Padmasambhavos mokymai Dakinei

Trys siekiai

padmasambhava Mokytojas Padma pasakė:

- Einantieji Dharmos keliu turi tris siekius.

Garbioji Cogjal paklausė:

- Kokie tai siekiai?

Mokytojas atsakė:

- Mažoji asmenybė siekia tik kitų gyvenimų gėrybių, nesistengdama daryti nieko kita. Todėl ji būtinai pasieks aukštutinius pasaulius.

- Vidurinioji asmenybė, pavargusi nuo visos samsaros, siekia tik dorybių. Todėl ji būtinai pasieks išsilaisvinimą.

- Didžioji asmenybė siekia tik ugdyti veržimąsi (bodhičitą) visų kitų būtybių labui. Todėl ji būtinai pasieks tobulą nušvitimą.

Dažniausiai žmonės nuo aušros iki nakties siekia vien šio gyvenimo malonumų. Šiame gyvenime trikdomi žalingų jausmų, kituose gyvenimuose jie neišvengs žemutinių pasaulių.

 

Keturi ūkininkavimo būdai

Mokytojas Padma pasakė:

- Atliekant dharmą reikia mokėti penkiais būdais ūkininkauti.

Garbioji Cogjal paklausė:

- Kokie tai būdai?

Mokytojas atsakė:

- Turi arti grublėtą savojo proto dirvą tvirtu tikėjimu.

- Turi tręšti keisdamas savo nuostatą meditavimo pratybomis.

- Turi sėti puikias geradarysčių sėklas, laistydamas jas veržimuisi (bodhičita).

- Turi visiškai sunaikinti penkis nuodus ir visokį mintijimą, leisdamas didžiojo uolumo artojui pritaisyti Žinojimo ragą prie Būdo ir Išminties jaučių jungo.

Jei taip darysi, nušvitimo daigai būtinai išaugs, subrandindami budos būvio vaisių.

Šiaip ar taip, yra labai daug tokių, kurie nemoka išsilaisvinimo ūkininkavimo, bet niekuomet nepavargsta nuo pasaulietiško ūkininkavimo. Vargšės būtybės!

 

Aštuoneriopa tyla

Mokytojas Padma tarė:

- Atliekant Dharmą reikia išsaugoti aštuoniariopą tylą.

Garbioji Cogjal paklausė:

- Kokia gi ji?

Mokytojas atsakė:

- Kad išsaugotum kūno tylą, gyvenk užsisklendimo vietose, nepuldama į jokius kraštutinumus. Šitaip atsikratysi aistros ir priešiškumo.

- Kad išsaugotum kalbos tylą, būk kaip nebylė. Tokiu būdu plepėjimas su kitais neatitrauks tavęs nuo dvasinių pratybų.

- Kad išsaugotum proto tylą, neleisk savęs užvaldyti minčių svarstymui ir blaškymuisi. Tai leis tau būti esminėje dermės prigimtyje, nepaliestoje minčių.

- Kad išsaugotum jausminių pasireiškimų tylą, atsikratyk švaraus ir nešvaraus maisto sąvokų. Tai leis tau gyventi paprastai ir sukvies Dakines.

- Kad išsaugotum žodinių mokymų tylą, neperduok jų netinkamiems žmonėms. Tuomet gausi mokytojų Sekos palaiminimus.

- Kad išsaugotum elgsenos tylą, elkis savaimingai ir neveidmainiaudama. Tai leis tau daryti pažangą ir neleis tavo prote kauptis tamsumams.

- Kad išsaugotum patirties tylą, neprisirišk, nesižavėk savo potyriais ir nepasakok apie juos kitiems. Tai leis tau šiame gyvenime pasiekti mahamudros sidhi.

- Kad išsaugotum pažinimo tylą, būk neišdidi ir rami, nepuolanti į jokius kraštutinumus. Šitaip galėsi išsilaisvinti tą pat akimirką, kai nušvis Pažinimas.

Apskritai žmonėms, nesugebantiems atlikti pratybas net tokį laiko tarpsnį, kiek trunka valgymas, nemokantiems patylėti, kol baigs kartoti mantrą, ir negalintiems užsičiaupti, nė kiek nepavyksta išsaugoti tylos.

 

Maros gundymai

Mokytojas Padma pasakė:

Einantys dharmos keliu dažnai nepastebi, kai juos apgaudinėja Mara.

Garbioji Cogjal paklausė:

- Ką tai reiškia?

Mokytojas atsakė:

- Galinguosius apgaudinėja puikybės ir pasipūtimo Mara.

- Garbingą postą užimantieji yra apgaudinėjami iškalbingumo ir paklydimo Maros.

- Prasčiokus apgaudinėja neišmanymo ir kvailybės Mara.

- Turtuoliai apgaudinėjami rūpesčių ir turtų gausinimo Maros.

- Einančius Dharmos keliu apgaudinėja medžiagiškų daiktų kaupimo Mara. Juos apgaudinėja vaikų – jų karmos skolintojų – auginimo Mara.

- Jie apgaudinėjami pagarbių mokinių Maros.

- Juos apgaudinėja mylinčių patarnautojų ir padėjėjų Mara, neapkenčiamų priešų Mara, giminaičių meilių žodžių Mara, gražių papuošalų Mara, švelnių balsų ir saldžių žodžių Mara.

- Jie yra apgaudinėjami savo prieraišumo Maros.

- Juos apgaudinėja grožio ir meilės troškimo Mara.

- Visos tavo pastangos daryti klaidinančius darbus yra Maros gundymas.

- Prigimtieji penki nuodai yra tavojo proto Mara.

- Šešeriopi jutimai, išliekantys kaip įpročių nuokrypis, yra išorinių daiktų Mara.

- Įsikibimas į meditavimo (samadhi) malonumą yra vidinių reiškinių Mara.

- Dvasinių pratybų (dzogčeno) Vaisiaus vylimasis yra požiūrio Mara.

- Visos aukštosios savybės irgi Mara.

- Visoks nežinojimas ir paklydimas taip pat Mara.

- TODĖL DIDŽIAUSIAS MARA – KABINIMASIS UŽ „AŠ“. Niekur kitur Maros nėra – tik tavyje. Šį demoną turi užmušti viduje. Jei taip padarysi, jis neateis iš išorės.

Yra daug žmonių, neatpažįstančių šio Maros.

 

Penki regėjimo ženklai

Mokytojas Padma tarė:

- Atliekant Dharmą reikia turėti penkis regėjimo ženklus.

Garbioji Cogjal paklausė:

- Kokie jie?

Mokytojas atsakė:

- Turi regėti nemedžiagišką proto prigimtį už šventosios Dharmos žodžių.

- Turi regėti, jog visos šios regimybės yra savaime laisvos, kai jose nieko neįsivaizduojama.

- Turi regėti, kad visi kylantys potyriai yra nemedžiagiška didžioji palaima.

- Pagarbiai ir atsidavusi turi regėti savo mokytoją kaip tikrą budą.

- Bet kuriuo atveju, atlikdama Dharmą, turi regėti viską be jokio prisirišimo.

 

Penki neabejotini žodžiai

Mokytojas Padma bylojo:

- Einant Dharmos keliu reikia turėti mokymą apie penkis neabejotinus žodžius.

Garbioji Cogjal paklausė:

- Kokie tie žodžiai?

Mokytojas atsakė:

- Neabejotina, kad nemedituojant ne bus potyrių ir Pažinimo. Jei atlikdamas mahajaną atskiri Būdą nuo Išminties, neabejotinai pulsi į šravakos (mokinio, siekiančio asmeninių tikslų) lygmenį.

- Jei nemoki sujungti požiūrio su elgsena, neabejotinai pasuksi klystkeliu.

- Neabejotina, kad nesant proto esmės pažinimo, gyvuoja dori ir blogi darbai.

- Neabejotina, jog nepažinęs savo proto, nepasieksi budos būvio.

 

Dešimt Slaptosios Mantros pagrindų ir kiti rinktiniai mokymai. Iš knygos „Dakinės mokymai. Padmasambhavos patarimai Dakinei Ješei Cogjal“.

Ladakas. Šventyklos durys/

Vydija teskleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas kaip giliausia dermė.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą