Ko’Ham – Kas aš esu?

Šivaistinės Advaitos (nedvilypio šivaizmo) knyga Ko’ham – Kas aš esu?, – vienas iš šios krypties, užgimusios Kašmyre, nuostabių senovės raštų. Tai gyvas meditavimas, keliaujantis už žodžių į Suvokimą.

Om So‘ham – Om Jis (Brahmanas) esu aš (atmanas)

Om! Garbinu Paramešvarą (Šivą), Vieną be antrojo! Jam, kurio esmė yra Tiesa-Tikrovė – Žinojimas – Amžinybė (Satyam-Jnanam-Anantam) – lenkiuosi ir garbinu! Ramybės visam, kas gyva! Ramybės! Ramybės! Ramybės!

1. OM! Garbinu Šivą! Tu stojai į Kelią. Tu ieškai Viešpaties Sąmonės. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

2. OM! Garbinu Šivą! Tu įsitvirtinai dvasiniame kelyje. Tačiau greitai supratai, kad veikimas (karma) negali panaikinti dvasinio nežinojimo (Avidya). Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

3. OM! Garbinu Šivą! Tu neišsigandai kliūčių Kelyje. Tačiau greitai supratai, kad kiekvienas siekis kyla iš tavojo “savininko-ego” ir stiprina tik jį. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

4. OM! Garbinu Šivą! Nežinojimas (Avidya) paslepia Dvasią (Atman) – kaip debesys slepia saulę. Tačiau neblėstanti Atmano šviesa prasimuša pro nežinojimo debesis. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

5. OM! Garbinu Šivą! Atmano šviesos spinduliuose šis pasaulis nustoja atrodyti tikras. Menamos (Iliuzinės) būties sapnas ima sklaidytis. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

6. OM! Garbinu Šivą! Paramešvaroje (Anapusiniame dieviškume, Bendrojoje Sąmonėje) pasauliai, panašūs į šį, atsiranda, būvoja ir ištirpsta savuoju laiku. Taip lietaus metu atsiranda, gyvuoja ir išnyksta burbuliukai vandenyje. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

7. OM! Garbinu Šivą! Visa Pasaulių įvairovė atsiranda, būvoja ir ištirpsta Šivos Sąmonėje. Ir visi Dievai atsiranda, gyvena ir išnyksta Jame Viename. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

8. OM! Garbinu Šivą! Žmogus sudarytas iš penkių medžiaginių pradų (elementų)1, penkių pranų2, dašendrijų3, manaso4 ir budhi5. Tačiau Atmanas nėra visa tai. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

9. OM! Garbinu Šivą! Tikrais žmogaus Aš6 yra patalpintas penkiose apvalkaluose (Košas)7. Tačiau Atmanas nėra tie penki apvalkalai. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

10. OM! Garbinu Šivą! Nors Atmanas – visur esantis, jo visaapimanti Šviesa skaisčiai šviečia tik ant išsiskleidusio budhi lotoso. Tačiau pats budhi – dar nėra Jis. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

11. OM! Garbinu Šivą! Atmanas nėra apčiuopiamas kūnas, jausmai, protas ir intelektas, Jis – Neti-Neti (ne tai – ne tai). Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

12. OM! Garbinu Šivą! Tapatinantis save (Atmaną) su laikina asmenybe (Jiva)8 – yra užvaldytas pykčio, godumo, savininkiškumo, baimės, geismo ir prisirišimų demonų. Žinantis SAVE (Atmaną) – iš tikro Laisvas [nuo visų aistrų]. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

13. OM! Garbinu Šivą! Satva gunoje Atmanas suvokiamas kaip Išvara9 (savybinis Dievas), radža gunoje – kaip dživa (asmeninė siela), o tamaso gunoje – kaip pats šio Pasaulio daiktiškumas. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

14. OM! Garbinu Šivą! Tik tas, kas įžvelgia Tikrovę už trijų gunų apribojimų, suvokia Atmaną tokį, koks JIS YRA – kaip patį amžinai esantį Vienį, Brahmaną. Pasakyta: OM PRAJNANAM BRAHMA (Om išminties-suvokimo esmė yra Brahmanas). Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

15. OM! Garbinu Šivą! Iš tikro šis pasaulis iš Brahmano Kyla, tačiau visų šio pasaulio priešybių ir sąlygotumų Tame nėra. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

16. OM! Garbinu Šivą! Iš tikro, visa kas gyva su visomis savo savybėmis Brahmane Prasideda, tačiau pats Brahmanas – aukščiau visų pavidalų, visų savybių ir kokybių. Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

17. OM! Garbinu Šivą! Nukreipdamas savo sąmonės smaigalį į Amžinajį Brahmaną, tu netikėtai sugrįžti pas Save Patį (Atmaną). Ir tu klausi savęs: Kas aš? (Ko‘ham?)

