Išminčių citatos 11

Tebūnie OM visada.

Omkaras (Aumuo)

 

Kūniškas mastymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. … Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną.

Šv.Paulius, Romiečiams 8:6,12

 

Garbė, galia, gerovė ir seksas yra keturios žmogaus išsigimimo forto ir kalėjimo durys.

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

Tiesa, lengva Tiesa, išslysta iš mūsų tamsių ar šviesių kilpų, ji nubėga, ji vėjo dvelkime, šaltinio čiurlenime, ji liejasi visur, nes ji visko šaltinis, ir net šiugžda mūsų melo gelmėje, nenuleidžia akių nuo mūsų tamsos ir šaiposi; ji spendžia mums savo slaptus spąstus, tokius slaptus, jog mes nieko nematome; ji kas minutę ir visur duoda mums tūkstančius ženklų, bet tokių skubių, tokių netikėtų, tokių prieštaraujančių mūsų regėjimo manierai, tokių nerimtų, kad mes praeiname pro šalį.

Šri Aurobindo „Kelyje į antžmogiškumą“

 

Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save. Uolumu nebūkite tingūs; būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės.

Šv.Paulius, Romiečiams 12:10-12

 

Nežinojimas yra tarsi stiprus nuskausminamasis. Prigimtinis nežinojimas – tai tas pats, kaip prigimtinė nuodėmė.

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse.

Šv.Paulius, Romiečiams 12:16

 

Kartais galvojate, kad darote dėl kitų, tačiau iš tikro dėl savęs.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Kai žmogus juokiasi, jis neturi laiko galvoti.

Cezaris Teruelis

 

Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas vykdo įstatymą.

Šv.Paulius, Romiečiams 13:8

 

Dievas vaikšto su vargšo apdarais. Jis dejuoja iš skausmo, pasislėpęs ligotuose žmonėse. Atmerk akis. Pamatyk Jį visuose. Tarnauk visiems. Mylėk visus.

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

Prisiekiu savo pasididžiavimu – jumis, broliai, mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje, jog aš kasdien mirštu!

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams 15:31

 

Kiekvienas žmogus yra Kūrėjo dalis, arba Kosminis žmogus, todėl kaip turi žemiškąjį, taip ir dangiškąjį kūną. Žmogaus akys fiksuoja fizinę formą, bet vidinė akis prasiskverbia daug giliau – net iki pačios Visatos struktūros, kurios integrali ir individuali dalis yra žmogus.

Šri Juktešvaras

 

Klausimas „kodėl?“ nužudo suvokimą. Išmesk „kodėl“ į šiukšlyną. Buvimas nėra „kodėl“. Jis tiesiog yra, kaip tylus džiaugsmas.

Omkaras (Aumuo)

 

Nors mūsų daug, mes visi esame viena duona ir vienas kūnas.

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams 10:17

 

Nevertinkite, neteiskite nei kitų, nei savęs. Tada pasieksite Atma Prasada, tikrą dvasingumą.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Tai naujo pasaulio Harmonija, didžiojo „Aš“ džiaugsmas, ji čia, ji tučtuojau bus čia, jei mes panorėsime. Užtenka tiktai nusiimti akidangčius. Užtenka tikro žvilgsnio, paprasto žvilgsnio į didįjį pasaulį. Užtenka mažos ugnelės viduje, kuri sudegins visus šarvus, visus sunkumus ir visus apvalkalus.

Šri Aurobindo „Kelyje į antžmogiškumą“.

 

Gyvenimas šioje žemėje yra išminties ir Savasties (Atman) suvokimo mokykla.

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.

Šv.Paulius Efeziečiams 4:4

 

Tavo pati rūsčiausia tikrovė – tai tik sapnas, o tavo pačios fantastiškiausios svajonės – realybė.

Ričardas Bachas „Mesijo vadovėlis“

 

Gyvenimo pabaiga yra dvasinis nušvitimas.

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai.

Šv.Paulius Efeziečiams 5:8

 

Laimė yra tik viduje.

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

Mokymas panašus į plaustą, kuris padarytas persikelti per srovę, bet prie jo nereikia prisirišti amžiams.

Gautama Budha

 

Išlikite tyri, kvėpuokite sąmoningai, visa kita bus išgryninta. Būkite kvėpavimu. Jei tapsite – kas dar yra virš kvėpavimo? Kvėpavimas gali gyventi. Tuomet tapsite pilni grožio.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Jis yra galingas ir išmintingas, Jo žinioje apgavikas ir apgautasis.

Jobo 12:16

 

Ir tuomet vieną sykį, pakėlę galvą, pamatysime, jog apvalkalo daugiau nėra. Yra tyliai visur deganti ugnis, kuri viską žino, viską myli, viską supranta, ir tai kaip dangus be praeities: tai taip paprasta, kad mes niekuomet ir nepagalvojome, tai taip ramu, nelyginant kiekviename laše vandenynas, taip šypsomasi, taip aišku, kad ji pereina per mus, įeina, tai čia, tai ten žaidžia, tai vaisku kaip oras, tai tarsi niekas, keičiantis viską, ir galbūt tai viskas.

Šri Aurobindo „Kelyje į antžmogiškumą“

 

Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; … viskas sutverta per Jį ir Jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi.

Šv.Paulius, Laiškas Kolosiečiams 1:15-17

 

Dirbk, dirbk, dirbk. Darbas yra garbinimas, paskirk jį Dievui.

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.

Šv. Paulius, 2 Timotiejui 2:22

 

Nos habebit humus – mus priglaus žemė.

Iš senovinės studentų dainos

 

Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą.

Šv.Paulius Hebrajams 4:13

 

Įsitvirtinkite stiprioje meditacijoje. Kryptis – visada į viršų.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Paklausk žvėrių, jie tave pamokys, ir padangių paukščių – jie tau pasakys. Kalbėk žemei, ji tau patars, jūros žuvys paaiškins tau. Kas iš viso to nepažins, kad Viešpaties ranka tai padarė?

Jobo 12:7-9

 

Yra įmanoma duoti be meilės, tačiau neįmanoma mylėti neduodant.

 Indų išmintis

 

Net tas, kuris neigia Dievą, savo būtimi patvirtina Dievo egzistavimą, nes neigiančiojo sąvastis – tai pats Dievas.

Svamis Šivananda „Šivanandos integrali joga“

 

Ten, kur staiga sustoja žmonių kalba, prasideda muzika.

Ričardas Vagneris

 

Tai, kas nenaudinga – turi būti atmesta. Tai, ko Tėvas nepasodino mumyse – turi būti išrauta, išravėta.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009

 

Nėra keliaujančių – nėra sutinkančių…

Jogas Atmaram, 2009

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą