R.G.Narajanas: Apie Dharmą (papildyta)

Kas yra dharma? Ar tai vien nesuprantama rytietiška sąvoka? Ar šis suvokimas ir žinojimas, plaukiantis iš tūkstantmečių glūdumos, gali būti gyvas ir šiandien Lietuvoje? Su indų arijais esame seni giminaičiai, kilę iš bendro šaltinio. Tai rodo ir kalbinis bendrumas. Daug kas užmiršta, tačiau niekas nėra užmiršta visiškai…. Mūsuose taip pat gyvavo Didžioji Išmintis. Protėviai savimi suvokė, kas yra Dharma, ją vadindami Derme, Likimu, Vydija.

Šiandien daugelis šią sąvoką – dharmą –  aiškina. Kartais tai daro labai skirtingai. Toks jau šis pasaulis. Tai nereiškia, kad kažkas yra neteisus. Tiesiog kiekvienas mato savo vienos ir nedalomos Tiesos atspindį. Pati sąvoka Dharma yra daugiapakopė, ir todėl skirtingai aiškinama.

Pateiksime pavyzdį. Štai viena dažnai labai skirtingai aiškinamų Bhagavat Gitos eilučių:

Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Saranam Vraja

Aham Tvam Sarva Papebhyo Moksayisyami Ma Sucah

18:66

Nedvilypio mokymo guru Ramešas Balsekaras šį posmą verčia šitaip: „Atiduok man visas savo pareigas - atrask savo priebėgą Manyje. Nieko nebijok. Aš išvaduosiu tave iš nuodėmės ir prisirišimų.“

Čia Dharma suvokiama kaip pareiga. Galima suvokti pareigas buitiškai. R.Balsekaras žengia toliau, teigdamas, kad visų dharmų atmetimas reiškia tiesiog visų sampratų atsisakymą. To, kas sukurta protu, atsisakymą. Tuomet galima atskirti, kas yra netikra, o kas Tikra. Kas keičiasi, o kas nekinta.

O štai kaip verčia šią eilutę Krišnos Sąmonės organizacijos įkūrėjas Šrila Prabhupada:

„Atmesk visų atmainų religijas ir tiesiog atsiduok man. Aš išgelbėsiu tave nuo atoveikio už visas nuodėmes. Nesibaimink.“

Čia dharma verčiama žodžiu religija. Yra kviečiama atmesti visas kitas religijas ir priimti šią.

Jei pažiūrėti į šiuos vertimus ne buitiniu – išoriniu lygmeniu, o gilesniu žvilgsniu, pamatysime, kad abu jie kalba apie tą patį. Krišnos sąmonę galima pakeisti Kristaus sąmone. Jos tapačios. Nes turime vienus namus, vieną Šaltinį, iš kurio išėjome ir į kurį sugrįšime. Galime apsieiti ir be vardų bei įvardijimų. Galime juos naudoti. Už išorės kiautų visuomet šviečia Vidinė esmė.

Įvairūs susivokimo pavidalai ir pasaulėžiūros sukurtos tam, kad žmonės suprastų ir artėtų prie savo tikrojo Aš. Žmonės gimsta įvairūs ir jiems reikalingi įvairūs pasaulio suvokimai. Taip jau yra. Tačiau ši įvairovė yra vidinėje vienovėje. Tik tie, kas mato vien išorės skvarmas, savyje kuria prieštaravimus, gimstančius jų niekada nenurimstančiuose protuose, gimdančiuose dogmatizmą ir prisirišimus.

Kas gi yra dharma? Mums, lietuviams, kalbantiems vienu seniausių mūsų bendrų protėvių senųjų indoeuropiečių (arijų) kalbų, ši sąvoka yra artima ir suprantama. Tik šiek tiek primiršta amžių tėkmėje. Tačiau neužmiršta.

Dharma yra Dermė – Darna. Iš Darnos užgimsta Priedermė.

Kas yra Dermė – Darna? Darna yra pusiausvyra. Tarp proto ir jausmų, tarp žodžių ir minčių ir darbų… Kur bepažvelgsime, visur pamatysime priešybes, du priešingus polius. Ir mūsų uždavinys – suderinti juos savimi. Ne atmesti, ne paneigti, o išlikti savosios sąmonės ašyje (lyg Zodiako viduryje). Taip iš Darnos užgimsta Dermė. Dermė yra įtvirtinta Darna.

Žodis Dermė reiškia sandorą, taiką, vienybę. Taika yra ramybė. Žodžio Dermė pirmoji reikšmė – „iš ko viskas kyla“. Tikroji vienybė yra Šaltinio suvokime. Ir tai nėra kažkokia išorės pareiga. Dar nėra. Nėra jausmas ar mintis. Yra grynas ir nesuvokimu neaptemdytas buvimas, sąmonė. Jau iš šio buvimo gimsta išorės pavidalai ir susivokimai, pareigos, pasaulėžiūros  ir tikybos. Išvestiniai dalykai. Tuomet palikusios Šaltinį vienio dalys siekia darnos. Tai antroji žodžio dermė reikšmė. Čia dermė yra lygu darna. Tai visuomet neša savyje taiką ir ramybę bei bendrabūvį (sandorą).

Todėl jau šiek tiek suvokus save minėtoje sąmonės ašyje, pradeda ryškėti prieDERMĖ. Ji užgimsta iš  Darnos. Tai įvairios Mažosios Dharmos arba pareigos. Jų suvokimas priklauso nuo žmogaus sąmoningumo, nuo vidinio ketinimo vienam ar kitam veiksmui. Kol žmogus išlieka kaip kūno-proto vienetas, iškyla ir šios priedermės arba pareigos. Nuo paprasčiausios kūniškos priedermės kvėpuoti iki aukščiausios tarnystės ir atsidavimo. Ir kiekviena Priedermė ištirpsta Dermėje, sugrįžusi į savo tikruosius namus. Taip vyksta visuotinis pasaulio kvėpavimas.

Didžioji Dharma arba Didžioji DERMĖ negali būti įvardyta žodžiu, kad neiškreiptum jos tyrumo. Tai tikroji vienybė Šaltinyje, iš kurio viskas išeina ir viskas į Jį sugrįžta.

Suvokimas šioje žemėje yra daugiapakopis, taip, kaip saulė leidžiasi į žemę per įvairius oro sluoksnius, įgaudama vis kitokius pavidalus. Čia žodžiais bandome apsakyti ir suteikti aiškumą tam, kas žodžiais neišreiškiama. Žodis yra tik Tiesos atspindys, jos paveiksliukas prote. Jis lyg kelrodis nukreipia vidinį žvilgsnį Esmės link.

Dabar išverskime šiuos sanskritu parašytus žodžius iš Bhagavat Gitos į lietuvių kalbą:

„Visas savo Priedermes atiduok Man ir surask prieglobstį Manyje. Aš Išvaduosiu tave (suteiksiu laisvę) nuo visų nesuvokimų ir prisirišimų. Nebijok, būk drąsus.“

Čia Krišna nurodo Ardžunai tiesiausią kelią Namo. Taip pat labai svarbūs paskutiniai žodžiai – nieko nebijok. Tik bebaimis gali matyti aiškiai. Tik bebaimis žengia ten, kur gal dar niekas nebuvo įžengęs. Tik ištirpdęs baimes gali atiduoti Krišnos (Kristaus) sąmonei tai, kas esi (savo ego, atskirumo suvokimą). Taisyklingai reiktų ištarti – būk drąsus.

Taip pat atskirai vertėtų atkreipti dėmesį į žodį Saranam, kuris lietuvių kalboje reiškia prieglobstį. SA RA NAM. Šio žodžio prasmė – Jo Saugantis Vardas yra RA, Saulės Šviesa (Ram – Amžinasis Gyvenimas). Sa  -apsauga, lietuvių kalbos žodis „sargas“. NAM – Jo Vardas (anglų kalboje name), kuris yra jūsų tikrieji namai. Lietuvių kalboje NAMai. Kur yra mūsų tikrieji namai? Kur prieglobsčio beieškotum ir kur berastum, visa yra Jis. Prieglobstį gali rasti tik Jame. Iš šios bendrinės reikšmės yra kilęs ir indų saris (moterų drabužis apsigaubti), o taip pat mūsuose naudojama skaRA. Tai, kas apgaubia, apsaugo, suteikia šilumą ir prieglobstį. Žodis darna neša savyje dvi sėklas (bidžas) da ir na. Da – išreiškia veikimą įvairiais lygmenimis. Na – pirminis kilmės šaltinis, tikrųjų namų pirmoji [neišreikšta] dalis (antroji yra Ma – motina globėja, įdvasinta medžiaga, jau turinti pavidalą). Tokia yra pirminių visuotinių slėpmenų (kodų) kalba.

Taigi, yra trys Dharmos arba Dermės lygmenys. Pirmasis – Dermė arba Didžioji Dermė – „iš kur viskas kyla“, Šaltinio metafizika. Tikroji taika ir ramybė. Antrasis – Darna – iš vieno Šaltinio išėjusių bendro Gyvenimo dalių derinimas Meilės ir Žinojimo pagrindu. Trečiasis – Priedermė – suvokta pareiga. Taip per Priedermę ir Darną vyksta grįžimas į Namus. Į Šaltinį.

Grubiausias lygmuo – suvokta pareiga arba priedermė. Lyg kelrodis sugrįžti į savo tikruosius Namus. Šis lygmuo labiausiai matomas, tačiau yra vienovėje su kitais dviem. Pagrindine žmogaus priederme gali būti pavadintas minėtas sugrįžimas Namo. O tai reiškia, kad žmogus turi tapti Žmogumi. Tai reiškia jo dvasinį vystymąsį arba atgąją.

Kokia išvada iš to, kas pasakyta? Vėl suteikime žodį didžiam Indijos išminčiui R.Balsekarui.

Ramešas Balsekaras aukščiau paminėtą Gitos posmą įvardina štai šitaip:  „Užmiršk visa, ką išgirdai ir atmink tik viena: Sąmonė arba Dievas – tai visa, kas yra; visa tai, kas persmelkia menkiausias Visatos daleles. Kaip tau veikti šiame pasaulyje? Tiesiog būk visiškai įsitikinęs tuo, kad esi tik įrankis arba mechanizmas, kurio pagalba Dievas atlieka veiksmus, kuriuos Jis laiko būtinais. Tikras įsitikinimas tuo reiškia tikrą savęs atidavimą Man. Atiduok save Man, ir tada tu galėsi veikti taip, kaip panorėsi, ir gyventi taip, kaip tau patinka.“

Ką dar turėtume žinoti? Tik viena. SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

R.G.Narajanas, 2009 lapkritis 11 d.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.

1 komentaras

  1. Atgalinis pranešimas: Yogi.lt » Apie - SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

Parašykite komentarą