Išminčių sakymai 64

Laughing-Buddha Gailestis visada yra tuščias. Jis dėl praeities. Viltys visada yra tuščios. Jos dėl ateities. DABAR akimirkoje, kuri visada yra šiandien, žmogus yra Pilnatvė.

 RG

*

Tą dieną, kai sumanysi tapti religingu, atmesk religiją. Tą dieną, kai panorėsi pajusti ryšį su dieviškumu, atmesk visokias sąvokas apie Dievą. Tą dieną, kai tavyje atsiras veržimasis sužinoti, kas tu esi, atmesk visus atsakymus, kuriuos esi gavęs anksčiau. Visus skolinius reikia sudeginti.

Ošo

*

Tos patirtys ir veiksmai, kurie sustiprina norų pančius – yra blogis; o tos, kurios išlaisvina protą nuo apribojimų – gėris. Kadangi gerųjų patirčių ir veiksmų priešakyje yra noras, tai supančioja lygiai taip pat, kaip ir blogosios patirtys ir veiksmai. Grandinės nukrenta tik tada, kai išnyksta norai; laisvė ateina, kai gėris ir blogis susitaiko, nepalikdami vietos pasirinkimui.

Meher Baba

*

Tas, kuris laukia – miršta.

Šri Nisargadatta

*

Tikras yra tik vienintelis Džiaugsmas. Nes jis yra tas tikrasis “Aš” mūsų viduje, apimantis visus gyvenimus/ buvimus ir visas įmanomas gyvenimo priešybes. Kai viskas yra viduje, tada viskas yra Džiaugsmas.

Satpremas

*

Jei kažkas labiau gražus nei tu – tai skaudu, jei kažkas turi daugiau pinigų nei tu – tai skaudu, jei kažkas labiau išsilavinęs nei tu – taip pat skaudu. Atsirastų milijonai dalykų, kurie galėtų suteikti tau skausmo. Tai, ko tu nežinai yra toks dalykas, jog ne patys tie dalykai skaudina, – jie patys juk nesuteikia jokio skausmo. O tampa tavo skausmo šaltiniu dėl tavojo ego.

Ošo

*

Pati sunkiausia nuodėmė – nesijuokti iš savo svarbumo.

Vei De Hanis

*

Atlikdami jogos pratybas mes sužinome, kad galime kristi tiek žemai, kiek aukštai galime pakilti… Mūsų kritimo galimybės yra tiksliame santykyje su mūsų galimybėmis pakilimui.

Satpremas

*

Iš kokių slaptumų tik pareina ugnis? Ir kur ji vėl pradingsta? Tai buvo man lyg mįslių panovartos.

Vydūnas

*

Mano širdis nori, kad prabustum. Matau, kaip kenti savo sapne ir žinau, kad turi prabusti, kad baigtum savo vargus. Tačiau pats tavo sapnas man nė kiek nerūpi. Užtenka žinoti, kad turi prabusti. Tau nereikia pasiekti kokią nors sapno vietą, jį paversti kilniu, laimingu, gražiu. Visa, ko reikia – tik suvokti, kad sapnuoji. Nustok įsivaizduoti, nustok tikėti. Pamatyk prieštaravimus, neatitikimus, netikrumą ir žmogaus būsenos liūdesį. Suvok būtinybę atsidurti anapus. Neaprėpiamoje erdvėje plūduriuoja mažytis sąmonės atomas – jame telpa ištisa Visata.

Šri Nisargadatta Maharaj

*

Viskas visada vyksta ne taip, kaip įsivaizdavai. Tokia yra įsivaizdavimų esmė.

Vei De Hanis

*

— Rimtas požiūris į bet ką pasaulyje yra rimta klaida.

— O gyvenimas – tai rimta?

— O taip, gyvenimas – tai rimta! Bet nelabai…

L.Kerolas. Alisa stebuklų šalyje

*

Ateina akimirkos, kada Dievas ateina ir beldžiasi į jūsų duris. Tai gali įvykti vienu iš milijono būdu – per moterį, vyrą, vaiką, meilę, gėlę, saulėlydį arba saulėtekį… Būkite atvirais, kad tai išgirstumėte.

Ošo

*

Kai protas tampa švariu veidrodžiu, jis gali atspindėti Tiesą. Kuomet gėrio ir blogio įspaudai išnyksta, protas mato dvasią. Tai – Nušvitimas. Tačiau protas, matantis dvasią, vienok, yra ne tas pat, kaip dvasia, pažinusi pati save. Nes dvasia – ne protas, o Dievas, kuris buvoja už proto riboženklių. Iš to seka, jog netgi po to, kai protas pamatė dvasią, jis turi susilieti su dvasia, kad dvasia pažintų pati save Tiesoje. Tai – Atpažinimas. Šioje būsenoje protas su savo gerosiomis ir blogosiomis sanskaromis yra išnykęs. Tai būsena už proto riboženklių, už gėrio ir blogio riboženklių. Šios būsenos atžvilgiu, yra tik vienas nedalomas buvimas, kuriam būdingi begalinė meilė, ramybė, palaima ir žinojimas. Kova tarp gėrio ir blogio išnyko, nes nėra nei gėrio, nei blogio, o tiktai vienas nedalomas Dievo gyvenimas.

Meher Baba

*

Kurgi yra velnias, jei ne Dieve? Jei jis ne Dieve, iš Dievo mažai kas beliktų, nes šitame pasaulyje pakankamai blogio, kaip ir kai kuriuose kituose pasauliuose. Ir nedaug beliktų to, kas yra tyra ir nesutepta. Nebent tik beribis ir bevaisis matematinis taškas…

Satpremas

*

Nelauk naujo, nes užtenka jau ir seno.

Vei De Chanis

*

— O kas ten per garsai? — paklausė Alisa, parodžiusi į gana atokius, gražius želdinius sodo krašte.

— A, tai stebuklai, — abejingai paaiškino Češyro Katinas.

— Ir. Ir ką gi jie ten veikia? — pasidomėjo rausdama mergaitė.

— Kaip ir priklauso, — nusižiovavo Katinas. — Jie atsitinka…

 L.Kerolas. Alisa stebuklų šalyje.

*

Drąsa — tai ne baimės stoka. Bebaimiškumas atsiranda, kada jus tampate vis drąsesni ir drąsesni. Bet iš pradžių skirtumas tarp bailio ir drąsuolio nėra jau toks ir didelis. Vienintelis skirtumas – tame, kad bailys klauso savo baimių, o drąsuolis palieka jas šone ir eina į priekį.

Ošo

*

Vienintelė nuodėmė yra pulti į neviltį.

Satpremas

*

Mano mylimasis nutraukė nuo manęs nuodėmės apdarus ir aš su džiaugsmu leidau jiems nukristi. Po to jis patraukė už mano dorybingumo drapanų, tačiau aš susigėdau, išsigandau ir pasipriešinau jam. Ir tik kuomet jis nuplėšė juos nuo manęs jėga, aš pamačiau, kiek giliai mano siela buvo paslėpta nuo manęs pačios…

Iš Šri Aurobindo raštų.

*

Kai reikia veikimo, tai veikimas nutinka. Žmogus nėra veikėjas. Jis tegali budriai suvokti tai, kas vyksta. Pats jo buvimas yra veikimas. Langas yra nebuvimas sienoje – pro jį sklinda šviesa ir ateina oras – tik dėl to, kad jis yra tuščias. Ištuštėk nuo viso proto turinio, nuo visų įsivaizdavimų ir pastangų, tada pats kliūčių nebuvimas pakvies atskubėti tikrovę.

Šri Nisargadatta Majaraj

*

Vienintelė liga yra nepakankamas sąmoningumas…

Satpremas

*

Įtampa tarp „taip“ ir „ne“ suteikia žmogaus saikui kūrybinę vertę.

Alberas Kamiu

*

Mūsų Ašyje yra sąmoninga Būtybė, kuriai pavaldi praeitis ir ateitis. Ji lyg liepsna be dūmų. Ją reikia kantriai laisvinti, atskirti nuo savo kūno, – sakoma Upanišadose. Tai kūdikis, paslėptas slaptoje oloje, apie kurį rašo Rig Veda. “Dangaus sūnus su žemės kūnu. Tas, kuris būdrauja tuose, kurie miega. Jis – namų viduryje, jis – lyg mūsų esybės gyvata ir kvėpavimas, jis – kaip mūsų amžinas kūdikis, jis – tai spindintis Valdovas, kuris buvo paslėptas nuo mūsų. Tai Ašis, Šeimininkas, visų daiktų ir reiškinių apsijungimo vieta… Saulėta erdvė, kur viskas žinoma per amžius amžinuosius.”

Šri Aurobindas. Savitri.

*

O Ugnie, kada mes deramu būdu palaikome tave, mes augame aukštyn ir platyn. Visa šlovė ir grožis Tavo nuostabiose spalvose, Tavo tobulame matyme, o Begalybe. Tu Pilnatvė, nešanti mus į mūsų kelionės pabaigą, Tu – tikrų turtų, visur išbarstytų, daugialypiškumas – iš visų pusių.

Rig Veda

*

Pirmoji jogo užduotis yra išmokti laisvai kvėpuoti. Ir suprantama, sugriauti šitą proto uždangalą, kuris praleidžia tik vieną virpesių rūšį. Pagaliau atverti daugiaspalvę begalybę virpesių, pamatyti pasaulį ir žmones tokiais, kokie jie yra iš tiesų. Atrasti savyje kitą “Aš”, kurio neįmanoma įvertinti proto lygmeniu.

Satpremas

Dievas yra vienas, o jo vardai skirtingi

Užrašas ant namo Sikkime, šventklajūna 2017, spalis.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt

Parašykite komentarą