Išminčių citatos 38

patanjali2Galbūt jūs pasakysite, kad aš – svajotojas, bet aš ne vienas toks esu. Tikiuosi, kad vieną gražią dieną jūs prie mūsų prisijungsite, ir pasaulis ims gyventi vienybėje.

 Džonas Lenonas

*

Nekintantis, nedualus Atmanas ar Siela yra Amžinas Stebėtojas. Kintanti regima visata ir protas yra stebėjimo objektas.

Svamis Šivananda

*

Mokslas – tai nuosavos širdies, sielos baimė, slapstoma po gelžbetoninio „objektyvumo“ šarvais.

Dainius Razauskas

*

Visiems žmonėms … tenka vienaip ar kitaip, … išskirti protą į dvi dalis – į aktyviąją dalį, minčių fabriką, ir į tyliai viešpataujančią virš jos kitą dalį, kuri yra vienu metu Valia ir Stebėtojas, kuri stebi mintis ir jas vertina, atmeta jas ir priima, nurodo joms pataisas ir pakeitimus, – tai dalis, galinti būti vienvaldžiu namų-proto Šeimininku. Jogas eina dar toliau – jis čia ne tik Šeimininkas; nežiūrint į tai, kad tam tikra prasme jis yra savo prote, jis išeina už proto, kaip tokio, riboženklių ir stovi virš jo arba už jo, niekaip jo nesuvaržytas.

 Šri Aurobindo „Jogos pagrindai“

*

Jei tu nesirūpini meile artimui, bergždžia yra tavo skelbiama meilė Dievui; nes meilė Dievui prasideda nuo meilės artimui, o pastaroji yra maitinama meilės Dievui.

Francis Quarles

*

Ir pasakė Asira (Oziris) Ani: AŠ Esu Didysis Vienis , Didžiojo Vienio Sūnus, Aš Esu Ugnis, Ugnies Sūnus!.. Aš vėl sujungiau savo kaulus, Aš pasidariau išbaigtu ir sveiku, Aš vėl tapau jaunu; Aš – Asira, Amžinybės Viešpats…

 Iš Egipto Mirusiųjų (Išėjimo dienos šviesoje) knygos

*

Tas, kuris patiria negerus jausmus tiems, kurie išreiškia negerus jausmus jų pačių atžvilgiu, niekada netaps tyru, o tas gi, kuris niekada nepatiria negerų jausmų, daro ramiais neapykantos kupinus; neapykanta neša žmonijai nelaimes, todėl išmintingas nepažįsta neapykantos.

Budos pamokymai, Udanavarga (XIII,12)

*

Vienintele nekintama tiesa yra savo paties egzistavimas, pojūtis „aš esu“. Tai – vienintelis žmogaus kapitalas, tai, kas nekelia abejonių. Visa kita – idėjos ir kitų nuomonės, prielaidos ir koncepcijos. Jeigu likti tiktai su „aš esu“ ir savarankiškai jį ištirti, atmetant absoliučiai viską, kaip neįrodomus ir svetimus dalykus, tiesa atsiskleistų labai greitai.

Tatjana Platonova „Viskas paprasta“

*

Dosnumas, – tai polinkis apie kitus galvoti palankiai ir daryti kitiems gera. Dosnumas yra visuotinė meilė. Dosnumas yra veiksmu išreikšta meilė. … Pasidalinkite su kitais viskuo, ką turite: fiziniame, mentaliniame ar dvasiniame lygmenyje. Šitaip jūsų sąmonė išsiplės, patirsite gyvenimo vienovę.

Svamis Šivananda

*

Jei protas neramus, neįmanoma sukurti tinkamą pagrindą Jogai. Pirma, kas yra būtina, tai tyla prote. Be to, asmeninės sąmonės ištirpinimas nėra pirmaeilis Jogos uždavinys: pirmaeilis uždavinys yra asmeninės sąmonės atvėrimas aukštesnei dvasinei sąmonei, o šiam uždaviniui pasiekti taip pat būtina, visų pirma, tyla prote.

Šri Aurobindo „Jogos pagrindai“

*

Su tais, kas geras man, aš esu geras, ir su tais, kas man negeras, aš taip pat esu geras; ir taip visi taps gerais. Su tais, kas sąžiningas su manimi, aš esu sąžiningas, ir su tais, kas nesąžiningas, aš taip pat sąžiningas, ir taip visi taps sąžiningais.

Dao De Dzin (XLIX,1)

*

Niekas iš tikrai talentingų neturi abejonių. Nes tokių žmonių ištikimybė idėjai yra lygi jų pačių gyvenimo jėgai. Tiktai tas, kuris neatidavė savo darbui viso dėmesio, stovės susimąstęs: „Kam reikalingas mano triūsas? Gi ir visas mano kelias, ar reikalingas, ar teisingas?“ ir t.t. Neturi reikšmės, kiek tu sugebėjai išvystyti gabumų savyje. Nes visi tavo gabumai yra tiktai tavo paties kažkada pritrauktas prie jų dėmesys.

Konkordija Antarova „Mokytojo pokalbiai“

*

Gilus prasiskverbimas į žinojimą apie save padeda žmogui atsiplėšti nuo kūno ir nustoti save laikyti juo. Visa stoja į savo vietas, pasaulėžiūros problemos išnyksta ir klausimų daugiau nekyla. Jei žmogus aptiko šaltinį, jis tiesiog geria, malšindamas troškulį, o ne samprotauja apie vandenį.

Tatjana Platonova „Viskas paprasta“

*

Rimtimi, dora ir švara išmintingas žmogus daro iš savęs salą, kuri jokiu potvyniu negali būti apsemta.

Budos pamokymai, Udanavarga (IV,5)

*

Dievų įstatymas – tai saulės įstatymas.

Satprem

*

Kai jūs pažiūrėsite į visą vientisą paveikslą, į abi puses – gerą ir blogą, jūs pamatysite, kad chaosas – tai tiesiog tiesos dalis ir gimimo dalis. Žmogaus sąmonėje dabar vyksta fenomenalūs pasikeitimai, nors, jei pažiūrėti bet kokį nedidelį vyksmo fragmentą arba pažiūrėti į karus pasaulyje, į badą ir į tas žmogiškąsias emocines šiukšles, kuriomis užpildyti laikraščiai, – mūsų ateitis neatrodys patraukliai. Kartu su tuo, kai turite visuminį pasaulio vaizdą, tuomet matote, kad už viso šito „negatyvo“ yra kažkas tokio daug labiau didingo, plataus, sakralaus ir švento, kas vyksta šiuo istoriniu momentu. Tampa aišku: gyvenimas yra vientisas, pilnas ir tobulas jau dabar.

Drunvalo Melchisedekas „Senoji gyvenimo gėlelės paslaptis“

*

Kad darytum, reikia būti.

Daosų išmintis

*

Dieviškasis pasireiškimas veikia ramybės ir harmonijos, o ne katastrofiško perversmo, metodu. Toks perversmas liudija apie kažkokią kovą, įprastai, tarp konfliktuojančių vitalinių jėgų, tačiau bet kokiu atveju – ši kova vyksta žemesniuose lygmenyse. Jūs pernelyg daug galvojate apie priešiškas jėgas. Tokio pobūdžio veiksmai sukelia daug nereikalingos kovos.

Šri Aurobindo „Jogos pagrindai“

*

Mes, gyvenantys laike, jaučiame savimi laiko įtaką, tačiau jis pats yra iš tos paslapčių kategorijos, prie kurių prisiartinti yra vienas sunkiausių uždavinių. Laikas – tai dirbtinai sukurta sistema, kurioje žmogus turi surasti orientyrus, kurie išvestų jį į kelią. Pats kelias yra ne Laike. Visa žmonija gyvena šitos struktūros viduje, ir vienetai – už jos ribų. Viduje gyvena mirtingieji, išorėje – nemirtingieji, pažinę Save. Tai, kas yra ne Laike, yra vienovės kupinas, neatskiriamas, amžinas Atmanas, beasmenybinis Aš, Ramybė ir Tiesa. Todėl galima pasakyti, kad laikas egzistuoja tam, kad mes vieną kartą suprastume nemirtingumo, amžinybės buvimą –kaip gi kitaip suvokti savo nekintančią neįvardijamą esybę? Gyvenimas laike suteikia mums pasirinkimų ir ieškojimų galimybę. Kaip tarp praeities ir ateities yra Tiesa, taip tarp dviejų minčių galima aptikti Aš. Ši trumpa akimirka išsiplečia iki begalybės, jeigu mes suvokiame, kad būtent ji ir yra mūsų ieškojimų tikslas. Nuolat grįždami į dabarties akimirką, į bemintę būtį, mes artėjame prie Dievo, o galų gale – prie Savęs Paties, prie to, kas amžina.

Tatjana Platonova „Tiesos Šviesa“

*

Dėl savimeilės jumyse kyla pyktis ir daugybė kitų tamsumų. Jų veikiami jūs kenkiate kitiems, o kiti atsako jums tuo pačiu, ir jūs kenčiate. Pamąstę suprasite, kad bet kokia kančia, kurią gyvenime patiriate – iki mažiausio galvos skausmo, yra savimeilės pasekmė. Visuomet, kai jums trūksta laimės, kaltinti galite tik viena – savo savimeilę.

Geše Džampa Tenlėjus

*

Kuo mažiau žmogus valgo, tuo jis arčiau dievybės.

Sokratas

*

Tikrasis dvasinis gyvenimas prasideda malonės dėka priimant dieviškąją įsūnystę, o kadangi žmogus tampa sūnumi, todėl pasidaro panašus į Kristų, tampa dvasiniu Dangiškojo Tėvo paveldėtoju, ir Dangiškasis Tėvas savo sūnui suteikdamas kaip didelę malonę dovanoja Kristaus Protą, kad įsūnytasis gyventų Dievo šlovei. Amen.

 Vienuolis Antonijus

*

Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, kad stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas…

 Albertas Enšteinas

*

Jei Dievas nori įteikti Jums dovaną, jis suvynioja ją į problemą.

Vincentas Normanas Pylas

*

Širdis širdžiai Žinią siunčia…

Nikolajus K.Rerichas

*

Mes turime žiūrėti į mirtį, kaip į tikslą: nusisukti nuo mirties, – reiškia vengti gyvenimo, darant jį betiksliu.

Karlas Jungas

*

Laisvė – ne kokios nors patikusios spalvos tamsūs akiniai, ne būdas nelaisvei pašvelninti, o tiesiog nepridengtas žvilgsnis tikrovėn; ne kuri nors pasaulėžiūra kaip padarinys, bet pats pasaulin žiūrėjimas kaip visų galimų pasaulėžiūrų šaltinis, ištaka, pradžia, kaip visų atskaitos taškų Atskaitos Taškas; ne atsakymai, tegu ir labai malonūs mūsų savimeilei, bet gyvas Klausimas; ne svetimos gairės bei vertybės, bet nuosavas, vidinis, pirmapradis pilnavertiškumas.

 Dainius Razauskas

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt