Išminčių citatos 42

budha_faceNeužmiršk amžiams: viskas – žmoguje. Ir tik jis vienas – savojo kelio kūrėjas. Tiksliau, kiekvienas žmogus yra kelias, ir tas kelias tiek artimas Gyvenimo Vienio kūrybiškumui, kiek žmogus savyje sugebėjo jį išlaisvinti.

Konkordija Antarova. Mokslas apie džiaugsmą. *

Mes žinome viena: pas mus visus yra vienas Dievas (Didžioji Siela).

Indėnų sukvamiši genties vadas Sietlas

*

Mes patariame mokiniams nesekti niekieno pėdomis. Tegul jie seka savo pačių pėdomis. Kiekvienas turėtų sekti savo garbingumo ir švytinčios vidinės Esybės pėdomis.

Dr. Samaelis Aun weor

*

Jeigu protingame žmoguje nesėdi paprastas žmogus – jis tampa vienu iš pragaro angelų.

Henris Deividas Thoro 1817-1862

*

Moralė ir sąžinė – visiškai skirtingi dalykai. Viena sąžinė niekuomet negali prieštarauti kitai; užtai viena moralė labai lengvai sukuria prieštaravimą kitai moralei arba gali visiškai ją paneigti.

Georgijus Gurdžijevas

*

Žmogus yra Dievas, apsimetantis neišmanėliu.

Ralfas Voldas Emersonas 1803-1882

 *

Tiesos vardu, aš iškilmingai tvirtinu, kas Esybė – tai vienintelė Tikroji Būtis, neperduodama ir baisiai dieviškai skaisti priešais tai, ką mes vadiname „Aš“, Asmuo, aš pats – tai tiesiog išorinė migla, rauda ir dantų griežimas.

 Dr. Samaelis Aun weor

*

Atleisk nuodėmes savo sau pačiam ir tu įgausi teisę atleisti visam pasauliui.

Ralfas Voldas Emersonas 1803-1882

*

… į Tiesą visuomet yra du keliai. Vienas – lygus, patogus, bet ilgas ir vingiuotas. Juo žingsniuojant net viso gyvenimo gali neužtekti. Kitas – status, akmenuotas, pavojingas, kartais – net kvapą gniaužiantis, bet – tiesus. Kas jį pasirenka, tikslą pasieks pavojuose, bet – kur kas greičiau. Koks tavo?

Jurga Ivanauskaitė. Agnijos magija.

*

Kai žmogus suvokia tą dalyką, jog jis neturi jokio tikslo, kad jis niekur neina, – štai pirmasis artėjančio atsibudimo požymis, požymis to, kad prabudimas šiam žmogui yra galimas. Jis prasideda tada, kai žmogus suvokia, kad jis niekur neina ir nežino, kur eiti.

Georgijus Gurdžijevas

*

Teisdamas kitus, žmogus be reikalo vargsta, dažnai apsirinka ir padaro daug klaidų; gi teisdamas ir tyrinėdamas save, žmogus dirba naudingą darbą.

Tomas Kempietis. Kristaus sekimas.

*

Žmogus niekada negali būti atskirtas nuo visur esančio Dievo. Vadinasi, jis niekada negali pasidaryti bedievis, jis tik dar neturi pajautimo, jog gyvena ir esti Dievuje arba jį vėl prarado. Kai šis pajautimas gyvas, tada žmogus yra pasiekęs pilnatvę, tada jis tobulas.

 Vydūnas

*

Reikia nuo kažko pasitraukti, kad galėtum prie kažko prieiti.

Justinas Marcinkevičius

*

Prisiminkite tik vieną dalyką. Vienintelė galima nuolatinė gėrio ir blogio žmogui samprata susijusi su gajos (evoliucijos) sąvoka – ne mechaninės gajos, suprantama, o su žmogaus sąmoningo vystymosi savo paties pastangomis idėja, su jo būties pasikeitimo, vienio jame sukūrimo, skvarmavimosi jame nekintančiojo „Aš“, samprata. (…) Jeigu žmogus supranta, kad jis miega, jeigu jis nori atsibusti, tuomet visa, kas padeda jam atsibusti, bus gėriu, o visa, kas kliudo jam tame ir ilgina jo miegą, bus blogiu. Tiksliai taip jis supras gėrį ir blogį kitiems. Tai, kas padeda jiems atsibusti, – gėris, tai, kas trukdo tam, – blogis. Tačiau taip yra tiktai tiems, kurie nori atsibusti, tai yra tiems, kurie supranta, kad jie miega. Gi tie, kurie nesupranta, kad jie miega, tie, kas neturi noro prabusti, neturi gėrio ir blogio supratimo.

 Georgijus Gurdžijevas

*

Kai jis kalba, ragauja ar junta, užsimerkia atsimerkia, regi ir girdi, tegu teigia: „Tai mano juslės su pasaulio daiktais sąveikauja“.

Bhagavatgyta V, 9.

*

Aš sapnavau, kad esu drugys, skrendantis per dangų, bet tada pabudau. Dabar aš nebežinau, ar esu žmogus, kuris sapnavo drugio skrydį, ar drugys, kuris sapnuoja, kad yra žmogus?

 Mokytojas Chuang Tzu

*

Pasauly nieko nėr, ko negalėtų būti, tačiau jame niekuomet nebūna ir taip, kaip yra.

 Donaldas Kajokas. „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“.

*

Yra daug savybių, kurias žmonės prisiskiria sau, tačiau kurios tikrovėje gali priklausyti tik labiau išsivysčiusio lygmens ir aukštesnio gajos (evoliucijos) lygmens žmonėms, nei žmogus numeris vienas, du ir trys. Asmeniškymas, vieningas ir nuolatinis „Aš“, sąmonė, valia, gebėjimas daryti, vidinės laisvės būsena – visa tai savybės, kurių įprastas žmogus neturi.

Georgijus Gurdžijevas

*

Iš tiesų už sapnus nėra nieko tikresnio. Šis pasakymas įgauna prasmę tada, kai mes pamatome, jog kasdienis gyvenimas yra toks pats netikras, kaip ir sapnas, ir netgi lygiai tokiu pačiu būdu.

Tenzin Wangyal Rinpoche, Tibeto vienuolis

*

Ūkinei austuvai (ekonominei sistemai) labai palankus bendruomeninis neišmanymas apie pinigų prigimtį. Taigi esame kalti, nes palaikome saistuvą, kuri pagrobė mūsų sielas ir uždarė medžiagiškumo (materializmo) kalėjime. Kai pagaliau suvoksime, kaip veikia ši matrica ir kaip kuriama pinigų regimybė, galbūt atsibusime, kad įveiktume savo priklausomybę nuo pinigų ir susigrąžintume prigimtinę teisę į laimę.

Ūkinė austuva (ekonominė sistema), paremta skolintais pinigais, ir augimo kultas reikalauja, kad liktume neišmanėliai ir toliau būtume svetimos skolos vergai. Kai suprasime pragaištingos saistuvos esmę ir liausimės ją rėmę, savo agną nukreipdami visai kitur, piramidė sugrius pati. Sąmoningumas kyla, kai atsiranda daugiau supratimo. Kai žmonės atsipeikės ir suabejos melu apie gresiantį nepriteklių, pagaliau supratę, kokia gausa slypi gamtoje, jie galės laisvai siekti tikrosios laimės, kurią išreiškia graikiškas laimės apibrėžimas: eudaimonia, išvertus paraidžiui – „dvasios gerovė“.

Markas Anielskis, ekonomistas

*

Kad suvoktų tiesos ir melo santykį gyvenime, žmogus turi suvokti melą pačiame savyje, savo nuolatinį, nesibaigiantį melavimą sau pačiam.

Georgijus Gurdžijevas

*

Žinojimas yra aukščiau už viską. Kiekvienas, kuris pateikė dalelę žinojimo, jau yra žmonijos geradaris. Kiekvienas, surinkęs žinojimo kibirkštis, bus Šviesos skleidėjas.

J.P.Blavatskaja. Slaptoji doktrina.

*

Mokymas – viso labo įrankis, padedantis apibūdinti tiesą. Nepainiokite jo su pačia tiesa. Pirštas, rodantis į mėnulį, nėra mėnulis. Pirštas reikalingas tam, kad būtų galima parodyti, kur ieškoti mėnulio. Jeigu supainiosite pirštą su mėnuliu, tai tikro mėnulio niekada nepažinsite.

Mokymas – tarsi keltas, keliantis jus į kitą krantą. Keltas reikalingas, tačiau tai nėra kitas krantas. Išmintingas žmogus, pasiekęs kitą krantą, kelto su savimi nesineša. Taigi, bhikšu, mano Mokymas yra tik keltas, kuriuo jūs galite persikelti anapus mirčių ir gimimų. Pasinaudokite juo, tačiau neįsikibkite kaip į kokį brangų daiktą. Nepakliūkite į Mokymo spąstus. Atėjus laikui, turėsite jo atsisakyti.

 Thich Nhat Hanh. Senasis baltųjų debesų kelias.

*

Tvarios ir tikros raidos neįmanoma pasiekti vien ūkinėmis priemonėmis. Iš tikrųjų tai, kas dabar tapo „rinkos garbinimu“, yra vadinamosios vartojimo civilizacijos padarinys, supaprastinantis asmenį iki daiktų, todėl būtis tampa pavaldi turėjimui. Tai žeidžia asmens orumą ir užkerta kelią žmonių vieningumui. Atkurti pagarbą dvasinei žmogaus prigimčiai ir atgaivinti supratimą, kad dėl bendruomeninio (socialinio) ir ir ūkinio (ekonominio) tobulėjimo nevalia paminti doros, yra būtina, nes tik tada visuomenė įstengs tapti tikra meilės pilietija.

Popiežius Jonas Paulius II

*

Kai kurie žmonės teigia, kad jų maldos neišklausomos. Jie negali suprasti, kad atsakymas yra „ne”.

Dž. Vaitas

*

Žmogus (…) mano, jog turi laisvo pasirinkimo galimybę. Jam sunku atsisakyti regimybės, kad jis pats nukreipia ir gerina savo gyvenimą, tačiau joks darbas su savimi neįmanomas, kol žmogus neišsivadavo iš šios menamybės. Jis turi suprasti, kad jp nėra; jam būtina suprasti, kad jis nieko nepraranda, todėl, kad jam nėra ko prarasti; jis turi suvokti savo „menkystę“ pilna to žodžio prasme.

Georgijus Gurdžijevas

*

…O ką aš pasaulyje labiausiai mylėjau, tai saulę, mėnulį ir žvaigždes ir to dangaus neapsakomų didumų, platumų, mėlynumų, neapsakomų jo gražumų. Aš visad in jį žiūrėdavau, akis savo pakeldamas in tų dangų ir visadu mąstiau, kaip jis man pasiekti – tas dangus, jo mėlynumas, jo gražumas.

Petras Zalanskas, dzūkų dainų atlikėjas (1900 – 1980).

*

Vegetarinis maistas – tai maistas su paties Dievo kokybės sertifikatu.

Margarita iš Ufos

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt