išbėga didelis barzdotas diedas, akimirksniu išgeria kibirą vandens ir nubėga už kulisų.

Po kurio laiko konferansjė vėl garsiai paskelbia:

- O dabar berniukas jogas su fenomenalia atmintimi išgers viedrą vandens!

Išbėga tas pats diedas, staigiai išgeria kibirą vandens ir taip pat greitai pasišalina.

Pasirodymo pabaigoje vėl išeina konferansjė ir iškilmingai praneša:

- O dabar, berniukas-jogas su fenomenalia atmintimi apsysios visus, kas sėdi pirmoje eilėje! Iš karto visus perspėju: bėgti beprasmiška, mūsų berniuko-jogo atmintis fenomenali.

***

- Тai šitas blondinas tave jogos moko? – paklausė draugės Valytė. – Na, ir ką tu jau žinai?
- Kad jam dvidešimt vieneri, jis nevedęs ir puikiai čia uždirba, – patenkinta atsakė draugė.

***

Kartą susitinka keturi jauni jogai ir vienas sako:
- Vyručiai, renkamės vakare pas mane – yra bealkoholinio alaus, čipsų…
- O mergaičių bus?
- Ir su mergaitėmis jau susitariau. Jų nebus…

***

Indijoje svamis (vienuolis) prieina prie praeivio ir prašo paaukoti ašramui.
- Tačiau aš jums gi jau daviau pinigus prieš kokius 10 minučių!

Svamis atsidūsta:
- Na jūs vis šitaip, pasauliečiai… Gyvenate vien praeitimi, o ne čia ir dabar…

***

Indijoje, Goa pakrantėje užsisėdėjęs jaunas jogas rašo elektroninį laišką tėvui:
„Miela$ teti, $kubu prane$ti , kad pa$ mane vi$kas gerai. Pra$au, at$$k man $kubią telegramą. Тavo $ūnu$
Greitai ateina atsakymas:
„sūNEli. Jeigu taps NEpakeliamai ir NEišpasakojamai ilgu, rašyk man, išsipasakok, jeigu NEsunku. Tavo tėvelis.“

***

Kartą vienas jogos mokinys atėjo į užsiėmimus visas sumuštas ir mėlynas.
- Kas gi jums atsitiko? – paklausė mokytojas.
- Nukentėjau už idėją. Važiavau namo taksi ir nusprendžiau paaiškinti vairuotojui jogos esmę, kad žmogus yra ne kūnas ir siela pereis į aukštesnius pasaulius… Tai jam ir sakau:
- Klausyk, bičas, tu mirti jau pasiruošei?..

***

Kartą susiruošė Kūlverstukas į Jatrą-šventklajūną galios vietų lankyti. Eina Kūlverstukas mišku. Ir sutinka Lapę:
- Кūlverstuk, Kūlverstuk, aš tave suėsiu! – sako jam Lapė.
- Nesuėsi. Šiandien ekadašis*, – atsako jai Kūlverstukas, pavymui parodydamas nusivylusiai lapei liežuvį…

(* – ekadašis yra pasninko diena, jei kas nežino…).

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt