Pameditavimai: „Sodo būva“

liktariukai4Sodas yra Gyvenimo medis, jis yra Pilnatvė. Pilnatvė sukasi ir skleidžiasi, užpildydama erdvę aplinkui. Ji pati yra erdvė ir galios/agnos (energijos) virpesiai. Ši galia skatina, kelia, budina kūrybai, degimui. Keturi pradai talpinas penktame. Pasaulis kuriasi ir vėl užsiveria, kaip diena ir naktis.

Šis sukimasis yra Rėdos Atgaja. Tai, kas buvo, vėl pasikartos. Sada – vyksmas, nenutraukiama, nuolatinė eiga.

Žmogus, tai stebėdamas, tampa stebimuoju. Žmogus juda ramiai, nuolankiai, kaip Sodas. Atmerkęs akis, prieš save Sodą turėdamas, jis nemato nieko ir tuo pačiu mato viską. Dieviškasis vyksmas – Žemės ir Dangaus vienovė. Žmonės gerbia ir taupo šią galią, ją tikslingai panaudodami.

Sodo galia švelni ir neišmatuojama – laiminanti, nešanti šventą protėvių Ramybę. Iš tos Ramybės gimsta teisingas žodis, teisingas veiksmas, šventoji SVA – sveikata-Šviesa-švelnumas.

…Ir užsikūrė laužas. Iš Žemės, Oro ir Vandens, – erdvėje, sąmonės erdvėje, dieviškoje Akyje. Sklaida – už gėrio ir blogio riboženklių – jos šaknis. Už tų dviejų suradęs trečią – Esmę atrasi, Asmi būsi. Tai Taškas, tai Vartai. Pro juos žengęs – sužinosi ir pats Žinia tapsi. Neši Šviesą visai to nesiekdamas, pats Šviesa būdamas. Ar reikia Saulei nešti ir stengtis? Ji tiesiog šviečia, iš savos milžiniškos vidinės galios.

Žmogus yra mažas pasaulio modelis (medelis). Jis yra Gyvatos medis – tarpininkas. Liudytojas, išaugęs iš Tėvelio ir Motulės glėbio. Liudijantis pasaulį ir jame tvyrantį džiaugsmą. Tai tariu su džiaugsmu. Ir šis džiaugsmas ne iš manęs, jis manyje ir aplink mane. Jis visur.

Būk pašlovintas, Kūrinijos Džiaugsme. Būk pašlovintas. Aumens.

2014.11.17 Vilnius, po filmo apie Sodus premjeros „Skalvijos“ kino teatre

R.G.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

liktariukai4

Sodas – užaugino Bronė Gricienė, Šiauliai. (iš puslapio „Liktariukai“)