18. OM! Garbinu Šivą! Ir taip, tu klausi savęs: Ko‘ham? Kas aš esu? Ir Begarsis Atsakymas, gimdamas tavosios Širdies gilumoje, persmelkia visą tavo esybę – taip Viešpaties Malonė akimirksniu pašalina nežinojimą (Avidya) ir jos sukurtą kančią – Sivo‘Ham!10 Sivo’Ham! Sivo’Ham! Siva‘Hamsa11 – So‘Ham!12 Be žodžių: Aš esu Tai. Tai esu Aš. „Manęs“13 nėra. Aš esu Aš!14 Ramybės visam, kas gyva!

 

OM SHANTI SHANTI SHANTI – RAMYBĖS RAMYBĖS RAMYBĖS

OM NAMAH SIVAYA – TEBUS PAGARBINTAS ŠIVA

OM TAT SAT – OM TAI YRA SUVOKIMAS-TIKROVĖ

٭٭٭

1 Penki pradai-elementai – eteris, oras, ugnis, vanduo ir žemė.

2 Prana – subtilioji agna (energija), suteikianti jam galimybę veikti medžiagine, jausmine ir kt. prasmėmis. Teigiama, kad yra penkios pranos rūšys, veikiančios atskirose žmogaus kūno dalyse.

3 Dašendrijos – penkios džnanendrijos (suvokimo organai): klausa, jutimas, rega, skonis ir uoslė; penkios karmendrijos (veikimo organai): rankos, kojos, kalbos organai, genitalijos, virškinimo-šalinimo organai.

4 Manas – protas.

5 Budhi – aukštesnysis protas arba suvokimas.

6 T.y. Atmanas – aukščiausia dvasinė Esatis be savybių, tapati Brahmanui.

7 Penki Atmano apvalkalai arba košos: anamaja koša (medžiaginis kūnas-maisto agna), pranamaja koša (vitalinis-astralinis kūnas-pranos agna), manomaja koša (mentalinis-proto kūnas – minties agna), vidžnianamaja koša (budhi kūnas – suvokimo agna), Anandamaja koša (atmos kūnas- sėkla – priežastis- palaimos agna).

8 Dživa – asmeniška siela, dvasinis darinys, suvokiantis save atskirai nuo likusio pasaulio, asmeniškumas.

9 Išvara – savybinis Dievas, pasaulyje pasireiškiantis kaip Šventoji Trejybė (Trimurtiavatara) – Brahma – Kūrėjas, Višnu – Palaikytojas, Šiva – Griovėjas. Visi trys yra Vienovėje, kaip Išvara (išvarytas) – Kilęs iš Aukščiausio Gėrio.

10 Sivo‘ham – Šiva esu Aš. Visaapimantis, vientisas suvokimas, kai mažasis ‚aš“ nunyksta, o Didžioji Dvasia, esanti mumyse, daugiau nebetapatina savęs vien su kūnu ir protu.

11 Hamsa – „gulbė“, Grynoji Sąmonė (Šiva). Simbolizuoja kelią į visaapimančią Būtį. Kartojant daug kartų, skamba kaip So‘Ham.

12 So‘Ham – Aš esu Tai, Jis esu Aš. Vienovės patyrimas.

13 Mažasis aš – tai asmenybė, savininkas arba ahamkara. Šis ego žymi atskirumą ir sąmonės susitapatinimą su kūnu, juslėmis, protu ir jausmais.

14 Visiškas Dieviškumo Suvokimas. Absoliutus nedvilypumas, Vienovė.

Vertė R.G. Narajanas

*

koham_2

*

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą