R.G.Narajanas: Apie Dharmą (papildyta)

Kas yra dharma? Ar tai vien nesuprantamas rytietiškas terminas? Ar šis suvokimas ir žinojimas, plaukiantis iš tūkstantmečių glūdumos, gali būti gyvas ir šiandien Lietuvoje? Su indų arijais esame seni giminaičiai, kilę iš bendro šaltinio. Tai rodo ir kalbinis bendrumas. Daug kas užmiršta, tačiau niekas nėra užmiršta visiškai…. Mūsuose taip pat gyvavo Didžioji Išmintis. Protėviai savimi suvokė, kas yra Dharma, ją vadindami Derme.

Šiandien daugelis šį terminą – dharmą –  aiškina. Kartais tai daro labai skirtingai. Toks jau šis pasaulis. Tai nereiškia, kad kažkas yra neteisus. Tiesiog kiekvienas mato savo vienos ir nedalomos Tiesos aspektą. Pats terminas Dharma yra daugiapakopis, ir todėl skirtingai aiškinamas.

Pateiksime pavyzdį. Štai viena prieštaringiausiai vertinamų Bhagavat Gitos eilučių:

Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Saranam Vraja

Aham Tvam Sarva Papebhyo Moksayisyami Ma Sucah

18:66

Nedualaus mokymo guru Ramešas Balsekaras šį posmą verčia šitaip: „Atiduok man visas savo pareigas - atrask savo priebėgą Manyje. Nieko nebijok. Aš išvaduosiu tave iš nuodėmės ir prisirišimų.“

Čia Dharma suvokiama kaip pareiga. Galima suvokti pareigas buitiškai. R.Balsekaras žengia toliau, teigdamas, kad visų dharmų atmetimas reiškia tiesiog visų koncepcijų atsisakymą. To kas sukurta protu, asisakymą. Tuomet galima atskirti, kas yra netikra, o kas Tikra. Kas keičiasi, o kas nekinta.

O štai kaip verčia šią eilutę Krišnos Sąmonės organizacijos įkūrėjas Šrila Prabhupada:

„Atmesk visų atmainų religijas ir tiesiog atsiduok man. Aš išgelbėsiu tave nuo atoveikio už visas nuodėmes. Nesibaimink.“

Čia dharma verčiama žodžiu religija. Yra kviečiama atmesti visas kitas religijas ir priimti šią.

Jei pažiūrėti į šiuos vertimus ne buitiniu – išoriniu- organizaciniu lygmeniu, o gilesniu žvilgsniu, pamatysime, kad abu jie kalba apie tą patį. Krišnos sąmonę galima pakeisti Kristaus sąmone. Jos tapačios. Nes turime vienus namus, vieną Šaltinį, iš kurio išėjome ir į kurį sugrįšime. Galime apsieiti ir be vardų bei įvardijimų. Galime juos naudoti. Už išorės kiautų visuomet šviečia Vidinė esmė.

Įvairios susivokimo formos ir pasaulėžiūros sukurtos tam, kad žmonės suprastų ir artėtų prie savo tikrojo Aš. Žmonės gimsta įvairūs ir jiems reikalingi įvairūs pasaulio suvokimai. Taip jau yra. Tačiau ši įvairovė yra vidinėje vienovėje. Tik tie, kas mato vien išorės formas, savyje kuria prieštaravimus, gimstančius jų niekada nenurimstančiuose protuose, gimdančiuose dogmatizmą ir prisirišimus.

Kas gi yra dharma? Mums, lietuviams, kalbantiems vienu seniausių mūsų bendrų protėvių senųjų indoeuropiečių (arijų) kalbų, šis terminas yra artimas ir suprantamas. Tik šiek tiek primirštas amžių tėkmėje. Tačiau neužmirštas.

Dharma yra Dermė – Darna. Iš Darnos užgimsta Priedermė.

Kas yra Dermė – Darna? Darna yra pusiausvyra. Tarp proto ir jausmų, tarp žodžių ir minčių ir darbų… Kur bepažvelgsime, visur pamatysime priešybes, du priešingus polius. Ir mūsų uždavinys – suderinti juos savimi. Ne atmesti, ne paneigti, o išlikti savosios sąmonės centre (Zodiako centre). Taip iš Darnos užgimsta Dermė. Dermė yra įtvirtinta Darna.

Žodis Dermė reiškia sandorą, taiką, vienybę. Taika yra ramybė. Žodžio Dermė pirmoji reikšmė – „iš ko viskas kyla“. Tikroji vienybė yra Šaltinio suvokime. Ir tai nėra kažkokia išorės pareiga. Dar nėra. Nėra jausmas ar mintis. Yra grynas ir nesuvokimu neaptemdytas buvimas, sąmonė. Jau iš šio buvimo gimsta išorės formos ir susivokimai, pareigos, pasaulėžiūros  ir religijos. Išvestiniai dalykai. Tuomet palikusios Šaltinį vienio dalys siekia darnos. Tai antroji žodžio dermė reikšmė. Čia dermė yra lygu darna. Tai visuomet neša savyje taiką ir ramybę bei bendrabūvį (sandorą).

Todėl jau šiek tiek stabilizavus save minėtame sąmonės centre, pradeda ryškėti prieDERMĖ. Ji užgimsta iš  Darnos. Tai įvairios Mažosios Dharmos arba pareigos. Jų suvokimas priklauso nuo žmogaus sąmoningumo, nuo vidinio motyvo vienam ar kitam veiksmui. Kol žmogus išlieka kaip kūno-proto vienetas, iškyla ir šios priedermės arba pareigos. Nuo paprasčiausios fiziologinės priedermės kvėpuoti iki aukščiausios tarnystės ir atsidavimo Idėjai, kuria pats žmogus tampa, tapdamas jos Nešėju. Ir kiekviena Priedermė ištirpsta Dermėje, sugrįžusi į savo tikruosius namus. Taip vyksta visuotinis pasaulio kvėpavimas.

Didžioji Dharma arba Didžioji DERMĖ negali būti įvardyta žodžiu, kad neiškreipti jos tyrumo. Tai tikroji vienybė Šaltinyje, iš kurio viskas išeina ir viskas į Jį sugrįžta.

Suvokimas šioje žemėje yra daugiapakopis, taip, kaip saulė leidžiasi į žemę per įvairius atmosferos sluoksnius, įgaudama vis kitokius pavidalus. Čia žodžiais bandome apsakyti ir suteikti aiškumą tam, kas žodžiais neišreiškiama. Žodis yra tik Tiesos aspektas, jos projekcija prote. Jis lyg kelrodis nukreipia vidinį žvilgsnį Esmės link.

Dabar išverskime šiuos sanskritu parašytus žodžius iš Bhagavat Gitos į lietuvių kalbą:

„Visas savo Priedermes atiduok Man ir surask prieglobstį Manyje. Aš Išvaduosiu tave (suteiksiu laisvę) nuo visų nesuvokimų ir prisirišimų. Nieko nebijok.“

Čia Krišna nurodo Ardžunai tiesiausią kelią Namo. Taip pat labai svarbūs paskutiniai žodžiai – nieko nebijok. Tik bebaimis gali matyti aiškiai. Tik bebaimis žengia ten, kur gal dar niekas nebuvo įžengęs. Tik ištirpdęs baimes gali atiduoti Krišnos (Kristaus) sąmonei tai, kas esi (savo ego, atskirumo suvokimą).

Taip pat atskirai vertėtų atkreipti dėmesį į žodį Saranam, kuris lietuvių kalboje reiškia prieglobstį. SA RA NAM. Šio žodžio prasmė – Jo Saugantis Vardas yra RA, Saulės Šviesa, Dievas Tėvas (Ram – Amžinasis Gyvenimas). Sa  -apsauga, lietuvių kalbos žodis „sargas“. NAM – Jo Vardas (anglų kalboje name), kuris yra jūsų tikrieji namai. Lietuvių kalboje NAMai. Kur yra mūsų tikrieji namai? Kur prieglobsčio beieškotum ir kur berastum, visa yra Jis. Prieglobstį gali rasti tik Jame. Iš šios bendrinės reikšmės yra kilęs ir indų saris (moterų drabužis apsigaubti), o taip pat mūsuose naudojama skaRA. Tai, kas apgaubia, apsaugo, suteikia šilumą ir prieglobstį. Žodis darna neša savyje dvi sėklas (bidžas) da ir na. Da – išreiškia veikimą įvairiais lygmenimis. Na – pirminis kilmės šaltinis, tikrųjų namų pirmoji [neišreikšta] dalis (antroji yra Ma – motina globėja, įdvasinta materija, jau turinti formą). Tokia yra pirminių visuotinių kodų kalba.

Taigi, yra trys Dharmos arba Dermės lygmenys. Pirmasis – Dermė arba Didžioji Dermė – „iš kur viskas kyla“, Šaltinio metafizika. Tikroji taika ir ramybė. Antrasis – Darna – iš vieno Šaltinio išėjusių bendro Gyvenimo dalių derinimas Meilės ir Žinojimo pagrindu. Trečiasis – Priedermė – suvokta pareiga. Taip per Priedermę ir Darną vyksta grįžimas į Namus. Į Šaltinį.

Grubiausias lygmuo – suvokta pareiga arba priedermė. Lyg kelrodis sugrįžti į savo tikruosius Namus. Šis lygmuo labiausiai matomas, tačiau yra vienovėje su kitais dviem. Pagrindine žmogaus priederme gali būti pavadintas minėtas sugrįžimas Namo. O tai reiškia, kad žmogus turi tapti Žmogumi. Tai reiškia jo dvasinį vystymąsį arba evoliuciją.

Kokia praktinė išvada iš to, kas pasakyta? Vėl suteikime žodį didžiam Indijos išminčiui R.Balsekarui.

Ramešas Balsekaras aukščiau paminėtą Gitos posmą perfrazuoja štai šitaip:  „Užmiršk visa, ką išgirdai ir atmink tik viena: Sąmonė arba Dievas – tai visa, kas yra; visa tai, kas persmelkia menkiausias Visatos daleles. Kaip tau veikti šiame pasaulyje? Tiesiog būk visiškai įsitikinęs tuo, kad esi tik instrumentas arba mechanizmas, kurio pagalba Dievas atlieka veiksmus, kuriuos Jis laiko būtinais. Tikras įsitikinimas tuo reiškia tikrą savęs atidavimą Man. Atiduok save Man, ir tada tu galėsi veikti taip, kaip panorėsi, ir gyventi taip, kaip tau patinka.“

Ką dar turėtume žinoti? Tik viena. SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

R.G.Narajanas

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.

1 komentaras

  1. Atgalinis pranešimas: Yogi.lt » Apie - SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

Komentavimo galimybė išjungta.