Išminčių citatos 49

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKur tas žmogus, kuris abejoja savo buvimo tikrumu? Jei jis būvoja, tai turėtų žinoti, kad jis, abejojantis, ir yra „Aš“, kurį jis neigia.

Sratmanimpana

 

*

Priimkite tik tai, kas jums atrodo teisinga, visa kita te praeina jums pro šalį; kiekvienoje akimirk oje žmogus gali suvokti tik tai, kas jam skirta; niekas negali priimti valdyti nuosavybės, kuriai valdyti nėra paruoštas.

Joga Vasišta

*

Teosofija turi vieną savybę, kurios nerasite nei vienoje religijoje: ji neskirsto į stabmeldžius, judėjus ir krikščionis. Štai tas kertinis Visatos Brolijos akmuo, nuo kurio ir priklauso Draugijos tvirtybė.

J.P. Blavatskaja

*

Nėra nieko labiau išaukštinto ir naudingesnio žmonijai kaip Upanišadų studijavimas. Jos buvo paguoda mano gyvenime ir bus paguoda mano mirties valandą.

Šopenhaueris

*

Tėra tik vienas Dėsnis, vienas Principas, vienas Tarpininkas, viena Tiesa ir vienas Žodis.

J.P.Blavatskaja

*

Tiesos rūbai mainosi, bet pati Deivė ir Jos Dvasia nepajudinamos ir amžinai spinduliuoja nuolat kintančiai raidei.

Stanislavas de Guaita

*

Visos religijos, dalindamosi tarpusavyje Vienatinę Šviesą ir nušviesdamos viena kitą, mūsų dvasioje pagimdo viltį bei ramybę.

Žanas Reinaud

*

Absoliuti Tiesa materialiame plane yra kaip nerealybė, bet ši nerealybė yra vienintelis realus daiktas.

Tomas Henris Burgonas

*

Žmogus kaip mikrokosmas turi intuityvią atmintį apie Realybę. Žodžiais pasireiškiantis Įkvėpimas išreiškia Tiesą.

Džordanas Brunas

*

Išmintingi žino Principus, vadinamus Tiesa (arba Realybe), Mokslą, kuris nepagrįstas priešybėmis; šį Principą vieni vadina Brahma, kiti – Paraatmanu (Aukščiausia Dvasia), treti – Bhagavanu.

Bhagavata Purana

*

Kiekvienas iš mūsų narių yra laisvas kažkuo tikėti ar netikėti, su sąlyga, kad jis nepretenduos į tai, kad jo įsitikinimai ir yra pati galutiniausia tiesa, ir nepirš to kitiems. Nes Teosofija savo abstraktumu yra aukščiau už visas žmonių sukurtas sektas; jokios sektantiškos pažiūros negali aprėpti Teosofijos, kuri, tuo tarpu, lengvai apima jas visas.

J.P. Blavatskaja

*

Kaip veidas pilnai atsispindi veidrodyje, taip tikrojo ieškotojo intelekte pilnai atsispindi Dvasia.

Atmapurana

*

Tu klausi: “kaip mes galime pažinti begalybę?” Atsakau – ne protu. Proto pareiga – skaidyti ir atpažinti; todėl Begalybė negali būti jo objektas. Begalybę tu gali pasiekti tik aukštesniu už protą sugebėjimu, pasiekdamas būseną, kurioje tu jau nustoji būti savo baigtiniu Aš, kurioje tu bendrauji su Dieviška Esybe. Tai ekstazė, tai tavo proto išlaisvinimas nuo jo baigtinio suvokimo. Panašų gali pažinti tik panašus; kai tu nustoji būti baigtiniu, tu tampi vienu iš Begalinių. Atvesdamas savo sielą pas jos pirminį Aš, pas jos Dievišką Esybę, tu realizuoji šią vienovę – šį tapatumą.

Plotinas

*

Filosofija mūsų laikais virsta religinėmis pažiūromis tam, kad taptų suvokiama masėms.

Elifas Levis

*

Eik pačiu sunkiausiu keliu. Imk tai, ką pasaulis atstumia. Nedaryk to, ką daro pasaulis. Eik prieš pasaulį visais jo keliais. Ir tada tu pasieksi tai trumpiausiu keliu.

Jokūbas Biomė

*

Asmeninės sielos susiliejimas su Visatos Dvasia reikalauja visiškai švaraus proto. Stebėjimai, absoliutus susilaikymas ir palaikoma kūno švara gali mus priartinti prie To ir įgyti toje būsenoje tikrąsias žinias ir nuostabų sugebėjimą suvokti daiktų esmę.

Porfijus

*

Bet kuris apibrėžtas tikėjimas yra ne kas kita, kaip tik dvasinio žinojimo lukštas.

J.P. Blavatskaja

*

Kasdienybės kančias ir džiaugsmus paverskite pagrindiniais savo dvasinės praktikos ramsčiais.

Guru Rinpoche

*

Individuali dvasinė praktika yra neigiamas polius, o tarnystė – teigiamas polius. Tik abiejų polių junginys gali atnešti sėkmę. Tokiu būdu įgyvendinamas dieviškas principas (meilės šviesa) ir jis perduodamas visiems, kas prisiliečia prie jo.

Satja Sai Baba

*

Jei mokėsi kiekvieną minutę numirti, būsi gyvas.

Japonų posakis

*

Paukščiai, kurie skraido žemai yra patogūs taikiniai medžiotojams. Lygiai taip pat, jei mano sąmonė nusileidžia žemyn, mane pagauna priešingumai ir tampu geru taikiniu įžeidimams bei užpuolimams. Šiandien pakelsiu savo sąmonę ir skrisiu virš visų sunkumų.

Iš Naujametinio sveikinimo

*

Kaip perlų ieškotojas prie juosmens prisirišęs akmenį neria į jūrą ir dugne randa perlą, taip kiekvienas nerdamas į savo paties vidų gali pasiekti dvasios perlą.

Šri Ramana Maharši

*

Scire, Potere, Audere, Tасеrе. – Žinojimas, Galia, Ryžtas, Tyla.

Priskiriama Zoroastrui

*

Kova be pavojaus veda į pergalę be šlovės.

Fulkanelis. Gotikinės kadetros.

*

Ką reiškia pasaulio pabaiga? Manęs dažnai klausia. Pasaulio pabaiga – tai toks visuomenės būvis, kai blogio daugiau nei gėrio. Apaštalų darbuose yra pasakyta, jog yra kažkas, kas sulaiko nuo pasaulio pabaigos. Ir kai kurie Rašto aiškintojai yra samprotavę – kas yra tas sulaikytojas? Manė, jog tai valstybė, tai Bažnyčia… Iš tikro šis sulaikytojas yra gėris. (…) Kol gėrio daugiau nei blogio, žmogus turi gyvenimo potencialą, visuomenė, civilizacija turi gyvenimo potencialą. Jei pikto bus daugiau, jis veržliai plis, kaip mikrobai kraujyje ir pražudys žmonių civilizaciją – ir reiškia, atves pasaulį iki pabaigos.

Patriarchas Kirilas

*

Depresija – tai nenoras eiti į susitikimą su pačiu savimi, t.y. su pasąmonine, dar nesuvokta psichikos dalimi.

Aleksandras Žarskus. Savęs ieškojimas.

*

Jausk Visatą, kaip amžiną, visada gyvą būtį – pažink žinantįjį, būk būtyje tarp dviejų kvėpavimą.

Vidžniana Bhairava Tantra

*

Kai žmogus eina pas Kristų, jis tikisi gauti taiką ir ramybę. Tačiau tai neišpildoma viltis, nes tokie, kokie mes dabar esame, dar negalime turėti ramybės. Jeigu tokiame vidiniame stovyje būtų suteikta ramybė, ką gi tai reikštų? Tai reikštų, kad kova buvo nutraukta anksčiau, negu suradome savąją Savastį. Gavę apgaulingą ramybę, liktume patenkinti savo padėtimi.

Aleksandras Žarskus. Savęs ieškojimas.

*

Keista, tos žuvėdros, kurios atmeta tobulybės siekimą, nes siekia daug keliauti, iš tikrųjų niekur nenukeliauja, kapstosi vietoj. O tos, kurios atsisako kelionių vardan tobulėjimo, žaibiškai atsiduria bet kurioj vietoj. Atsimink, Džonatanai, Dangus – ne vieta ir ne laikas, nes tiek vieta, tiek laikas – yra tokie bereikšmiai. (…) Norint nuskristi minties greitumu į bet kurią vietą, – tarė jis, – reikia pradėti nuo žinojimo, kad tu jau ten…

Ričardas Bachas. Džonatanas Livingstonas Žuvėdra.

*

Aš žinau tik vieną laisvę. Ir tai yra minties laisvė.

Egziuperi

*

Aukštai iškilęs remiasi gelme.

Lao Czė

*

Viso Pasaulio Dievas ir Kūrėjas rašo Žmonėms: savo įsitikinimais ir protavimais jūs tik tolstate nuo Manęs.

Vydūnas

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

flower dar