Išminčių citatos 32

   Išminčių citatos, kad suvokti plačiau.

Aš turiu galią pasirinkti. Tačiau neturiu galios pasiekti, kad šis pasirinkimas įvyktų.

Ram Dzu, 2010 09 14, Vilnius

*

Žinau, kad tik tiesa suteikia jėgų, tik ji suteikia gyvenimą. Niekas, išskyrus veržimąsį į  tiesą, nedaro mūsų stipriais, ir niekas nepasiekia tiesos, pakol netampa stiprus.

Svamis Vivekananda „Žiniana joga“

 

*

Visus ego veiksmus valdo baimė – baimė tapti niekuo, baimė išnykti, mirties baimė. Ego siekia tą baimę įveikti, tačiau daugiausia, kas jam pavyksta – tik tą baimę laikinai užmaskuoti naujais artimais santykiais, naujais daiktais, naujomis pergalėmis. Tačiau iliuzija jūsų patenkinti negali. Jus išlaisvins tik tiesa – kai suprasite, kas iš tikrųjų esate.

Eckhart Tolle „Naujoji žemė“

 

*

Tas, kas pasirenka Begalybę, jau pats Begalybės yra pasirinktas.

Šri Aurobindo

 

*

Žmones reikia mokyti meilės. Ir jei padorumas – svarbiausia, o meilė – antraeilis dalykas, tai jau inkvizicija. Padorumą, moralę ir dvasingumą reikia skelbti pabrėžiant, kad jie visada bus antroje eilėje ir, susidūrę su meile, visuomet jai privalo nusileisti.

Sergejus Lazarevas „Karmos diagnostika“

 

*

Vienatvė mano didysis mokytojas ir bičiulis.

M.K.Čiurlionis

 

*

Esantis mumyse Dievas – tai beribė save išreiškianti Valia. Ar nevertėtų, atmetus abejones ir mirties baimę, su ramiu ir nepažeidžiamu tikėjimu perduoti Jam rūpesčius dėl visų tavo negalavimų? Tu pamatysi, kad galų gale Jis pasirodys meistriškesnis už visus daktarus kartu paimtus.

Šri Aurobindo

 

*

…nes neatsimenu, kas yra miręs iš mūsų.

Liudvikas Jakimavičius, poetas

 

*

Geriausia religija yra ta, kuri labiausiai priartina tave prie Dievo. Tai ta religija, kuri padaro tave geresniu žmogumi.

Dalai Lama

 

*

Karma priklausoma nuo likimo ir žmogaus pastangų, vienok likimas yra žmogaus veiklos ankstesniuose gyvenimuose pasireiškimas. Vieni mano, kad viskas vyksta priklausomai nuo likimo (daivàt), kiti – nuo reiškinių prigimties (svabhàvàt), dar kiti – nuo laiko ar žmogaus pastangų. Tačiau išmintingieji supranta, kad viskas priklauso nuo šių trijų sąveikos (samyoge). Kaip kad vežimas negali judėti vienu ratu, taip ir likimas neveiksnus be žmogaus pastangų (purusakàra).

Yàjnavalkya smrti, I.349-351

 

*

Tamsuolis pasiekia civilizacijos būseną. Paskui jis gauna išsilavinimą. Apsišvietęs jis gali pasidaryti inteligentiškas. Po to turi sekti subtilėjimas. Po viso to turi būti pasiektas sintezės suvokimas. Ir tiktai sintezė atveria aukštuosius kultūros vartus.

Nikolajus Rerichas

 

*

Sėkmės jogoje paslaptis yra tame, kad matyti ją ne kaip vieną iš savo gyvenimo tikslų, tačiau kaip patį gyvenimą.

Šri Aurobindo

 

*

Didžiosios tylos krislelis veda į Tarnystės pažinimą.

Agni joga: M. sodo lapai.

 

*

Kai suvokiate erdvę, jūs iš esmės nesuvokiate nieko, išskyrus patį suvokimą – vidinę sąmonės erdvę. Per jus Visata įsisąmonina pati save!

Eckhart Tolle „Naujoji žemė“

 

*

Paskutinis proto žingsnis, pripažinti, kad yra be galo daug jį pranokstančių dalykų.

Paskalis

 

*

Nereikia savęs kankinti dėl smulkių atsitikimų: visa tai smulkmenos; patys iš savęs jie nesvarbūs ir jų paskirtis – parodyti mums, kur dar mūsų prigimtyje slepiasi nesąmoningumas, kad mes galėtume jį apšviesti.

Motina

*

Nereikia labai sureikšmint nei savo sėkmės, nei savo pralaimėjimų. Tai yra gyvenimo kasdienybė. Svarbiausia – galvoti, ne kaip čia man sunku, o kaip aš turiu gyventi, kad visiems kitiems būtų gerai.

Jadvyga Balvočiūtė, žolininkė

 

*

Pažinimas išpučia, užtat meilė ugdo,/ Jei kas tariasi ką nors žinąs,/ tai jis nė nežino, kaip reikia pažinti./ Bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas.

1 Korintiečiams 8, 1-3

 

*

Mes žaidžiame. Kaip žaidėme visada. Nors to žaidimo nesuprantame, žaidžiame taip kraupiai ir negailestingai, taip rimtai nusiteikę, susimąstę ir įsisvajoję; nuobodžiaudami arba kerštaudami, kartais miegodami, visiškai užsimišdami, mirdami arba kvėpuodami; keičiamės vardais ir likimais, žmonėmis ir pasauliais lyg kauliukais, lyg mažais abrikosais ar kaštono lapais; nesuvokiamus žaidimus be taisyklių ir nugalėtojų, jokios apčiuopiamos prasmės ar logikos. Esame tikri keistuoliai!

Mira, iš vienos knygos

*

Kokį pasaulį sukursime, tokiame ir gyvensime. Tai bus ta Žemė, apie kurią jūs svajojate. Kiekvienas savo viduje turi sukurti pasaulį, kokio norėtų. Dvasinis kelias – tai kelias į niekur. Jūs žengiate į nežinomybę, jūs nežinote, kas jūsų laukia. Ir pirmiausia – tai bebaimiškumo kelias. Jūs neturite nieko bijoti, nors žmogus visada kažko bijo. Išsivaduoti iš baimės – tai būtų didžiausias žmonijos pasiekimas. Baimė dingsta tik tada, kai žmogus savo viduje tampa visiškai laisvas.

Tatjana Platonova, 2010 lapkritis, Vilnius

 

*

Viskas, ką kada nors esate patyrę, yra ši akimirka, tiksliau, tai, kas joje vyksta. Jei remsimės tik tiesioginiais įrodymais, pamatysime, kad laiko nėra, o visa, kas yra – dabar.

Eckhart Tolle „Naujoji žemė“

 

*

Daugelis kataklizmų būtini ir turi savo tikslą. Būtent tada, kai ribotas žmogiškasis mastymas įsitikinęs, kad viskas sugriuvo ir visos viltys žlugo, kuriančioji Valdovo ranka siunčia galingą savo spindulį.

Nikolajus Rerichas „Šambala spindinčioji“

 

*

Įsidėmėk gerai tą trumpą, bet gilią tiesą: palik viską, viską rasi. Atsižadėk savo norų ir busi ramus. Apmąstyk tą tiesą, o kai ją įvykdysi viską žinosi.

 Tomas Kempietis

 

*

Tikrinkite, tikrinkite, tikrinkite kiekvieną veiklą, į kurią jūs įdedate savo tikėjimą, ir kuriai suteikiate savo dėmesio jėgą – pirmiau, nei bandymas patirs nesėkmę dėl to, kad aklai palaikėte tiesa tai, kas jums pasirodė matomomis ar nematomomis formomis.

 Mokytojas Morija

 

*

Mąstymas izoliuoja situaciją ar įvykį ir pavadina jį geru arba blogu, tarsi jis turėtų individualią egzistenciją. Tokiu būdu tikrovė suskaldoma į dalis, tampa fragmentuota. Toks suskaidymas yra iliuzija, tačiau kai patenkame į jos spąstus, ji atrodo visiškai reali. Vis dėlto Visata – tai nedaloma visuma, kurioje niekas neegzistuoja atskirai.

Eckhart Tolle „Naujoji žemė“

 

*

Viską valdo likimas (daivam), žmogaus pastangos tėra pretekstas.  Palyginus likimą su žmogaus pastangomis, likimas yra viršesnis.

 Atharvaveda Parisistha

 

*

Dauguma žmonių gyvena taip netikroviškai todėl, kad tikrove laiko vaizdus išorėje ir neleidžia pasireikšti savo vidiniam pasauliui. Šitaip galima gyventi laimingai. Tačiau sužinojus kitką, nebelieka pasirinkimo, ar eiti daugumos keliu, ar savo. Daugumos kelias, Sinkleri, lengvas, mūsų – sunkus. Na, bet eime!

Hermanas Hesse „Demianas“

*

Aš mirsiu ir mirsiu,/ kad suprasčiau,/ jog gyvenimas yra amžinas.

Rabindranatas Tagorė „Paklydę paukščiai“ 

 

*

Apsibrėžk ratą – kur esi, ten ir yra pasaulio vidurys. Trumpai, mano credo: Šventoji Žemė – Čia. Šventasis Laikas – Dabar. Čia ir Dabar. Rojus yra Čia ir Dabar, ne kažkur ir kažkada. Jei mums atrodo kitaip, jei neišgyvenam būtent tokio Rojaus – tai tik mūsų ribotumo, ydų ir trūkumų padarinys.

Dainius Razauskas, mitologas

 

*

Ir Kūrėjas, ir Kelias, ir Tiesa – tai ne formos, kurias galima būtų  garbinti. Tai aromatas, kuris atsirado ir štai jau dingo. Jis neturi formos, jis nepalieka pėdsakų, bet, nepaisant to, jis įsimena kiekvienam. Jo negali paliesti, negali išsaugoti, – aromatas yra nesugaunamas.

Tatjana Platonova, 2010 lakpritis, Vilnius

 

*

Paukštis kalasi iš kiaušinio. Kiaušinis – tai pasaulis. Kas nori gimti, turi sudaužyti pasaulį.

Hermanas Hesse „Demianas“

*

Būti sąmoningam, – tai suvokti ne tik daiktus, bet ir patį suvokimo faktą. Jei fone apčiuopiate bendrą vidinę tylą, kur pirmame plane verda įvykiai – tai jis!

Eckhart Tolle „Naujoji žemė“

 

*

Žinoti yra gerai, gyventi yra geriau, o būti, tai yra tobula.

 Motina

 

*

Ant dvylikos nedylančių stebulių sukasi danguje Darnos ratas (rta).

Rgveda, I.164

 

*

Tavo paties norai atskiria tave nuo Dievo norėjimo, o savo akimis tematai tik savo norą… todėl negali pasiekti to, kas antgamtiška, viršjusliška.

Jokūbas Biomė, XVII a. mistikas

 

*

Ilgus metus žygiavęs paskutiniosios savo valandos link, aš pernelyg vėlai patyriau, o pasauli, tavo džiugesio vertę. Tu perši ramybę, kurios neturi, tu žadi atilsį, kuris tik pažadu ir lieka… Aš sakau ir žinau iš patirties: tik tas yra dangaus išrinktasis, kuris miršta vos užgimęs.

Mikelandželas Buanarotis

 


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Dangaus Ženklai. Aurovilis, Pietų Indija.

R.G.Narajano nuotr.