Išminčių citatos 46: Biblija

rupintNeapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas; ką žmogus pasėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.

Gal 6, 7-10

*

Gyventi šitame pasaulyje, bet jam nepriklausyti.

Antrasis laiškas Korintiečiams (10:3) *

Nė vienas uolektis niekas nepasikeis įstatyme, kol viskas nebus įvykdyta.

 Mt. (5:18)

*

Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

Mt. 24:35

*

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas,… Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Jn. 1:1 – 3.

*

Tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesakalbis Liudytojas, Dievo kūrybos pradžia.

Apreiškimas Jonui 3:14.

*

Prisiekiu mūsų pasididžiavimu – jumis, broliai, mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje, jog aš kasdien mirštu.

Pirmasis laiškas korintiečiams 15:31.

*

Tebūnie šviesa! Ir šviesa pasirodė.

 Būties Knyga 1:3.

*

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas laikysis mano žodžio, neragaus mirties per amžius.

Evangelija pagal Joną 8:51.

*

Nuogas gimiau, nuogas ir mirsiu. Viešpats davė, Viešpats ir atėmė; tebūna palaimintas Viešpaties vardas.

Jobo 1:20 – 21.

*

Argi priimtume gera iš Dievo rankos, o pikto nepriimtume?

Jobo 2:10.

*

Pagalvok, kas, būdamas nekaltas, pražuvo? Ar teisusis buvo sunaikintas? Kiek esu matęs, kas aparė blogį ir pasėjo piktadarystes, tai ir nupjovė.

 Jobo 4:7 – 8.

*

Kai žmogus pažemintas, tu sakysi: ‚Yra išaukštinimas‘…

Jobo 22:29

*

Ir kai mano oda sunyks, aš savo kūne regėsiu Dievą.

 Jobo 19:26

*

Vandens paviršiuje Jis nubrėžė ribą ir atskyrė šviesą nuo tamsos.

Jobo 26:10

*

Negali būti, kad Dievas darytų neteisybę ir Visagalis nusikalstų. Jis atlygina žmogui pagal jo darbus ir užmoka pagal jo kelius. Tikrai Dievas nedaro neteisybės ir Visagalis neiškraipo teisės.

Jobo 34:10 – 12

*

Jis stebi žmogaus kelius ir mato visus jo žingsnius.

Jobo 34:21

*

Kai jis duoda ramybę, kas gali varginti?

Jobo 34:29

*

Kur buvai, kai aš Dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti. Aišku, tu žinai, nes tada jau buvai gimęs ir gyveni nuo amžių!.

Jobo 38:21

*

Nugalėtoją aš padarysiu ramsčiu savo Dievo šventykloje, ir jis jau nebeišeis laukan.

Apreiškimas Jonui 3:12

*

Vargšas žmogus! Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno!

 Rom. 7:24

*

Kūno siekiniai veda į mirtį, o dvasios siekiniai – į gyvenimą ir ramybę.

Rom. 7:6

*

Tegul visi bus Viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus Viena mumyse.

Jn. 17:21

*

Iš tiesų iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu.

Jn.8:58

*

Nes mano mintys yra ne jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų keliai, – sako Viešpats.- Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys – už jūsų mintis.

 Izaijo 55:8 – 9

*

„… mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįš tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas.

Izaijo 55:11

*

Aš, Viešpats, kalbėsiu, ir žodis, kurį kalbėsiu, išsipildys ir nebus atidėtas.

Ezechielio 12:25

*

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jisai daro, lygiai daro ir Sūnus.

Jn. 5:19

*

…Aš tam gimiau ir atėjau į šį pasaulį, kad liudyčiau Tiesą. Kiekvienas, kas laikosi tiesos, klauso mano balso.

Jn. 18: 37

*

… mano Žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįš į mane tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas. Taip! Kupina džiaugsmo širdimi išeisite, ir būsite lydimi ramybėje į namus. Kalnai ir kalvos giedos jūsų akivaizdoje girių ir laukų medžiai plos rankomis.

 Izaijo 55: 11 – 12

*

Aš ir Tėvas esame Viena.

Jn. 10:30

*

Tėvas manyje ir aš jame.

Jn. 10:38

*

Kas vaikščioja tamsoje, tas nežino kur eina.

Jn. 12:35

*

Mano tėvo namuose daug buveinių.

Jn. 14:2

*

Aš esu savo Tėve ir jūs manyje ir aš jumyse.

Jn. 14:20

*

Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti.

 Jn. 16:12

*

O Amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą…

Jn. 17:3

*

Tavo žodis yra Tiesa.

 Jn. 17:17

 

*

Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė…

Jn.4:34

*

…Aš Esu… ir nieko nedarau iš savęs…

Jn. 8:28

*

Jūs pažinsite Tiesą, ir Tiesa padarys jus laisvus.

Jn. 8:32

*

Vienas yra Dievas.

1Tim 2:5

*

Vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje.

 1 Tim 6:16

*

Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisykles.

 2 Tim 2:5

*

Kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

 2 Tim 3:17

*

Mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas.

 Rom 7:14

*

Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė.

Jn. 1:5

*

Jonas apie Jį liudija ir šaukia: … tas kuris paskui mane ateis, pirmesnis už mane yra, nes pirmiau už mane yra buvęs.

 Jn. 1:15

*

Jonas atsakė: Žmogus nieko negali pasiimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus.

 Jn.3-27

*

Dievas yra Dvasia, ir jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje.

Jn. 4:24

*

Jeigu jūs pas mane mokiniai [ir] jeigu klausotės mano žodžių, šie akmenys tarnaus jums.

Evangelija pagal Tomą (21)

*

Jo mokiniai pasakė: Parodyk mums vietą, kur tu, nes mums būtina rasti ją. Jis pasakė jiems: Tas, kas turi ausis, teklauso! Yra šviesa šviesos žmogaus viduje, ir jis apšviečia visą pasaulį. Jei jis neapšviečia, tada – tamsybė.

Evangelija pagal Tomą (29)

*

Jėzus pasakė: Kada Jūs pagimdote tai savyje, tai, ką jūs turite, išgelbės jus. Jeigu jūs neturite to savyje, tai, ko jūs neturite savyje, numarins jus.

 Evangelija pagal Tomą (74)

*

Mokiniai pasakė jam: Tavo broliai ir tavo motina stovi išorėje. Jis pasakė jiems: Tie, kurie čia, kurie vykdo mano Tėvo valią, – mano mano broliai ir mano motina. Jie yra tie, kurie įeis į mano Tėvo karalystę.

Evangelija pagal Tomą (103)

*

Jūsų Motina jumyse, ir jūs joje. Ji nešioja jus: ji duoda jums gyvenimą, Būtent ji davė jums jūsų kūną, ir ateis diena, kai jūs grąžinsite jai jį vėl. Laimingi jūs būsite, atėję pažinti ją bei jos karalystę, jei priimsite jūsų Motinos angelus ir paklusite jos Įstatymams.

Evangelija pagal Esėjus 12 – 15

*

Jei pageidaujate, kad gyvojo Dievo Žodis ir jo jėga įeitų į jus, neterškite kūno jūsų ir dvasios jūsų, nes kūnas yra dvasios šventykla, o dvasia yra Dievo šventykla.

Evangelija pagal Esėjus 103

*

Iš tiesų sakau jums, kad jūsų tikrieji broliai vykdantys Dangaus Tėvo ir Žemės Motinos valią mylės jus tūkstantį kartų stipriau, nei jūsų kraujo broliai. Nes nuo Kaino ir Abelio laikų, kada kraujo broliai nusižengė Dievo valiai, nėra tikrosios brolybės pagal kraują. … Todėl sakau jums, mylėkite jūsų tikruosius brolius vykdančius Dievo valią tūkstantį kartų stipriau, nei jūsų kraujo brolius.

Evangelija pagal Esėjus 181 – 184

*

Ir tada su Dievo karalyste ateis laikų pabaiga.

Evangelija pagal Esėjus 201

*

Nes iš kur jūsų kaulai buvo paimti, ten jie ir sugrįš.

Evangelija pagal Esėjus 373

*

Išgelbėtojas pasakė: Nėra nuodėmės, tačiau jūs tie, kas darote nuodėmę, kada jūs darote veiksmus, tapačius ištvirkimo prigimčiai, kurie vadinami „nuodėme“. Štai kodėl gerovė nusileido į jūsų aplinką, į įvairios prigimties reiškinius, kad nukreipti juos link jų šaknų. … Tas kas suvokia, te suvokia! Materija pagimdė aistrą, kurios nėra su kuo lyginti, kuri kilo iš persisotinimo.

 Evangelija pagal Mariją Magdalietę 6 – 8

*

Nes žmogaus sūnus yra jūsų viduje. Sekite paskui jį! Tie, kas jo ieško, jį suras.

Evangelija pagal Mariją Magdalietę 12

*

Pirmoji forma – tai tamsybė; antroji – geidulys; trečioji – nežinojimas; ketvirtoji – mirtinas pavydas; penktoji – kūno viešpatavimas; šeštoji – kūno klastingumas (vylius); septintoji – įnirtinga išmintis. Tai septynios pykčio viešpatijos.

Evangelija pagal Mariją Magdalietę 32 – 33

*

Argi puodžius gali būti laikomas lygiu moliui? Ar Kūrinys sako apie savo kūrėją: “Jis nesukūrė manęs“? Ar daiktas kalba apie tą, kuris jį padarė: “Jis nieko nesupranta“?

Izaijo 29:16

*

Aš esu nuo laikų pradžios; nėra nė vieno, kuris jus iš mano rankų išplėštų. Aš darau, kas tai sulaikys?

 Izaijo 43:13

*

Jis yra Uola; tobuli Jo darbai, visi Jo keliai pilni teisybės. Dievas ištikimas, be jokios neteisybės, Jis teisus ir teisingas.

 Pakartoto įstatymo knyga 32:4

*

Mano kerštas, aš atmokėsiu”, – sako Viešpats.

Šv. Paulius. Laiškas Romiečiams 6:23

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt