Šri Juktešvaras: Šventasis Mokslas

   Ištraukos iš Paramhansos Joganandos mokytojo šri Juktešvaro knygos „Šventasis mokslas“. Geroji žinia pagal šri Juktešvarą - tamsioji Kali Juga seniai baigėsi, gyvename kylančioje Dvapara Jugoje. Įstabaus gilumo knyga. Parašyta senuoju būdu – nedaugiažodžiaujant, o pateikiant išmintį trumpai. Tai gali tapti siūlo galu išsivaduojant iš proto susikurtų apribojimų ir sąvokų.

Dėl Geležies amžiaus – Kali Jugos – pabaigos. Pasak Šri Juktešvaro, tai žiniuonių (panditų) klaida, atkartojama nuo 16 amžiaus, jog Kali juga trunka taip ilgai (400 000 Kali jugos metų – ištisa begalybė žmogui). Šri Juktešvaras, pasiremdamas astrologiniu žinojimu, pateikia kitokius laikotarpius, kuri iš esmės sutampa ir su taip vadinamos „vakarietiškos“ astrologijos žiniomis.

Gali būti, kad viduramžių panditų minimi 400 000 Kali jugos metų yra kažkokio dar didesnio Gyvenimo laikotarpio dalis (ciklas cikle – rėda rėdoje). Tačiau tokios didelė rėdos labai mažai įtakoja tautų (jau nekalbant apie atskiro žmogaus) gyvenimus.

***

TAMSUSIS KALI JUGOS METAS SENIAI PASIBAIGĖ

Šri Juktešvaro knygos „The Holy Science“ ištraukos

„Toliau pateikiama trumpa matematinė Jugų, arba amžių skaičiavimų apžvalga, iš kurios matyti, kad dabar yra Dvapara Juga, ir kad jau 194 šios Jugos metų praėjo (knyga parašyta 1894 metais), atnešę sparčią žmogaus žinojimo pažangą.

…Saulė, savo ruožtu, kartu su savo planetomis ir jų mėnuliais bei kita žvaigžde „antrininke“ apsisuka apie tam tikrą žvaigždę per maždaug 24 tūkst. mūsų Žemės metų. Šis judėjimas – tai dangaus vyksmas, dėl kurio ekvinokciniai taškai juda Žvėrtakiu (Zodiaku) atbuline tvarka. Saulė taip pat turi kitą judėjimą – ji sukasi aplink didžiąją ašį vardu Vishnunabhi, kuri yra kuriančios jėgos Brahmos sostas, visuotinė trauka. Brahma derina Dharmą – vidinio pasaulio proto jėgą.

Kai Saulė savo sukimosi laikotarpyje priartėja arčiausiai didžiosios ašies, Brahmos sosto, Dharma – proto jėga – yra labai išsivysčiusi ir todėl žmogus gali lengvai suprasti net Dvasios paslaptis.

XX – ojo amžiaus pradžioje rudens lygiadienio taškas bus Mergelės žvaigždyne, ankstyvoje auštančios Dvapara Jugos dalyje.

Po 12 000 metų, kai Saulė savo kelyje/orbitoje labiausiai nutolsta nuo Brahmos, didžiosios ašies – Dharma, proto jėga, yra tiek sumažėjusi, kad žmogus negali suprasti nieko, kas yra už daiktiškumo ribų. Atitinkamai, kai saulė savo judėjime pradeda artėti prie didžiosios ašies, Dharma pradeda vystytis. Šis augimas vyksta palaipsniui kitus 12 000 metų.

Kiekvienas iš šių 12 000 metų laikotarpių visiškai pakeičia tiek išorės medžiaginį pasaulį, tiek ir vidaus protinį ar elektrinį pasaulį, ir yra vadinami viena iš Daiva Jugų arba Elektrine Pora. Taigi, per 24 000 metų saulė padaro pilną apsisukimą ir užbaigia vieną elektrinę rėdą, susidedančią iš 12 000 kylančio lanko ir 12 000 besileidžiančio lanko metų.

Dharmos vystymasis 12 000 metinėje rėdoje vyksta palaipsniui ir yra suskirstytas į 4 skirtingas pakopas. 1200 metų laikotarpis, per kurį Saulė praeina 1/20 – ąją savo kelio/orbitos vadinamas Kali Juga. Dharma tuo metu būna pirmoje vystymosi pakopoje ir tik ketvirtadaliu išsivysčiusi. Žmogaus protas negali suvokti nieko, kas yra už šios besikeičiančios Visatos medžiagos ribų.

2400 metų laikotarpis, kai saulė įveikia 2/20 – ąsias savo kelio/orbitos, vadinamas Dvapara Juga. Dharma tuo metu būna antrame savo vystymosi laikmetyje. Žmogaus protas tada gali suprasti subtilias materijas arba elektras ir jų pasireiškimus, kurie yra išorinio pasaulio kuriamieji dėsniai.

3600 metų laikotarpis, per kurį saulė įveikia 3/20 – ąsias savo kelio/orbitos, vadinamas Treta Juga. Dharma tada būna trečiame vystymosi laikmetyje. Žmogaus protas tuo metu įgali suvokti dieviškąjį magnetizmą, visų elektrinių jėgų šaltinį, nuo kurio priklauso visas pasaulis.

4800 metų laikotarpis, kais saulė praeina likusias 4/20 – ąsias savo kelio/orbitos, vadinamas Satja Juga. Dharma tada būna ketvirtame vystymosi laikmetyje ir užbaigia savo Atgają (evoliuciją). Žmogaus protas supranta viską, netgi Dievą – Dvasią, esančią už šio matomo pasaulio ribų.

Satja Juga trunka 4000 metų. 400 metų prieš ir po jos yra sadhiai, arba pereinamieji laikotarpiai  tarp dviejų iš eilės einančių Jugų. Taigi, suma – 4800 metų – yra tikroji Satja Jugos trukmė. Skaičiuojant kitų Jugų ir jų pereinamųjų laikotarpių trukmę, prieš tai buvusios Jugos ir jos sadhio tūkstančių bei šimtų metų pirmas skaitmuo turi būti sumažintas vienetu. Iš šios taisyklės paaiškėja, kad 3000 metų trunka Treta Juga ir 300 metų prieš ir po jos yra šios Jugos sadhiai arba pereinamieji periodai, kas kartu sudaro 3600 metų.

Taigi, 2000 metų yra Dvaparos Jugos amžius. Kartu su 200 metų prieš ir po pereinamaisiais laikotarpiais (sadhiais) ši Juga sudaro 2400 metų. Galiausiai, 1000 metų trunka Kali Juga, kartu su 100 metų perėjimų prieš ir po jos sudaranti 1200 metų. Taigi, visų keturių Jugų laikotarpių suma – 12 000 metų – yra vienos Daiva Jugos arba Elektrinės Poros trukmė. Dvi Daiva Jugos, tai yra 24 000 metų, sudaro elektrinę rėdą.

Nuo 11 501 metų Prieš Kristų, … saulė pradėjo judėti nuo taško, esančio arčiausiai didžiosios ašies, link daugiausiai nutolusio ir atitinkamai, žmogaus proto galia pradėjo mažėti. Per Satja Jugos 4800 metų žmogaus protas prarado dvasinio žinojimo galią. Per kitus 3600 Treta Jugos metus, protas palaipsniui prarado dieviškojo magnetizmo žinojimo galią. Toliau, per 2400 Dvapara Jugos metų žmogaus protas prarado žinojimą apie elektrą ir jos pasireiškimus. Per kitus 1200 metų saulė perėjo į besileidžiančią Kali Jugą ir pasiekė labiausiai nuo Visatos ašies nutolusį tašką. … Žmogaus proto galia buvo tiek sumažėjusi, kad jis negalėjo suvokti nieko, kas buvo už grubios medžiagos ribų. Taigi, 500 metai Po Kristaus – tamsiausia Kali Jugos atkarpa visoje 24 000 metų rėdoje. Būtovė/ Istorija patvirtina šių Indijos rišių skaičiavimų tikslumą – tuo laiku kančios ir tamsa buvo apnikusios visas tautas.

Nuo 499 metų Po Kristaus saulė pradėjo judėti link didžiosios ašies ir žmogaus protas palaipsniui pradėjo vystytis. Per 1100 kylančios Kali Jugos metų, t.y. iki 1599 metų, žmogaus protas vis dar buvo toks menkas, kad negalėjo suprasti elektros Sukšmabhuta, t.y. subtilesnių nei grubioji medžiaga pasaulio sandaros dalių. Taip pat nebuvo taikos nei vienos karalystės politiniame gyvenime.

Tolesnio 100 metų pereinamojo Kali Jugos sadhi laikotarpio dėka, žmogus pradėjo pastebėti subtilių medžiagų pančiatanmatra, arba elektros pasireiškimų, buvimą ir pradėjo įsigalėti politinė taika.

… Besivystant mokslui po visą pasaulį buvo nutiesti telegrafo laidai bei geležinkeliai. Garų variklių, elektros mašinų bei kitų įrankių išradimo bei jų panaudojimo dėka subtilioji medžiaga rado darbinį pritaikymą, nors tuo metu jos prigimtis ir nebuvo visiškai suprasta. 1899 metais, pasibaigus Dvapara sandhi, 200 metų pereinamam laikotarpiui, laikai pasikeis ir prasidės 200 Dvapara Jugos metų, kurie duos žmogui pilną elektros ir jos pasireiškimų supratimą.

Tokia yra didžioji Laiko įtaka, kuri valdo pasaulį. Nei vienas žmogus negali nuo to pabėgti, išskyrus tą, kuris palaimintas tikrąja meile, dangiškąja gamtos dovana, tampa šventu ir, gavęs krikštą šventame Pranavos (AUM vibracijos) sraute ima suvokti Dievo karalystę.

Indų kalendoriuose pasaulio padėtis parodoma neteisingai, t.y. ne Dvapara sandhi eroje (rašyta 1894 metais). Astronomai ir astrologai, sudarinėdami kalendorius vadovaujasi tam tikrų Sanskrito mokslininkų (pvz. Kulukka Bhatta), gyvenusių tamsiaisiais Kali Jugos amžiais, neteisingais nurodymais. Jie teigė, kad Kali Jugos trukmė – 432 000 metų, iš kurių 4994 jau praėjo (1894 metais), tad liko dar 427 006 šios Jugos metų. Tamsi perspektyva! Bet, laimei, neteisinga.

Pirmą kartą klaida į kalendorius įsivėlė apie 700 metus prieš Kristų, valdant radžai Pakiršitui – tik pasibaigus besileidžiančiai Dvapara Jugai. …

Pagal aukščiau minėtą neteisingą skaičiavimo metodą, pirmieji Kali Jugos metai buvo skaičiuojami kaip 2401 – ieji, t.y. į ją buvo įtraukta visa praėjusi Dvapara Juga.

… Po 499 metų Po Kristaus, prasidėjus kylančiai Kali Jugai, Saulė pradėjo artėti prie didžiosios ašies ir todėl žmogaus proto galia pradėjo vystytis. Dėl to tų laikų išminčiai pastebėjo klaidą savo kalendoriuose. Jie aptiko, kad senovės riši paskaičiavimais, Kali Jugos laikotarpis trunka 1200 metų. Tačiau šių išminčių protas dar nebuvo pakankamai išvystytas, klaidą jie pastebėjo, bet nesugebėjo pamatyti jos priežasties. Jie įsivaizdavo, kad 1200 metų tikrosios Kali Jugos yra ne paprasti žemės metai, bet Daiva metai („dievų metai“), susidedantys iš 12 Daiva mėnesių kiekvienas po 30 Daiva dienų, kur viena Daiva diena lygi vieneriems mūsų Žemės saulės metams. Taigi, pagal tuos išminčius 1200 Kali Jugos metų prilygsta 432 000 mūsų Žemės metams.

Vis dėlto, norėdami prieiti teisingas išvadas, mes turime pažvelgti į 1894 metų pavasario lygiadienį.

Pasižiūrėjus astronominę knygą matyti, kad pavasario lygiadienis dabar yra nutolęs nuo pradinio Avino žvaigždyno taško (įtvirtintos žvaigždės Revati) per 20 laipsnių, 54 minutes ir 36 sekundes. Atlikus skaičiavimus paaiškėja, kad nuo to laiko, kai pavasario lygiadienis buvo Avino pradžioje, praėjo 1394 metai.

Atėmus 1200 metų (paskutinė kylančios Kali Jugos trukmė) iš 1394 metų, gausime 194, kas reiškia, kad dabar pasaulis žengia į kylančią Dvaparą Jugą. Senųjų kalendorių klaidos priežastis taps aiškiai matoma, jei prie 1394 metų laikotarpio pridėsime 3600 metų ir gasime 4994 metų, kurie, pagal vyraujančią klaidingą teoriją, atitinka dabartinius metus (1894 metais Po Kristaus) indų kalendoriuose.

Metų skaičiavimas pagal Jugas pagrįstas moksliniu dėsningumu, nes skaičiavimai atliekami, remiantis lygiadienių padėtimi. Šio dėsningumo naudojimas pašalins daug nepatogumų, praeityje atsiradusių dėl įvairių erų sieties su žymiais žmonėmis, o ne su įtvirtintų žvaigždžių dangaus reiškiniais. Todėl, norėdami parodyti tikslų dabartinės Jugos laiką, mes siūlome vadinti ir skaičiuoti metus, kai buvo parašytas šis įvadas – 194 – aisiais Dvapara Jugos metais, vietoj 1894 – ųjų metų Po kristaus. Šis skaičiavimo būdas buvo naudojamas Indijoje iki Radžos Vikramaditjos atėjimo į valdžią, kai prasidėjo Samavat era.

Dabar yra 194 Dvaparos Jugos metai, tamsusis Kali Jugos metas seniai pasibaigė. Pasaulis siekia dvasinio žinojimo, žmonėms reikia vieni kitų pagalbos. Tegu šios knygos leidyba, mano šventojo paramguru Maharadž Babadži prašymu, tarnauja dvasiai.

 

Svamis Šri Juktešvaras Giri „Šventasis mokslas“

Yantra_yatra7

 -
SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt