Kullu slėnis – Šambala fiziniame lygmenyje

  Yra slėpiningų vietų, kurios kvėpuoja, atrodo nežemiška galia… Visada atsiras piligrimų, kurie ten keliaus. Neįvardydami sau jokio tikslo ir neklausdami „kodėl“. Jie žino, kad ten keliauti reikia, juos pakviečia Jėga, kuri yra pats Gyvenimas. Piligrimas eina tam, kad eitų, kur nueiti privalo.

Šioje plataus pasaulio vietoje – Kullu slėnyje prie Naggaro  -  Kūrėjas atsiduria labai arti, galima, atrodo, beveik paliesti Jį ranka… Didingieji Himalajai ir jų viršukalnės atsiveria visu savo grožiu ir didybe, apgaubdamos savo globa ir energija.

„Viešpaties Valia liečiu Jo Lotoso Pėdas“ – sako atklydęs piligrimas…

„Tu įžengei į Ugninės Dvasios pasaulį…“, – jam aidu atliepia kalnų balsas.

Ši globa ne visuomet būna švelni. Kiekvienas gauna savo pamokas. Tačiau nė vienas negrįžta toks, koks išvykęs… Kalnai lyg kalba atvykėliui: „Išbandymai yra  gyvenimo dalis, – ateina ir praeina. Kai esi čia, ar gali įsivaizduoti, kad galėjo būti kitaip? Kad tavęs čia nėra? Ar galėjo būti kitaip?“

Tai yra Himalajų Mahatmų namai: jie nuostabiai gražūs ir viliojantys. Tačiau vargas silpniesiems ir aistrų vergams – visi čia bus išbandyti, patikrinti vidiniai Motyvai ir Ketinimai. Čia ateina laikas sutikti save patį – tokį, koks esi čia ir dabar. Būk pasiruošęs. Atėjo laikas atsiskaityti, kas išmokta. Kas esi šiandien, žmogau? Kuo gyveni, kokie tavo vidiniai motyvai? Atsakyk, jei gali…

Tiems, kas pasiruošę, šis apsilankymas gali tapti lengvu ir džiaugsmingu pasivaikščiojimu, susitikimu su Tuo, kuris neturi vardo, tačiau gali būti vadinamas pačiais įvairiausiais vardais, pasirodyti įvairiausias pavidalais. „Baimei nėra čia vietos“, –  alsuoja kalnai ir slėniai.

Kullu slėnio viduryje, Nagaro miestelyje, ilgus metus gyveno Agni jogos nešėjai – Nikolajus Rerichas ir Jelena Rerich. Savo knygose jiems pavyko išreikšti Himalajų Mokytojų išmintį, išlietą Agni jogos knygose.

Mahatmos ir šiandien kalba su tais, kas juos išgirsti gali. „Mylėkite ir būsite mylimi, jums meile bus atsakyta. Visuomet likite su Manimi…“ – aidi tylus balsas nuo vakarėjančių viršukalnių…

Atsitiktinumų šiame pasaulyje nebūna. Nėra atsitiktinumas ir tai, jog Agni joga atsirado būtent čia. Šalia miestelio, kuriame Rerichų šeima gyveno ilgus metus (Naggar), plyti septynios viršukalnės, lyg septynios piramidės. Tai piramidiniai kalnai, generuojantys stiprią Gyvenimo jėgą. Vienas iš jų turi ypatingą reikšmę šiai vietovei, todėl buvo pavadintas Didžiąja Piramide.

Miestelis taip pat stovi ant šventojo kalno, kuris vietinių gyventojų vadinamas Dharmana. Dharmos arba Priedermių  kalnas… Savo priedermę žmonijai šioje vietoje atliko ir Rerichų šeima. Čia galima atrasti ne vieną šventą jėgos vietą: kai kurios jų labai panašios į esančias Lietuvoje. Šimtamečiai medžiai, šventieji akmenys. Vietiniai gyventojai, save vadinantys Desi, yra išlaikę senuosius protėvių tikėjimus, kurie yra nepaprastai archajiški. Sumišę su hindu religiniais motyvais, jie čia išlieka saviti ir slėpiningi. Berods kiekvienas kaimas turi savo šventą giraitę, šventuosius akmenis bei šventyklas. Užsieniečiai jų paliesti negali. Už šventųjų vietų išniekinimą šiais laikais niekas per galvą jau nemuša, kaip senais laikais buvo atsitikę Brunonui Lietuvoje, tačiau atsitiktiniai žmonės, turistai šiose vietose nėra labai laukiami.

Staiga vienoje iš šių vietų kalnų aidas ištaria žodžius Rerichų gimtąja kalba: „В сих древах святых Бог пребывает. Агнец здесь храним. Агни – знание святое, сквозь столетия дошедшее людям добро творить и помогать“.

Piligrimui iš tolimų kraštų prisiartinus prie vienos iš tokių vietų kalnų kaimelyje, iš visų pusių pasigirsta vietinių gyventojų šūksniai „NO“. Jam tenka atsitraukti į pagarbų atstumą. Slėnio apačioje papročiai jau ne tokie griežti – žmonės labiau įpratę prie atvykstančiųjų…

Tačiau šios vietos nėra vien išorinių potyrių vietos. Žinoma, kiekvienas atranda savąją Šambalą. Vieniems ji įkūnyta gamtos grožyje, kitiems Himalajų jėgoje, treti ją randa atverdami savo širdies slėpinius ir vidines patirtis. Kartais visa tai sunkiai atskiriama ir išsilieja į vieningą Gyvenimo Patirties srautą.

Tuomet kalnuotosios viršūnės šnibžda atvykėliui paslaptingus žodžius: „tebūna čia atvertos akys tiems, kas mato, tebūna čia atvertos ausys tiems, kas girdi, kas girdėti gali… Oooommmm“… Piligrimui lieka nurimti ir atsiverti iš vidaus kylančiai dvasios jėgai. Nėra tai lengva, tačiau būtent šioje vietoje gali gal kiek lengviau pavykti dėti dar vieną svarbų žingsnelį savęs link.

Esant ten nereikia daug žodžių. Tyla pasako daugiau, nei tūkstančiai ištartų garsų junginių, žodžiais vadinamų. Kalnai moko žmones savo Didžiąja tyla. Ši tyla nuramina protą – ir tik tada galima išgirsti skambant Žodį, gimstantį iš šios tylos ir į tylą aidu sugrįžtantį.

Čia nereikia specialiai medituoti ar atlikti kitas praktikas, tačiau atliekant jos gali būti labai gilios ir rezultatyvios. Čia pats gyvenimas, pats buvimas yra Praktika. Praktika, kaip pats žmogaus gyvenimas….

Tuomet, nurimus protui, piligrimas išgirsta tylos balsą, vibracija pamažu ima klostytis į žodžius, žodžiai skamba lyg sferų muzika, nusileidusi į žemę ir pasiekusi vidinę klausą to, kas ją išgirsti gali. Vėl tarp kalvų iš tolių suskamba Rerichų gimtoji dermė:

„Мы не можем жить прошлым. Идите, чтоб поклонится Ему и Тому, что заложено в Нем – живет и дышит.

Несуществует порока вне человека. Добродетель же вечна и непреклонна как эти горы. Быть мужественным, это значит быть днесь настоящим человеком – с принципами и моральными устоями, которые спасут и помогут, когда вновь придут, быть может, времена трудные.

И в радости Знание будете черпать, в каждодневном труде при помощи людям – жить и творить – вот Указ Владык наших. Простой он на ощупь, но не всем дается легко.

Наши былые времена уже прошли, – поклонитесь и идите. В светлом Будущем силы черпать. Без устали бороться в этом мире, при свете и в ночи, в постоянной радости творчества будучи. Это мой наказ вам, дети. Небойтесь ничего и смело идите вперед. Это ваш мир, природа ваша – Божье проявление.

Все это вам поможет, c вами да пребудет Дух Огненный Агни. Агнец Божий, провиденье Сущего, на Небесах и на Земе.“

Žodžiai nutyla, tyla pasilieka. Piligrimui jau laikas keliauti toliau.

Kalnų Mokytojas tyliai taria žodžius iškeliaujančiam piligrimui:

„Gauname tiek, kiek Jis leidžia Jį pažinti. Suteikia tiek ir tada, kai esame pasiruošę. Šviesa, ši Dieviška liepsna, užgrūdinta ugninės Dvasios kvėpavime, vis gimsta naujam gyvenimui. Nenusiminkite – žygiuokite pirmyn. Tai jau praėjo. Mūsų širdies dalelė yra čia, čia ji gyvena ir bus čia tol, kol Žemė suksis aplink saulę.

Viešpaties Prisilietimas – ar yra galinčių šį judesį pajausti? Ateikite – Aš esu čia. Gal būt čia yra lengviau ir patogiau, nei kitur. Tačiau esu Visur. Ugnis dega vienodai visur. Mūsų Žemė nuostabi, skirta tam, kad ją mylėtume. Dievas visada arti. Tėvynė viena ir ji labai plati. Mylėkite ir būkite mylimi. Juk buvo pasakyta: neteiskite ir nebūsite teisiami. Džiaukitės ir jums bus atsakyta džiaugsmu. Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip. „

Piligrimas, padėkojęs už patirtis ir ištartus žodžius, pasileidžia žemyn. Ten, kur knibžda žmonės ir verda kitoks gyvenimas. Nes kelias visada veda Namo.

Te Mokytojų išmintis visada pasilieka su mumis. OM.

R.G.Narajanas

 –

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

R.G.Narajano nuotr.