Išminčių citatos 30

   Dievas tarė Mozei-Mosiejui (Ma-Issa): „AŠ ESU, KURIS ESU. Sakyk izraelitams: „AŠ ESU mane siuntė pas jus“. … Toks mano vardas per amžius ir taip mane vadinsite per kartų kartas.

Išėjimo knyga 3:14,15

*

Ten kur du, ten ir protas…

Jogas Atmaram

 

*

Aš jau užmiršau, kas yra yda, o kas dorybė; aš galiu matyti tiktai Dievą, jo žaidimą pasaulyje ir jo valią tarp žmonių.

 Šri Aurobindo

 

*

Pasilieka tik tikrosios vertybės. Pasilieka siekimas amžinybės, kad neprisirištum prie žemės. Kad būtum žemėj šeimininkas, bet tiktai laikinas. Bet jie, kai stato ką nors – rodos, kad amžinai gyvens. O čia mes esam tremtiniai ir laikinai tik gyvenam. Vieną mirksnį. Nes amžinybė yra begalybė ir nuostabus dalykas yra.

 Vilius Orvydas

 

*

Yra pradžia – bus ir pabaiga.

Lietuvių patarlė

 

*

Jyotir prajananam – Šviesa yra pradžia-namai (gimimas).

Šatapatha brahmana [VIII, 7,2,16-17]

 

*

Niekas negyvena vienišas, net jeigu labai šito nori. Nematomos gijos riša šalis, kurių gyventojai niekada nematė vienas kito.

 Levas Gumiliovas, istorikas

 

*

Kai išgirstu apie teisingą pyktį, stebiuosi žmogaus galimybėmis pateisinti save.

 Šri Aurobindo

 

*

Mes šimtąkart per dieną , tiesiog nuolatos ką nors smerkiame, o paskui stebimės, kad sergame.

Sergejus Lazarevas „Karmos diagnostika“

 

*

Tas, kuris nugrimzdęs į dvilypumą, kieno protas ir jausmai neramūs, nesupranta, kaip galima ramiai žvelgti į blogį, prievartą ir kitas bjaurastis. Protas to, kuris seka nedvilypumo mokymais – ramus, reiškia, jis nesamprotauja ir neteisia, jis neskirsto daiktų ir reiškinių į aukštas ir žemas sferas, todėl kad Kūrėjo vieningame pasaulyje nėra viršaus ir apačios, šviesos ir tamsos, gėrio ir blogio. Ten yra viskas, tačiau nėra  priešpastatymo vienas kitam. Tai – proto prerogatyva, tai protas skirsto ir valdo. Gi Dievas viską apjungia ir myli.

Tatjana Platonova „Doktrina apie laiką ir protą“

 

*

Budėkite, nes Viešpaties atėjimas arti. Gaivinkite širdyse šventųjų Pranciškaus bei Izidoriaus Artojo dvasią. Lietuviams, ne katalikams, linkiu nuoširdžiai pamilti Gandžio, Vydūno, Tagorės, Rericho mokymus.

Oskaras Milašius, poetas mistikas

 

*

Atverkite akis ir žiūrėkite – štai Šviesa.

 Teosofų raginimas

 

*

Neskirstykite ir nebūsite atskirti nuo Žinojimo Šaltinio, kuris yra jumyse.

 Kalno mokytojas

 

*

Atmink, mano vaike: daug kalbėt nereikia.

 Lietuvių patarlė

 

*

Beribė Visata -/ Manoji Lietuva./ O išgodota,/ O išmylėta/ Ugninė skaistuva!

Vilija Žalienė, poetė

 

*

Ir tas, kurį verkdami nuėmė nuo kryžiaus, pasirodys vėl nukryžiuotas…

Borisas Grebenščikovas, muzikantas

 

*

Jeigu viena koja eisi gyvenimo keliu, o kita – dvasinio, tai greitai padarysi špagatą.

Avesalomas Podvodnis, astrologas

 

*

Kai geriame pieną, širdyje meilės daugėja, ir širdis atsiveria. Visas maistas, kurį valgome išgėrę pieno, pasidaro kur kas reikšmingesnis. O mėsa susijusi su prievarta, žudynėmis, su žmogaus ego sustiprėjimu, todėl mėsa, suvalgyta atsigėrus pieno, žmogų veikia negatyviai.

Sergejus Lazarevas „Karmos diagnostika“

 

*

Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas. Bet jūs mylėkite savo priešus – tuomet jūsų lauks didelis atlygis.

Jėzus iš Nazareto

 

*

Aklas būdamas, kitam kelio nerodyk.

Lietuvių patarlė

 

*

Švarumas gyventi yra. … Sudėtinga ir tiesiog numarinti tą senąjį „aš“, kad nebebūtų savimeilės, nebūtų savininkiškumo (egoizmo)… Būtina pilnai atsiduoti Aukščiausiojo veiklai – kad būtum švarus įrankis.

 Vilius Orvydas

 

*

Tavo metai nesikeičia; jie trunka visi kartu, ir ateinantys jų nepašalina, nes jie nepraeina.

 Aurelijus Augustinas „Išpažinimai“

 

*

Kuo buvai užsiėmęs? Aš liejaus kaip vanduo…

Borisas Grebenščikovas, muzikantas

 

*

Iš didelės valios įkrinta į neviltį.

Lietuvių priežodis

 

*

Įei­ki­te pro ankš­tus var­tus, nes erd­vūs var­tai ir pla­tus ke­lias į pra­žū­tį, ir daug juo ei­nan­čių. Ko­kie ankš­ti var­tai ir koks siau­ras ke­lias į gy­ve­ni­mą! Tik ne­dau­ge­lis jį at­ran­da.

 Jėzus iš Nazareto (Mt 7, 13-14)

 

*

Įsidėmėkite, kad visos mūsų vadinamosios žmogiškos vertybės buvo iliuzija, yra iliuzija ir bus iliuzija. Vienintelė realybė yra meilė. Ji buvo realybė, yra realybė ir bus realybė.

Sergejus LazarevasKarmos diagnostika

*

Daug stebuklų yra pasaulyje, tik ne visiems jie prieinami; vieniems dėl to, kad jų negirdi ir nemato, kitiems dėl to, kad jų nesupranta.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

 

*

Žiūrėjau ir į akmenį kaip į brolį, ir į medį – viskas man gyva buvo…

 Vilius Orvydas

 

*

Yra tik viena Šventoji Knyga – šventas gamtos metraštis, vienintelis rankraštis, iš kurio skaitantysis gali semtis žinių. Gamtos rankraščio akivaizdoje visi kiti rašiniai jam tėra tik vandens balutės, lyginant su okeanu.

Sufijų išmintis

 

*

Kas gelta serga, tam visi geltoni.

Lietuvių išmintis

 

*

Žmogus – tai tarsi lynas, tarp gyvulio ir antžmogio nutįsęs, tai lynas virš bedugnės. Tai kelias į anapus pavojingas: ir eiti juomi pavojinga, atgal pažvelgti pavojinga, drebėti ir sustoti pavojinga. Žmogus – jis tuo be galo didis, kad tiltas jis yra, o ne joks tikslas…

Frydrichas Nyčė „Šitaip Zaratustra kalbėjo“

 

*

Dar vienas klydimas, kad protą reikia sunaikinti, sugriauti. O iš tikro tik atpažinti. Sugriausime protą – sugrius ir visas kortų namelis… Atpažinus jį, protas veikia toliau, bet kažkas jau pasikeitė. O dabar turime kompiuterį ar televizorių, kurio negalima išjungti. Ką daryti su tokia technika – ogi nešti į taisyklą! Tuomet gal joga ir yra tokia proto taisykla.

R.G.Narajanas

*

 

Baltas balto nesuteps.

Lietuvių priežodis

 

*

Ir tuomet Dievas tarė: kai ko nors netenki, toj vietoj atsiranda kertelė ir man.

Vytautas V.Landsbergis „Debesys panašūs į žmones“

 

*

Gyvenimas – tai mums duota galimybė mylėti. Žmogus – priemonė tai meilei reikšti. O gyvenimo prasmė – meilės kaupimas.

Sergejus Lazarevas „Karmos diagnostika“

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt