Išminčių citatos 36

   Kas tik tau atsitinka, jau buvo paruošta nuo amžių.

Markas Aurelijus

*

Nuo tikėjimo atsitiktinumais vienas žingsnis iki netikėjimo Dievu.

R.G.

*

Minia suokalbius rengia tik prieš tikrą galią; ji nežino tiesos, bet sugeba jausti jėgą.

Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 

*

Protas transcendentinę filosofiją sugeba suvokti nė kiek ne geriau, nei akis – regėti muziką.

Dion Fortune „Mistinė kabala“

 

*

Klausykite, jūs, Žemės sūnūs, jūsų mokytojų, Ugnies sūnų! Suvokite, nėra nei pirmojo, nei paskutiniojo; nes visa yra vienatinis skaičius, kilęs iš ne-skaičiaus.

Dziano stanzos. IV stanza.

 

*

Pirminė sąjunga tarp krikščionybės ir magų mokslo, jeigu ji bus įrodyta, turės didžiulę reikšmę … būtinai privers susitaikyti mokslą ir dogmą, protą ir tikėjimą, nepaisant to, kad iki šiol toks susitaikymas laikomas neįmanomu.

Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 

*

Tikrasis AŠ neteisia, nevertina, nelygina, neprakeikia, neskirsto, neieško išgelbėjimo ir netgi neieško paties savęs.

Satya Sai Baba „Gyvenimo menas“

 

*

Vieno iš sunkiausių išbandymų šioje žemėje esmė yra pakilti aukščiau sustabarėjusių sistemų – karų, religijų, nacijų, griovimų, – atsisakyti būti to dalimi, vietoje jų išreikšti savo aukščiausiąjį Aš. Tu žinai, ką daryti.

Ričardas Bachas „Trumpas Mesijo žinynas“

 

*

Tas, kuris galų gale suvokia, kad neturi jokio tvirto pagrindo po kojomis, jau gali pabandyti pasiverst žuvimi arba paukščiu. Tada gyvenimą ištinka tikrovė.

Donaldas Kajokas „Dykinėjimai“

 

*

Islamo nuodėmės turi tiek pat mažai reikšmės, kaip ir Krikščionybės dulkės. Prisikėlimo dieną, Mahometonai ir Krikščionys pamatys visą savo religinių doktrinų bergždumą. Žmonės kovoja už religijas visoje Žemėje; danguje jie pamatys, kad egzistuoja tik viena tikroji religija – Dieviškosios DVASIOS garbinimas.

Prof. Maksas Miuleris

 

*

Dabar jums belieka neišprotėti ir per saugų atstumą laikytis nuo valdžios atstovų bei per pagarbų atstumą nuo bažnyčios ir jos laužų.

Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 

*

Kiekvienas žmogus yra OM simbolis.

Svamis Šankarananda Giris, 2011 gegužė, Vilnius

 

*

Žinau, kad dabar tai labai nemadinga, bet aš tikiu žmonija. Tikiu, kad egzistuoja gėris ir blogis, nors šiais laikais sunku kalbėti tik apie juoda ir balta. Nepaisant to, manau, kad vienas žmogus gali būti daug geresnis už kitą. Taip pat tikiu, kad žmonės nori rinktis gėrį, nors būtent taip kartais ir nesugeba pasielgti.

K. Kiesliovskis, kino režisierius

 

*

Taip, egzistuoja vienatinis, visa apimantis, amžinas mokymas, stiprus kaip aukščiausias protas, paprastas kaip visa, kas didinga, suprantamas kaip visa, kas universalu ir absoliučiai teisinga; ir šis mokymas buvo visų kitų mokymų tėvas.

Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 

*

Kai tavo regėjimas apsivalys ir kai galėsi pažiūrėti į žmones dvasiniu žvilgsniu, tu pamatysi, kad jie yra bangos Absoliuto vandenyne.

Satya Sai Baba „Gyvenimo menas“

 

*

Žmogaus kelias veda per daugelį gyvenimų (inkarnacijų). Iš tikrojo šio fakto pažinimo turi išplaukti kantrybė.

Rudolfas Štaineris „Teosofija“

 

*

Mano galva, pagonybė… yra geriausias būdas atsigręžti į ištakas, susigrąžinti orumo jausmą be neapykantos tam, kuris yra kitoks.

Jormundiras Ingi, islandų pagonių šventikas

 

*

… tikėjimu sustabdyti proto veiklą, sudarant atramos tašką dorybingumui.

Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 

*

Yra keturi klausimai, į kuriuos turi ieškoti atsakymų kiekvienas: Kas aš? Iš kur atėjau? Kur einu? Kiek ilgai čia liksiu?

Satya Sai Baba „Gyvenimo menas“

 

*

Mintis taip pat yra mirtis.

Svamis Šankarananda Giris, 2011 gegužė, Vilnius

 

*

Žmonių tamsumas visuomet bijo nežinomybės.

Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855m.

 

*

Tikrasis ėjimas Keliu reiškia susiliejimą su akimirka ir pretenzijų jai nebuvimą. Jūsų gyvenimo ritmas turi susilieti su gamtos alsavimu. Kitaip tariant, žmogus turi būti vienovėje su Gyvenimu, pavirsti į tikrąją Motiną, kuri savyje nešioja kūdikėlį Kristų.

 Tatjana Platonova „Kūdikėlio Kristaus gimimas“

 

*

Tikra yra tai, kad Žodžio valdomo proto srityje niekas, kas vieną kartą užrašyta, neprarandama. Tik daiktai, kuriuos žmonės nustoja suprasti liaujasi jiems egzistuoti, bent jau kaip žodžiai: tada jie pereina į mįslių ir paslapčių sritį.

Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 

*

Ezoterikas, siekiantis suformuluoti kitiems perduoti skirtą savo filosofiją, patiria, kad žinias apie aukštas būties formas jis gauna ne įprastu mąstymo keliu, o per tam tikrą procesą, pradedantį veikti tik tada, kai jis pakyla virš mąstymo sferos. Taigi aukščiausios transcendentinių idėjų formos suvokiamos bei įsisąmoninamos tik už mąstymo ribų išeinančioje sąmonės srityje.

Dion Fortune „Mistinė kabala“

 

*

Parodyti šviesą naktiniams paukščiams – tai paslėpti ją nuo jų, nes ji apakins juos ir taps jiems tamsesnė už tamsą.

 Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 

*

Laukiantis sulauks, nematantis praregės. Ir atsivers kelias ir jis bus platus…

Iš senųjų Rytų šventraščių

 

*

Ar žinote, kodėl atėjote į šį kūną? Tai yra labai svarbu. Turite atskirti save nuo kūno ir materijos. Atskirti pojūčius nuo kūno, pačius pojūčius nuo pojūčių organų. Atsiskirti nuo proto, galų gale. Ir pagaliau, kvėpavimas turi būti atskirtas nuo kūno. Ir tada jūs turite atsiskirti nuo kvėpavimo. Tuomet įžengti į Dieviškąją būseną – samadhi, nirvaną. Tai mūsų pareiga šioje žemėje.

Svamis Šankarananda Giris, 2011 gegužė, Vilnius

 

*

Šypsena užbaikite gyvenimą, kuris prasidėjo verksmu.

Satya Sai Baba „Gyvenimo menas“

 

*

Vaikystėje man atrodė, kad visi mirusieji yra gyvi. Dabar man atrodo, kad visi gyvieji yra mirę.

Alfonsas Nyka-Niliūnas

 

*

Paskutinė pergalė, kurią žmogus gali pasiekti prieš mirtį – tai nugalėti troškimą gyventi, bet ne nusivylimu, o daug aukštesne viltimi, gimusia iš tikėjimo grožiu ir garbe, kaip tai supranta visas pasaulis.

 Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 

*

Brangūs ponai, čia aš pateikiau tik rinktinių gėlių puokštę ir nieko nepridėjau iš savęs, išskyrus puokštę rišantį siūlą. Sutraukykite „siūlą“ į gabalėlius arba išsklaidykite puokštę, jeigu norite. Bet faktų jūs vis tiek niekada negalėsite sunaikinti. Jūs galite nepripažinti jų, bet ne daugiau.

Montenis

 *


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

 

R.G.Narajano nuotr.

Parašykite komentarą