Č.Gedgaudas: Mūsų praeities beieškant

http://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/03/puokainiai_saknys.jpgSuteiki man išgalės. Žemaičių ir Aukštaičių Dieve, Prūsų, Galindų, Kuršių valdove, Liauduvių, Sėsnų, Tautonių, Tauringių, Varulių Viešpatie, Vanduolių globėjau, Eisčių ir Upeningių Vadove, Vyčių-Gudų karaliau, Jotvingių, Varingių ir visų Rasų Didysis Kunige, senovės Aukštrikių Teisėjau, Krivių-Krivaičių Pone, Vyties Vėliavų karvedy, Lielos Taurojos Kūrėjau!

Tavęs nuolankiai meldžiu, duoki žinių iš Tavo sklidino praeities aruodo, išminties ir mokslo, kuriais buvo laiminami mūsų pirmatakai, tinkamo balso, nusakant užmirštų laikų bylas.

Šventoji Amžina Ugnie,

Šventasis Vėjau iš tolimų užjūrių,

Šventasis Vandenie, Gyvybės Šaltini,

Šventoji mano Motinėle Žeme, -

Ateikite man talkon, o Viešpačiai!

Nesgi sumaniau grąžinti Gemalėms Šventoms, Europos žemyno nemirtingoms Dvasioms, joms priklausantį Gintaro Vainiką, o Baltų karaliams jų karūnas, o jų palikuonims – garbę.

Nesgi ryžausi silpnais mano šiandieniniais žodžiais priminti pilkapių milžinų žygius, žvaigždžių stebėtojų mokslą, aiškiaregių protą, mūsų šviesios Tautos darbščias ir kūrybingas rankas, – o kas gi man bepadės toje plačiausioje pradalgėje?

Nors jau praėjo daugel amžių, paslaptingo Gyvybės Žalčio kūnas, sukapotas smulkiausiais gabalėliais, vis dar tebesirango, apsigaubdamas kraujo puta; ir dreba kryžiuočio ranka, ir kyla nerimas jo širdy: „Rasi, dar negana suaižytas, – o gal dar atsigaus?“

Vis dar išdidžiai tebespindi mūsų kalbos paminklai, pažerti ir brangakmeniai trijuose kontinentuose, liudydami laikus, kada pusdieviai vaikščiojo žemėje ir suteikė pirmuosius pavadinimus miestams ir upėms, kalnams ir jūrai.

Vis dar tebeiškyla iš bočių kapinynų jų vartoti ginklai ir padargai, kuriuos dabartiniai tų žemių gyventojai stengiasi savo naudai išaiškinti.

Pagelbėk man, Kautynių Pone, tais ginklais atstatyti Tiesą.

Viešpatie, atmink ir pagailėk savo Tautą, nors jinai tave seniai pamiršo…

3462 Taurojos metais, Naujame pasaulyje.

Česlovas Gedgaudas „Mūsų praeities beieškant“

KNYGOS TEKSTĄ GALIMA RASTI ČIA.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

http://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/03/puokainiai_saknys.jpg

Puokainių šventovė. Latvija.