Ramana Maharišis: apie Vedantinę pasaulėvydą

Ramana_3_sw

 Lėmėjas valdo sielų likimus (pasirinkimus-loteriją) pagal jų prarabdha (einamąją) karmą. Kam lemta neįvykti – neįvyks, kaip besistengtum. Kas apspręsta, kad įvyktų – įvyks, nežiūrint į bet kokius bandymus tam užkirsti kelią. Tai akivaizdu, be abejonės. Ir todėl geriausia išeitis – pasilikti tyloje./// Ramana Maharišis

Ramana Maharišis yra išvertęs garsią advaitos knygą: Adi Šankaračarijos „Viveka Čiudamani“. Tai laisvas vertimas,  savais žodžiais  perpasakojant šį senovės veikalą. Iš esmės tai yra savarankiškas darbas, pasiremiant senovės šaltiniu,  - iš protėvių ateinančia išmintimi, o svarbiausia, savo paties patirtimi. Čia pateikiame nedidelę ištrauką iš Ramana Maharišio veikalo, kuri gražiai apibrėžia Vedantinės (Vienovės) pasaulėvydos esmę.

Vedantinių raštų esmė gali būti sutelkta į šiuos teiginius:

Pirma: Nejudantis Brahmanas (būsena už Stebėtojo – tyla stebi tylą/ RG) yra manyje, visa, kas rodosi skirtinga, visiškai neatitinka tikrovės. Aš vienas Esu. Tai yra vadinama atskyrimo požiūriu (bedha drishti).

Antra: Sapnai ir visa kita, kas atsiranda manyje, kaip magijos (gyvenimo stebuklo) išdava, yra regimybės (iliuzija). Aš vienas Esu Tiesa. Tai yra vadinama požiūriu apie regimybę (mithya drishti).

Trečia: Visa, kas atsiranda kaip atskiri nuo sąmonės vandenyno pavidalai, yra tik sūkuriai ir bangos, tačiau visa tai yra vandenynas. Visa tai, kas matoma sapne, yra matoma tame, kuris mato šį sapną. Lygiai taip pat ir manyje, kaip vandenyne arba žmoguje, kuris sapnuoja, visa tai atrodo atskirta nuo manęs, tačiau tai esu aš pats. Tai yra vadinama virsmo požiūriu ( pasekmės į jos priežastį), (pravilapa drishti).

***

Atmeskite išorinį pasaulį pagal bet kurį iš šių trijų požiūrių ir atpažinkite Jį, kuris mato tai, būdamas begaliniu, skaisčiu, vientisu Brahmanu, kuris yra Esatis. Tas, kas suvokia šiuo Brahmanu esant, yra išsivadavęs. Net jeigu šie visi trys požiūriai yra tikslai susivokimo link, trečiasis, kuriame žmogus suvokia viską kaip savo paties Sąvastį, yra pats galingiausias. Todėl nedaloma Esatis, tapusi kažkieno asmenine Sąvastimi, pasiremiant asmenine patirtimi, įgalina kiekvieno buvimą tikrojoje prigimtyje, už bet kokių proto sukurtų pavidalų.

Ką dar čia galima pasakyti? Visas pasaulis ir visos asmenybės yra iš tikro Brahmanas, ir buvimas šiame nedalomame (vientisame) Brahmane jau pats savaime yra išsivadavimas.

Tai yra visų Vedų esmė ir išvada. Raštai tai svariai paliudija.

Ramana Maharshi

***

Ramana_3_sw

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2011/02/daivos_nuotr_himalaja.jpg

Kullu slėnis, Himalaja. Daivos nuotr.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt