Maldos Tėvynei galia: iš širdies į širdį

   Prašykime ir bus duota, belskimės ir bus atidaryta. Taip kalba šventraščiai. Šiandien labiau įpratome keikti pačių išrinktą valdžią ir skųstis materialiniais nepritekliais. Nors visų jų šaknys glūdi žmogaus ir tautos dvasios gyvenime.

Atpratome melstis, prarandame ryšius su savo žeme, su protėviais. Tačiau seniai užmirštos patirtys vėl sugrįžta naujam gyvenimui. Auga nauja karta. Graži karta. Šiandien turime laisvę rinktis, kokias maldas sakyti, kokią religiją išpažinti. Atsiranda vis daugiau žmonių, kurie ieško ir atranda savo kelią į Dievą, ir neneigia kito žmogaus, savo artimo atrastojo takelio. Visi jie veda į to paties, simbolinio dvasios kalno, viršūnę.

Kiekvieno žmogaus malda yra svarbi. Kolektyvinė malda turi milžinišką dvasios jėgą. Tyras motyvas šią jėgą dar labiau sustiprina.

Meldžiamės už save, savo šeimą, artimuosius, Šloviname Viešpatį, tačiau dažnai, sąmoningai ar nesąmoningai užmirštame vieną nepaprastai svarbų dalyką: MELSTIS UŽ TĖVYNĘ.

Tėvynė yra mūsų namai, tai mūsų artimiausia aplinka, mūsų valstybė ir jos žmonės, mūsų istorija ir patirtys. Visa tai esame mes. Jei Tėvynę ir mūsų valstybę galėtume pavadinti ilgalaikiu Projektu, tuomet šis projektas turi savo tikslus, uždavinius, o mes esame šio projekto dalyviai.

Be tikėjimo nėra Tėvynės Idėjos, nėra ir valstybingumo, arba jis nėra tvarus. Religiją galima atskirti nuo valstybės, tačiau Tikėjimo – ne. Ir šis dalykas nepaklūsta konkrečių valdžią turinčių žmonių instituciniams sprendimams. Tiesiog taip yra. Tėvynė ir Valstybė yra jos žmonių Tikėjimas ja – jos Idėja. Kuri harmoningai išplaukia iš Kūrėjo ir Jo sukurto pasaulio suvokimo. Nieko nėra atskirta. Žmogus, einantis į maldos namus bei į rinkimus yra tas pats žmogus.

Dažnai užduodame klausimą – ką galime padaryti savo Tėvynei? Į rinkimus eiti nebesinori, valstybės krizė vis gilėja. Daug negerovių matome aplink. Viena iš išeičių labai paprasta: kasdienėmis maldomis siekti Tėvynės dvasinės ir materialinės gerovės, jos žmonių ir valstybės vadovų sąmoningumo ir sąžiningumo, tarnystės Tėvynės Idėjai, įprasminant šią tarnystę konkrečiais, dideliais ir mažais darbais.

Susirinkti ir melstis kartu. Daugelis lankome įvairias bažnyčias ir maldos namus. Prašykime ir reikalaukime šventųjų tėvų, atliekančių pamaldas įvairių religinių konfesijų rėmuose, kad į religinius ritualus būtų įtrauktos maldos ir už Tėvynę Lietuvą.

Tai yra realus ir apčiuopiamas darbas, kurį religinės konfesijos galėtų atlikti Tėvynei bei jos žmonėms. Šiandien, kaip taisyklė, maldos namuose retai išgirsi maldą už Tėvynę. Gal todėl ir mūsų valstybės rezultatai nedžiugina.

Visada būtina prisiminti, kad maldos ir ypač kolektyvinės maldos reikšmė yra milžiniška. Tai yra konsoliduojanti ir kurianti jėga. Kad gauti, turime išmokti prašyti. Šį prašymą išsakome giedodami Lietuvos himną, tačiau vien to jau nepakanka.

Šiame kontekste prisimenu Vytauto V.Landsbergio kažkada išsakytą idėją, organizuoti „baltosios spalvos meditacijas“. Baltoje spalvoje telpa visos kitos spalvos. Juk ir patys buvome taikliai pavadinti baltais. Susirinkę kur Kalnų parke, galėtume paprašyti įvairių konfesijų atstovų savaip pasimelsti už Tėvynė ir jos žmones. Čia galėtų susitikti krikščionys ir induistai, budistai ir musulmonai, jogai ir netgi galbūt ateistai. Juk ir ateistai kažkuo tiki. Visus suartina Tėvynės Idėja, meilė savo namams.

Matau: susirenka tūkstančiai žmonių ir kartoja lyg vienas įvairių tradicijų maldas, Tėvynės leitmotyvas visus suartina. Ir VIENAS DIEVAS, slypintis už įvairių formų ir kultų, mums nusišypso savo Malonės šypsena… Tuomet visi sėdime tyloje ir susikaupime, klausomės ir galbūt išgirstame Viešpaties palaiminimą žmogui, šeimai, tautai ir visai žemei. Sėdime kaip vienas, per praktinę patirtį jausdami, kad nesame atskirti. Nebėra „aš“ – ir gimsta „MES“.

Gal atsiras žmonės, kurie tokią ar panašią idėją pavers kūnu…

Prašykime ir bus duota. Nebijokime prašyti. Galime pasimelsti ir už konkrečius visuomenės veikėjus ar politikus. Už tuos jų darbus, kurie realiai tarnauja Tėvynei. Kiekviename iš jų yra tyroji dalis, kuri ir gali būti sustiprinta mūsų maldomis. Kad Šviesa spindėtų, o tamsa pasitrauktų.

Ne keikime, o palaikykime. Prašykime, kad jiems būtų duotas sąmoningumas ir teisingas susivokimas. Palaikykime ir valstybės vadovę jos teisinguose darbuose Tėvynės labui.

Maldos gali būti įvairios, svarbiausia yra vidinis motyvas – afirmacija: meldžiuosi už Tėvynę bei jos žmones. Tam gali puikiai tikti, pavyzdžiui, malda „Tėve mūsų…“.

Jei nerandate sau tinkančios maldos, pabandykite atrasti ją patys. Gal reikalingi žodžiai nusileis jūsų širdin. Tuomet juos užrašykite, išmokite mintinai ir kartokite. Ne mechaniškai, o širdimi ir protu, sąmoningai.

Štai keletas galimų maldų.

*

Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji Trejybe, vienas Dieve, melski už mūsų Tėvynę ir tautą. Amen

*

Šventoji Motina, Malonės pilnoji, melskis už Tėvynę Lietuvą, šiandien ir visados. Amen

*

 Šventoji Motina, Malonės pilnoji,

Saugok ir Globok Tėvynę mūsų, brangią Lietuvą

Padėki jos žmonėms tave išgirsti (siekti Suvokimo).

Atverki mums Tiesos kelius tarnystei.

Padėk suprasti savo šaknis

Ir mokytis protėvių išminties.

Išmokyk pagerbti

Akmenis ir kalnus, miškus ir upes,

Sandoroje ir santarvėje būti,

Globok mūsų vaikus, o Motina malonių,

Leiski mums per amžius eiti,

Tavosios Dvasios Šviesoje

Maloningoji Motina Tautos .

***

Nusižeminęs, Tavo Malonėje ir Šlovėje paniręs,

 Prašau ne sau – žmonėms maniesiems, mano tautai

 Globok Tėvynę mūsų ir jos žmones, Viešpatie aukštybių

 Sustiprink juos, kad siektų Tavo vardą šlovinti darbais

 Ir  mūsų Viešpaties, neblėstančios Šlovės,

 Spindinčios mums iš aukštybių

 Lietuvai – Tėvynei,

 Per amžius, Amen (OM)

***

O saule Lietuvos kilk ir sviesk

O Žeme Lietuvos busk mūsų širdyse

Užgimusi per vaiko širdį

nubusk, užgimk ir šviesk

Per lauko ramunes

Per brolių arimus

Per siesių kaseles

Užgimk, sujunk ir šviesk

Leliumai…

O Motina šventa

Praamžių išgodota

Vaidilų išauginta

O Motina šventa manoji

Tu mūsų per amžius amžinųjų

Mes tavo vaikai esam

Iš praeities tavo Sūnų keliam

Mes vaikai tavo iš praeities tavo sakmę girdim

Mes tavo, tavyje ir per tave

O Žeme Lietuvos

nubusk, atgimk ir šviesk

Apšviesk mūsų širdys ir mintis

Leliumai…

Per motinos širdį į vaiko širdį

Per vaiko širdį į motinos širdį

O Motina šventa nubusk, nubusk, nubusk

Šventa ugnie, šventa,

O Motina šventa nubusk, nubusk

Leliumai, leliumai leliumai….

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.

7 komentarai

  1. Viena didžiausių nesąmonių, kokias esu skaitęs. Prašykite ir bus duota? Tai ką mes ubagų tauta, kad užsidirbti negalime? Negalime susikurti gražaus gyvenimo ir neprašinėti? Kas ubagas, tas prašo.
    O maldos niekada neeina iš širdies į širdį, nes maldos yra proto fantazija, ypatingai ubagautojo malda: duokit, padėkit, sušelpkit…Tpfu

  2. Melskimės už nesuprantančius :) , och tas atrodo visagalis ego ir visur priešybes ir konfliktus kuriantis protas… OM

  3. Kelių į gerovę yra daug, kiekvienas eina savuoju, vieni „užsidirba“ gerais darbais :) , kiti pasikviečia ateiti į gyvenimą tai,ką mano prasminga. Tai žmones – „kūrėjai“, kuriantys gyvenimą, mylintys žmones ir Tėvynę, mylintys gyvenimą. Žmonės, kurie drįsta „užkalbinti“ gyvenimą, kaip gyvą esybę, kurti drauge! Valio jiems!

  4. Maldų klausosi AŠ ESU, kuris vienas mums visiems. Jam jų nereikia, nes jis amžinas ir nekintantis Stebėtojas. Reikia tam, kuris meldžiasi. Tas, kuris meldžiasi, tampa švarus. Švarus gali sukurti švarius darbus. Kai tokių žmonių tampa daug – ir aplinka tampa švari visais lygmenimis – fiziniame, emociniame, mentaliniame. Malda ne vienintelis kelias į švarą, į kalną daug kelių. Tiesiog malda yra vienas paprasčiausių ir prieinamiausių būdų pasiekti harmoniją ir pusiausvyrą jausmuose, mintyse ir dvasiniame gyvenime. Į švarų indą gali nusileisti Žinojimas – ir ten jis nebus iškraipytas (paklaidos ribose, žinoma). Kaip siekti švaros, kurią Mahatma Gandis vadino absoliutaus nulio būsena, tesprendžia kiekvienas. Narajanas

  5. jai nenori melstis,tai nesimelsk o kam burnoti………….

Komentavimo galimybė išjungta.