Svamis Šivananda: 24 sveikatos taisyklės

SIVANAND  1. Joga neša viltį nusivylusiems, džiaugsmą nuliūdusiems, jėgą nusilpusiems ir žinojimą nesuvokiantiems.

2. Baimė – tai pati sunkiausia liga. Tai nerimo ir įtampos priežastis. Šalinkite ją, įtvirtindami drąsą ir medituodami į bebaimio Atmano, arba savo Amžinojo Aukštesniojo “Aš”, vaizdinį.

3. Nuosaikumas, pratimai, švarus oras, sveikas maistas, poilsis, atjauninantis miegas ir Deivo vardų kartojimas – štai geriausi iš gydytojų.

4. Tik sveika mityba, pratimai ir tyras oras negali jums užtikrinti geros sveikatos ir laimingo gyvenimo ilgam laikui. Tik dvasinis gyvenimas gali suteikti jums tikrą sveikatą ir laimę.

5. Aistra ir užsistovėjimas, prisirišimai ir išankstiniai nusistatymai, geidulingumas, godulys, baimė ir pavydas verčia sąmonę ir penkias čakras virpėti nedarniai ir nedermingai. Kaip jūs galite tikėtis, kad būsite laimingi, kai kūnas toks išderintas?

6. Dvasinė sveikata yra svarbiau nei kūno sveikata. Ligos užgimsta sąmonėje ir tik po to išryškėja medžiaginiame kūne.

7. Negalvokite per daug apie savo ligą. Jei per daug apie ją galvojate, jos galia auga. Užmirškite apie kūną ir apie ligą. Te jūsų protas užsiima kažkuo naudingu.

8. Užmirškite savo pačių susigalvotas baimes, nereikalingas įtampas, susirūpinimą ir nerimą. Tiesiog tikėkite Deivą visa siela ir elkitės dorai.

9. Kai jūs buvote vaikai, jūs kankinotės dėl skausmų pilvuke ir dėl tulžies išsiliejimo. Jaunystėje jūs kankinatės dėl savininkiškumo karštinės, geidulingumo drugio, pykčio priepuolių ir pavyduliavimo protrūkių. Senatvėje jus kankina galvos skausmai. Apvalykite save nuo užsistovėjimų, savininkiškumo, prisirišimų ir išankstinių nuostatų. Pažinkite savo Aukštesnįjį “Aš” ir įgykite amžiną sveikatą ir laimę.

10. Užsiėmimai kvėpavimo pratimais, pranajama, ženkliai įtakoja kūną, sąmonę, protą ir jausmus.

11. Pranajama valdo kvėpavimą. O taip pat sąmonę bei neša darnius virpesius. Jūs būsite sveiki ir laimingi. Todėl kas dieną užsiimkite kvėpavimo pratimais.

12. Asanų atlikimas vysto kūną, daro jus vikriais ir mikliais. Tie, kas teisingai atlieka asanas, turi ypač lankstų stuburą.

13. Atlikite susilaikymą (brachmačarija). Vystykite švarias, Deiviškas mintis. Tyrinėkite šventraščius. Ieškokite satsango-suvėjos. Vertinkite šventų žmonių draugiją.

14. Kas giriasi: “Aš niekuomet gyvenime niekuo nesirgau”, tas negavo pačios svarbiausios pamokos, nes pati geriausia mokykla gyvenime, – ligoninės palata.

15. Liga – tai iš tikro gėris. Ji atveria jūsų akis į gyvenimo tikrovę. Ji išryškina gailestingumą ir atjautą jūsų širdyje ir nukreipia jūsų mintis į Deivą.

16. Jeigu žmogus kenčia nuo aštraus, nepakeliamo skausmo, jo mintys palieka žemišką bergždumą ir atsisuka į Viešpatį. Jis tampa romiu ir atgailaujančiu.

17. Jei atėjote aplankyti sergančio, nekalbėkite su juo apie jo ligą, ištarkite jam paskatinimo žodžius. Papasakokite apie šventus žmones, apie Didžiąsias Sielas (Mahatmas) ir jų pasišventimą. Pakelkite jam nuotaiką pamokomomis ir linksmomis sakmėmis. Pagiedokite mantras kartu. Tai galinga ir patikima stiprinanti priemonė.

18. Vystykite savyje Deiviškas dorybes, tokias kaip tyrumas, kilnumas, nuolankumas, visaapimanti meilė, saikingumas, veskite nuosaikų gyvenimo būdą, daugiau būkite tyrame ore, užsiimkite kūno ir kvėpavimo pratimais, pranajama, būkite saulėje ir valgykite sveiką maistą.

19. Klauskite savęs: “Kas aš esu?”. Visur esančioje, tyroje, nemirtingoje sieloje negali būti vietos ligoms. Liga – mirtingojo medžiagiškojo kūno, tačiau ne amžinos palaimintos sielos ar dvasios priklausinys.

20. Sveikatos ir ilgaamžiškumo dedamosios – tai: malda, mantrų kartojimas, giesmių giedojimas, meditavimas, proto aiškumas, visaapimanti meilė, tyras oras, nuolat atliekami kūno ir kvėpavimo pratimai, buvimas saulėje ir sveikas maistas.

21. Atsiduokite Deivui visiškai, be likučio ir be jokių sąlygų ar apribojimų. Jis pasirūpins jumis. Atsipalaiduokite. Užmirškite baimes ir nerimą. Jūs būsite sveiki ir laimingi.

22. Siekite matyti Deivą visur. Atpažinkite Jį kiekviename veide, kiekvienoje gyvoje būtybėje, kiekviename daikte. Pamatykite Jį visur.

23. Maldos, giedojimai, mantros ir meditavimai pripildo sąmonę švaruma. Deiviškoji agna teka nuo Viešpačio link atsidavusiojo.

24. Nuolatos medituokite į amžinąjį ir palaimingąjį Atmaną (jumyse esančią Dvasią). Giedokite Om. Kartokite Om. Atlikite Om džapą. Ir jums bus dovanota sveikata ir laimė.

Iš knygos: Svamis Šivananda. Sveikata ir joga.

paskelbta yogi.lt 2013 metais

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Sivananda OLYMPUS DIGITAL CAMERA

R.G.Narajano nuotr.

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2013/03/dzapa.jpg

Svamio Šivanandos ašrame taikos mantra nepertraukiamai kartojama nuo 1943 metų.

Ginto nuotr.