Išminčių citatos 37

   Save pažinęs – viską žino. Ho heauton gnous ta panta oiden.

Neoplatonikas Hermijas iš Aleksandrijos

*

Žmonių užduotis – dirbti žemėje, kad paverstų ją sodu, pilnu žiedų ir vaisių, kur apsigyvens Dievas.

O.M.Aivanhov, dvasinis mokytojas

*

Tautos laisvė be švietimo – tai pavojingas kalavijas, kuris perskros pačios tėvynės viduriuos.

 Mykolas Pranciškus Krupavičius

 *

Atsiremti galima tik į tai, kas priešinasi.

 Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 *

Vieninga sąmonė veikia neasmeniškai. Visa, kas apsireiškia – sapnas, o visos gyvos būtybės – sapno, kuris niekam nesisapnuoja, veikėjai.

Tatjana Platonova „Viskas paprasta“

*

Žinios yra pažinimo sąlyga, dorybė yra būties sąlyga.

 Menlis Palmeris Holas, okultizmo klasikas, rašytojas, švietėjas

 *

Kada tu tyli, tu supranti; kada tu kalbi, tu viso labo kalbi.

Hermetinė išmintis

*

Blogiausia iš vergijų žmogui – netekti šviesos, atsklidusios iš visų senovės šventovių…

O.M.Aivanhov, dvasinis mokytojas

*

Anitas ir Melitas gali nuteisti mane mirti, bet jie negali man pakenkti.

 Sokratas

 *

Tikėjimas yra veržimąsis į begalybę.

 Eliphas Levi „Transcendentinės magijos doktrina“ 1855 m.

 *

Kuo dažniau mirštame, tuo geriau gyvename.

Rozenkreicerių aksioma

 *

Suprasta mirtis yra nemirtingumas, nesuprasta – mirtis.

Hermetinė išmintis

*

Nė viena tauta negali pasiekti tikro didingumo, kol neišsiugdys adekvačios filosofijos ir nepašvęs savęs politikai, atitinkančiai šią filosofiją.

 Menlis Palmeris Holas, okultizmo klasikas, rašytojas, švietėjas

*

Mano lizdas nematomas, aš esu neperskeltas kiaušinis, aš – milijonų metų viešpats.

Egipto Išėjimo dienos šviesoje (Mirusiųjų) knyga

*

Laimė, kurios linkite kitiems, padaro jus laimingus; šviesa, kurios linkite kitiems apšviečia jus; tyrumas, kurio linkite kitiems, apvalo jus.

O.M.Aivanhov, dvasinis mokytojas

*

Šventykla ne ten, kur šviečia šviestuvai. Šventykla – žmogaus širdis, ir kur žmogus benueitų, jis gali matyti tik tai, kas jo širdyje išaugo.

K.Antarova. „Du gyvenimai“

*

Per išsiskaidymų labirintą tik praskaidrėjęs protas gali atvesti dvasią į tobulą vienovės šviesą.

 Menlis Palmeris Holas, okultizmo klasikas, rašytojas, švietėjas

 *

Žinoki: tai, kas mato ir girdi tavyje, yra Viešpaties Žodis; Suvokimas gi – Dievas Tėvas. – Jie neatskiriami vienas nuo kito, nes vienis – jų gyvenimas.

Hermetizmo išmintis. Poimandras

*

Įšventinimo tikslas – išmokyti mus pakilti aukštai virš debesų, ten, kur nepriklausome nuo nieko, kur esame nepažeidžiami, neužpuolami, nenugalimi ir nemirtingi. Taip, turim kilti vis aukščiau ir aukščiau… Priartėti prie Viešpaties tiek, kad pavyktų įkurdinti Jį savo viduje, padaryti Jį tokį artimą, tokį savą, kad nuolat maudytumėmės jo artume.

O.M.Aivanhov, dvasinis mokytojas

*

Gyvenimas eina toliau. Lėtai. Eina savaime. Nedaug tereikia: obuolio, duonos, dešros ir sūrio. Po teisybei, nenusimanau nieko apie nieką. Mes per daug nusimanome, perdaug dedamės, kad mes viską žinom. Bet mes nieko nežinom..Bet kažkur giliai giliai mes viską žinom… Tačiau šitoj plotmėj, kurioje mes dirbam ir norim pasaulį valdyti bei tvarkyti, mes nežinom nieko. Kažkodėl mes nenaudojame to žinojimo, kuris yra labai giliai ir yra Viskas.

 Jonas Mekas

 *

Tai, kas išsakoma garsiai, žodžiais, – visada yra koncepcija, todėl geriau yra tylėti.

Tatjana Platonova „Viskas paprasta“

*

Tas, kuris nežino kito gyvenimo, išskyrus fizinį, yra tiesiog nemokša; bet tas, kuris skelbia fizinį gyvenimą pačiu svarbiausiu ir pakyli jį iki aukščiausios realybės statuso, yra nemokšiškas savo nemokšiškumo atžvilgiu.

 Menlis Palmeris Holas, okultizmo klasikas, rašytojas, švietėjas

 *

Gyvybė gali egzistuoti nepriklausomai nuo Konkrečios Formos, gali turėti Formą, nefiksuojamą mūsų ribotais jutimais ir nepaklūstančią jokiems dėsniams, taikytiniems dabartiniai kietai materijos būsenai.

Rozenkreicerių visatos ir žmogaus samprata

*

Panašiai, kaip išeini iš įsčių, išeisi ir iš šio kūno… Panašiai, kaip iš įsčių išėjęs tu neprisimeni įsčiose esančių dalykų, taip ir kūną palikęs tapsi dar tobulesnis.

Hermetinė išmintis

*

Jei žinočiau, kad Dievo Karalystė niekad nebus sukurta, ir toliau jos trokščiau. Supratau, kad laimiu aš, nes ta pilnatvės ir harmonijos būsena bent įsikurs mano širdyje, mano sieloje, mano mintyse

O.M.Aivanhov, dvasinis mokytojas

*

Pasirinkdami dievus – mes pasirenkame likimą.

Vergilijus, senovės Romos poetas

*

…Nes ten, kur viskas baigiasi, viskas prasideda amžiams.

Hermetizmo išmintis. Poimandras.

*

Ateities religija bus saulės religija, nes per saulę kasdien galima užmegzti dvasinį ryšį su Dievu, valgyti Kristaus Kūną ir gerti Jo Kraują.

O.M.Aivanhov, dvasinis mokytojas

*

Tu neturi sielos. Tu esi siela. Tu turi kūną.

C.S.Liuisas

*

Baisu ne tai, kad okultistas gali klysti; baisu tai, kad okultistas gali pasirodyti teisus. Mes savo abejones galime traktuoti nusikaltėlio naudai, tačiau okultisto – niekada. Nusikaltėlis nusižengia tik mūsų įstatymams, tačiau okultistas gi, pamina mūsų neliečiamus įsitikinimus.

 Menlis Palmeris Holas, okultizmo klasikas, rašytojas, švietėjas

*

Blogai, kai nežinai, kai sužinai – dar blogiau. Nebūkime stabmeldžiais: negarbinkime kapų nei mirusiųjų, nestatykime jiems paminklų ir ten neatlikinėkime apeigų, neieškokime stebuklų, negalvokime, kad jie mums ar mes jiems skolingi, kad jie yra mūsų pasiuntiniai, tarnai ar vergai. Nekvailiokime. Nebūkime barbarais: nekasinėkime, neieškokime ir netyrinėkime, nes ten jokių daiktų nėra: jie vienuolystės atstovai ir po savo mirties nepaliko nei medžiaginio, nei dvasinio šiukšlyno, kurį mes vadiname istorija.

Albinas Kurtinaitis. Garnio vaikai

*

Visa atmosfera aplink mus, erdvė tarp pasaulių – tai Dvasia… vyksta nuolatiniai mainai: Forma išsisklaido Dvasioje, o Dvasia kristalizuojasi į Formą.

Rozenkreicerių visatos ir žmogaus samprata

*


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt