Išminčių citatos 44

patanjali2Juk kiekvienas žmogus savyje, greta – pavadinkim jį taip – kasdieniško žmogaus, turi ir aukštesnįjį žmogų. Pastarasis tol lieka paslėptas, kol yra pabudinamas. Ir kiekvienas šį aukštesnįjį žmogų gali pabudinti savyje tik pats. Bet kol šis aukštesnysis žmogus nepabudintas, tol lieka paslėpti ir kiekviename žmoguje snaudžiantys aukštesnieji gebėjimai, vedantys į antjutiminį pažinimą.

 R.Štaineris. Kaip pasiekti aukštesniųjų pasaulių pažinimą.

*

Baimė – tai pati sunkiausia liga. Tai nerimo ir įtampos priežastis. Šalinkite ją, praktikuodami drąsą ir medituodami į bebaimio Atmano, arba savo Amžinojo Aukštesniojo “Aš”, vaizdinį.

 Svamis Šivananda

 *

Kiekvienas patyrimas baigiasi. Baigtis veda į tuštumą arba į nieką. Gyvenimui judant į priekį po kiekvieno išgyvento patyrimo sakysi: „Tai yra niekas.“ Visa, kas baigiasi, praranda svarbą. Vadinas, tai veda į tuštumą ir yra niekas. Tavo intelektas lemia, kaip greitai įgysi šį suvokimą. Gyvenime viską ištirk ir sakyk: „Tai yra niekas“, o kas liks, bus meilė. Ir tai yra viskas. Jei iki „tai yra niekas“ neprieini per žinias, prieisi kentėdamas. Arba per žinias, arba per kančias ateini iki „ir tai, ir tai yra niekas“. Kelią į šią suvoktį tu pasirenki pats.

 Šri Šri Ravišankaras

 *

Palik klausimus ir atsakymus ten, kur žmonės palieka savo batus ir įženk į tylos Šventyklą…

 Pilot Baba

 *

Yra Vienas Dievas, pasislėpęs visuose daiktuose ir reiškiniuose, veiksmų Stebėtojas, visuose gyvenantis, to, kuris mąsto liudytojas, neprisirišęs ir atsiskyręs nuo gunų.

 Švėtašvėtaro upanišada

 *

Tikėk, kad žolės stiebas nėra menkesnis už žvaigždžių judėjimą.

 Dzen išmintis

 *

Mažesnis didesniajame mato būtent tai, ką pats sugeba matyti.

 Hermanas Hesė. Skaitymai minutėms.

 *

Sielos kultūra turėtų kiekvienoj tautoj būti svarbiausias dalykas. Ji yra iš tikrųjų ta šventykla, iš kurios pareina visas tautos labas. Šitą šventyklą kurti yra kiekvieno žmogaus uždavinys. Savo sieloj jis deda jai pagrindą. O ne vien sau, bet visai tautai. Čia kiekvienas savo tautai stato Dievnamį, iš kurio spindi nuolatinis palaiminimas jai ir žmonijai.

 Vydūnas

 *

Romumas ir tykumas, lydimas tikros kantrybės, atveria sielą sielų pasauliui, dvasią – dvasios šaliai.

 R.Štaineris. Kaip pasiekti aukštesniųjų pasaulių pažinimą.

 *

Laimė yra ne tada, kai darome tai, ką daryti mėgstame, o tada, kai mėgstame tai, ką daryti turime.

 Šibendu Lahiri, Varanasis

*

Kas giriasi: “Aš niekuomet gyvenime niekuo nesirgau”, tas negavo pačios svarbiausios pamokos, nes pati geriausia gyvenime mokykla, – ligoninės palata. Liga – tai iš tikro gėris. Ji atveria jūsų akis į gyvenimo realybę. Ji kristalizuoja gailestingumą ir atjautą jūsų širdyje ir nukreipia jūsų mintis į Dievą.

 Svamis Šivananda

*

Žinok, kad esi laisvas, amžinai ir iš tikro laisvas, laisvas nuo „Aš“, laisvas nuo „Mano“, kai žinosi tai savo širdyje, tuomet nebeliks nieko – tu būvosi labai ramus, lyg pats būtum išsibaigęs.

 Astavakra Gita

*

Patirtis yra ne tai, kas su žmogumi atsitinka, o tai, ką žmogus daro su tuo, kas su juo atsitinka…

 Oldosas Hakslis

 *

Žmogus kaip mikrokosmas turi intuityvią atmintį apie Realybę. Žodžiais pasireiškiantis Įkvėpimas išreiškia Tiesą.

 Džordanas Bruno

 *

Neišsprendžiami yra klausimai apie Dievo arba pasaulio Dvasios esmę, apie Visatos prasmę ir jos organizuotumą, apie pasaulio ir gyvybės atsiradimą. Mąstymas ir debatai apie tai gali būti gražus ir įdomus žaidimas, bet išspręsti mūsų gyvenimo problemų jie nepadeda.

 Hermanas Hesė. Skaitymai minutėms.

 *

Būk ramybėje ir vienumoje, užverk jusles tam, ką jos tau perdavė prieš mokantis slaptotyros, nutildyk visas mintis, kurios pagal tavo ankstesnius įpročius vis keitė viena kitą, viduje tapk tylus ir nebylus ir kantriai lauk, tada aukštesnieji pasauliai pradės vystyti tavo sielos ir dvasios akis ir ausis.

 R.Štaineris. Kaip pasiekti aukštesniųjų pasaulių pažinimą.

 *

Kad pasisektų, reikia būti labai ištvermingam. Jūs patirsite daugybę nesėkmių – parpulsite, atsikelsite, vėl parpulsite ir vėl atsikelsite… tai truks tol, kol išmoksite save valdyti ir tapsite tikrai nepaprastu. Tai tikrasis kelias. Jis sunkus, bet tai visagalybės kelias.

Omramas M. Aivanovas

 *

Ką mūsų protas mąsto ir sako, tėra musės išmatos, palyginti su tuo, koks gyvenimas, ryšiai, giminystės srūva povandenine tėkme.

 Hermanas Hesė. Skaitymai minutėms.

 *

Siekite matyti Dievą visur. Atpažinkite Jį kiekviename veide, kiekvienoje gyvoje būtybėje, kiekviename daikte. Pamatykite Jį visur.

 Svamis Šivananda.

 *

Žmogus yra šimtaluobis svogūnas, iš daugelio siūlų išaustas audinys. Šitai suprato ir gerai žinojo senieji azijiečiai, o budistinė joga sukūrė tikslų metodą asmenybės iliuzijai demaskuoti. Linksmas ir daugeriopas yra žmonijos žaidimas: iliuzija, kurią tūkstantį metų siekė demaskuoti indiškoji pasaulėvyda, yra ta pati, kuriai pagrįsti ir sustiprinti vakarietis dėjo tiek daug pastangų.

 Hermanas Hesė. Skaitymai minutėms.

 *

Joga neša viltį nusivylusiems, džiaugsmą nuliūdusiems, jėgą nusilpusiems ir žinojimą nesuvokiantiems.

 Svamis Šivananda

 *

Laisvė — tai yra ne tai, ką jums davė. Tai yra tai, ko iš jūsų negalima atimti.

 Volteras

 *

Kiekvieną dieną nugyvenk taip gerai, lyg ji būtų paskutinė. Kiekviena akimirka yra gyvybiškai svarbi, kiekviena diena yra lyg naujo lapo atvertimas, o kiekvieni metai yra naujos vilties pradžia.

Swamis Sivananda

*

Dharmos, savo gyvenimo kelio pajauta – tai lyg Gyvenimo Medžio sodinimas ir jo išauginimas. Tik dvasiniame pasaulyje viskas prasideda nuo medžio viršūnės, pirminio blykstelėjimo, įkvėpimo, sunkiai išreiškiamo žodžiais, tuomet gimsta idėjos, kurios yra apvelkamos mintimis, žodžiais ir darbais. Tačiau pati pajauta – už žodžių ir minčių riboženklių. Ji yra laisvė ir neišvengiamybė vienu metu.

 R.G.Narajanas

 *

Visada prisiminkite tris ramsčius: pirmiausia, prisiminkite Dievą; antra, netikėkite šiuo pasauliu; o trečia, niekada nebijokite mirties.

 Šri Satya Sai Baba

 *

Tauta, kuri neprisimena praeities, yra niekas. Mes esame tai, kuo jau kartą kažkada buvome. Pažadame visada prisiminti, kad niekas nebūtų užmiršta.

 Iš filmo „Toledas“

 *

Nei vienas žmogus nėra laimingas, kol jis nemano esąs laimingas.

 Markas Aurelijus

*

Nėr nei pagonių, nei krikščionių, tik visuotinė Dievo malonė. Jai melskitės, Ją sutikite, su Ja būkite Sandoroje ir taikoje, kad išsipildytų pranašystės.

 2013 04 18 Užrašyta Dominikonų vienuolyno (Šv.Apašt. Pilypo ir Jokūbo) bažnyčioje, Vilniuje.

 *

Nežinomi nei Jo veiksmai, nei kuo Jis veikia, lygių Jam nematyti, juoba Jį pranokstančių.

Švetašvatara Upanišada 6.8.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt