Išminčių citatos 29

Išminčių citatos:

Kai Mokytojas lenkiasi mokiniui, jis lenkiasi pačiam sau, Tam, kas Jis Yra. Ir nebus antro ir bus Vienas.

Kalno Mokytojas

*

Tikrasis Grožis visada reiškia Dieviškumą. Aukščiausia Grožio forma eina iš Sielos žydėjimo.

Svamis Ramajanda „Krija joga“

*

Asmeninė nuosavybė – vagystė prote vidurį baltos dienos. Mums niekas nepriklauso. Nė viena mintis, nė vienas žodis nepriklauso mums. Kam leista – tas turės Malonės pasireiškimą.

Jogas Atmaram

*

Jei trokšti tobulos vienatvės, niekad nesakyk savo vardo ir neklausinėk jo kitų.

Deepak Chopra „Jėzus. Nušvitimo istorija“

*

Nėra pareities, yra ateities šviesa – ja eikite.

Agni joga

*

Be pasišvęntimo, be Dievo Malonės visos mūsų pastangos yra beprasmės.

Svamis Višnu-devananda

*

Viena iš pagrindinių kliūčių įgyvendinant harmoningą pusiausvyrą savyje yra mūsų siekis įrodyti, kad oponentas yra neteisus, o mes esame teisūs.

Motina

*

Jei šaknis šventa, tai ir šakos.

Apaštalas Paulius, Rom 11, 16

*

Meditacijos pagalba gali atrasti Save, esančią anapus sunkios akimirkos ir pasimetimo…visa tai tik kylančios ir pranykstančios mintys, Begalinėje Ramioje Tavyje … atrask Save ir Visata pavirs į Žydintį Sodą.

Daruma

*

Tikrasis rojus yra tyra širdis.

Svamis Višnu-devananda

*

Dabar tu jau žinai, kad Dievas yra visur. … Jei Dievas yra visur, jis yra ir tavyje. Jei jis yra tavyje, tuomet ir tu pats esi visur. … Mane gali pažinti tik tas, kas pažįsta tikrovę, esančią už gėrio ir blogio. Esu visur, man nėra ribų. Šėtonui maga, jog imtum ir patikėtum, jog jo galia ten, kur manęs nėra. Bet net ir jis pats yra iš Dievo.

Deepak Chopra „Jėzus. Nušvitimo istorija“

*

Raktas, kuris ką nors atidaro, turi atidaryti viską, priešingu atveju, tai netikras raktas.

Eklektinė filosofija

*

Būkite kaip saulės spindulys ir paukščio giesmė. Nusišypsokite jūsų kelio sunkumui. Šypsena neša galią.

Agni joga

*

Visa, kas šokiruoja mane kituose, reiškia darbą, kurį turiu nudirbti savyje.

Motina

*

Teosofija žmoniją suvokia kaip dievybės emanaciją, grįžtančią į savo ištakas.

J.P.Blatatskaja „Raktas į teosofiją“

*

Šimtą metų gyvensi – šimtą metų mokysiesi.

Liaudies išmintis

*

Ir (absoliuti) šviesa (kuri yra tamsa) tamsoje (kuri yra iliuzinė materiali šviesa) šviečia ir tamsa jos neapėmė (nepažino).

Šv. Jonas, (J.P.Blavatskajos interpretacija), Jn. 1:5

*

Gamta stipresnė už žmonių užmačias.

Levas Gumiliovas

*

Laisvas yra tas, kam demonai tampa Dievo dalimi. Gėris ir blogis susilieja į viena. Uždanga nukrinta ir prieš tave vien dieviška šviesa – viduje, išorėje, visur. Pūvančių kūnų dvokas tampa tokia pat palaima kaip vaivorykštė. Lieka viena vienintelė tikrovė – šviesa, ir tu pats esi ta šviesa. Tavo siela tampa pasaulio siela.

Deepak Chopra „Jėzus. Nušvitimo istorija“

*

Išsiskyrimas yra pirmesnis nei susitikimas, susitikimas pirmesnis nei išsiskyrimas, todėl išmintingiau džiaugtis išsiskyrimu.

Agni joga

*

Pažink patį save ir tu pažinsi Visatą ir Dievus.

Užrašas ant Delfų šventyklos

*

Viena Esatis spindi vienodai visuose.

Svamis Višnu-devananda

*

Didžiausias Meilės suvokimas yra tarnystė.

Tėvas Stanislovas

*

Ne sąlyginius ženklus neša raštas, tačiau galingą žmogaus Esybės infekciją.

Agni joga

*

Palikim pasaulietiškus reikalus ir visi kaip vienas išvažiuokim į Tibetą…

Borisas Grebenščikovas, iš dainos

*

Vystymąsis (evoliucija) yra Gyvenimo įstatymas. Skaičius yra Visatos įstatymas. Vienybė yra Dievo įstatymas.

Pitagoras

*

Teisė numirti – gyvybės privilegija!

Levas Gumiliovas

*

Et, geriau nesidairyti į didybes, nesiklausyti garsenybių – verčiau pasikalbėti su kalneliais ir upeliais, su seneliais ir vaikeliais, su šventa mūsų žemele ir kitiems papasakoti apie tai, kas sužinota, kas išgirsta, suvokta.

Albinas Kurtinaitis, etnokultūrologas

*

Išmokite nepastebėti pajuokos jūsų drąsai, nes žinote, kur einate.

Agni joga

*

Danguje žinoti – tas pat, kas matyti. Žemėje – tas pat, kas prisiminti. Laimingas tas, kas suvokė Misterijas. Jis pažino gyvenimo šaltinį ir jo pabaigą.

Pindaras

*

Mūsų santykiai su žmonėmis įprastai sudaryti iš svetimų poelgių ir charakterių aptarimo. Kažkuriuo momentu man tai tapo nebepakeliama ir aš savanoriškai atsisakiau to, kas yra vadinama bendravimu.

Ingmaras Bergmanas „Žemuogių pievelė“

*

Kiekviena kliūtis turi būti galimybės gimimu. Būkit palaimintos, kliūtys, jumis mes augame.

Agni joga

*

Gyvename nuolatiniame atsisveikinime, viskas praeina ir viskas išlieka, praeitis prabyla dabarčiai, jeigu tik ryžtamės jos klausytis.

Raineris Marija Rilkė

*

Dievas miršta mumyse, ir mumyse Jis atgimsta.

Priskiriama Orfėjui

*

O kas sakė, kad Dievas yra rimtas? Juk jis turi prižiūrėti Visatą. Privalai juoktis, norėdamas mus pakęsti.

Deepak Chopra „Jėzus. Nušvitimo istorija“

*

Mes galime šaukti: „Tebūnie taika“, bet iš tiesų tai neatneš taikos. Taika pasaulyje įsigalės tik tuomet, kai kiekvienas žmogus išmoks įveikti savo proto sumaištį. Tada taika rasis savaime.

Čiokdži Ndžima Rinpočė

*

Kai Didžioji Paslaptis virsta milijonais mažų tiesų, iš kiekvienos tokios „tiesos“ į mus dėbso Siaubo akys.

Arvydas Šliogeris, filosofas

*

Visi biosferos procesai yra nutrūkstami (diskretiški), o nenutrūkstamas vystymasis neturi nei mirties, nei gimimo.

Levas Gumiliovas

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Akmuo Ganėša.

R.G.Narajano nuotr.