Išminčių citatos 34

   Religija yra tik viena, bet jos atmainų – šimtas.

Georgas Bernardas Shaw

*

Dao, išsakytas žodžiais, nebebūtų begalinis Dao. Ištartas vardas nebebūtų begalinis vardas. Nebuvimas yra dangaus ir žemės pradžių pradžia, buvimas – visko esamo ištakos. Taigi, nebuvime įžvelgiamos mįslingos Dao gelmės, o buvime – jo kontūrai. Ir nebuvimas, ir buvimas, – abu jie kilę iš to paties, bet jų vardai skirtingi…

Lao Dze

*

Religinėje mintyje ir patirtyje venk viso, kas yra žema, apribota ir paviršutiniška. Būk platesnis, nei plačiausi horizontai, būk aukščiau, nei aukščiausia kalnų viršūnė, būk gilesnis, nei giliausi beribiai vandenynai.

Šri Aurobindo

*

Palikite mane ramybėje, leiskite man suspenduoti prasmės klausimą, jį suskliausti. Aš iš tikrųjų nieko nenoriu jums pasakyti…

R.Barthes, semiotikas

*

Grįžti prie šaknų – ir taip nusiraminti; nusiraminti – ir taip sugrįžt į pradą; į pradą grįžti – ir taip būti amžinam; suprasti amžinumą – ir taip praregėti…

Lao Dze

*

Tyloje yra didžiausia galia.

Motina

*

Kūnas nuolat keičiasi; maždaug per septynerius metus jis atsinaujina visiškai, iki paskutinės dalelės. O vis tik, ar neišlaiko jis tapatumo? Iš to seka, kad po besikeičiančiu kūno apvalkalu yra kažkas sąlyginai nekintantis, lieka visų įvykusių pasikeitimų Liudytojas.

B.Čaterdži „Šventoji religinė Indijos filosofija“

*

Anatomija – tai lemtis.

Sigmundas Freudas

*

Tas, kuris yra supratęs amžinumą, priglaudžia viską savyje; tas, kuris visus priglaudžia, yra visiems teisingas; tam, kuris teisingas, pasaulis yra savas; tasai, kuriam pasaulis savas, neatskiriamas nuo gamtos; tas, kuris yra gamtos dalis, paklūsta Dao; paklusęs dao yra ilgaamžis, – ir nebūties jam nėra pavojaus.

Lao Dze

*

Kai mes suprantame, kad esame ne kūnas, o dvasia, tampa akivaizdu, kad visos mūsų sąmonės koncepcijos yra tiktai išvystyti simboliai. Tikrovėje visi kūrinijos objektai yra simboliai, arba idėjos, o ne absoliuti realybė. Dėl šios priežasties, simboliai yra gyvybiškai svarbus raktas suvokiant sąmonę/protą ir būties esmę.

Muata Ešbi „Egiptietiška joga“, 1995 m.

*

Dievas, surakinęs žmogaus kilmę likimu, davė laisvę žmogiškajai valiai. Žmogus, neturintis valios, yra tikriausioje priežastingumo vergovėje, taip pat, kaip ir gyvūnas.

Edgaras Alanas Po

*

Gera sveikata yra vidinės harmonijos išorinė išraiška. … Taika ir ramybė yra didieji ligų gydytojai.

Motina

*

Visa, kas kilnu, yra ir sunku, ir reta.

Baruchas Spinoza

*

Veidas yra kūno siela.

Liudwigas Witgensteinas

*

Negalime sakyti, kad mes turime santykį su begalybe – mes negalime jos mąstyti.

Eric Landowski, semiotikas

*

Tuščiausią tuštumą pasiekti, nebylią rimtį išlaikyti dera.

Lao Dze

*

Kadangi Dievas jau panorėjo ir numatė absoliučiai viską, tu neturėtum sėdėti neveikdamas ir laukti to, ką Jis yra numatęs, nes tavo veiksmai yra viena iš pagrindinių Jo veikimo jėgų. Stokis ir veik, tačiau be egoizmo, o santarvėje su aplinkybėmis, sąlygomis ir matomomis to įvykio priežastimis, priežastimis, kurį jis jau yra nulėmęs.

Šri Aurobindo

*

Nieko nėra amžino šiame pasauly: kaipogi visa, kas tenai yra, dievo parėdymu anksčiau ar vėliau ilgainiui pasikeičia, regis, dėl to vien, idant žmogus ne šio svieto, bet antro gyvenimo geistų.

Simonas Daukantas

*

Ten, kur yra nuoširdumas ir gera valia, ten taip pat yra ir Dieviškumo pagalba.

Motina

*

Žinoti, kas yra vyriškumas, bet panirti į moteriškumą ir pasaulyje būti upokšniu. Jei pasaulyje esi upokšnis, dorybė amžinoji neatsitolins nuo tavęs ir vėl susigrąžinsi vaikiškumą.

Lao Dze

*

Krikščionims leidžiu Dievą garbinti pagal savo papročius, rusams pagal savo apeigas. Lenkams pagal savo papročius, o mes garbiname dievą pagal savo apeigas, ir visi turime vieną Dievą.

 Karalius Gediminas

 *

Suprasti žmogų! Tai be galo daug, … nes kiekvienas supranta tik tiek, kiek randa savyje, kiek turi savyje.

 Justinas Marcinkevičius

*

Tarp visų garsų ir triukšmų yra absoliuti tyla.

Svamis Šivananda

*

Nevadinkite blogiu  viso to, ką žmonės blogiu vadina, o atmeskite tiktai tai, kas Dievo jau atmesta; nevadinkite gėriu viso to, ką žmonės gėriu vadina, o priimkite tik tai, kas Dievo jau priimta.

Šri Aurobindo

*

Bet koks veiksmas, žodinis, astralinis ar fizinis, nukreiptas į tai, kad apriboti gyvą būtybę jos vystymiesi – negeras, nes jis veda judėjimo atgal link. Bet koks veiksmas, nukreiptas į tai, kad pašalinti apribojimus, padėti gyvai būtybei jos judėjime link tikslo, į Dieviškumą – yra gėris. Toks yra tikrasis gėrio ir blogio apibrėžimas.

B.Čaterdži „Šventoji religinė Indijos filosofija“

 
SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt