Maldos iš Mokytojo sodo (papildyta)

KoothoomiDieve, padėk mano širdžiai, trokštančiai praregėti. Nušviesk ją Tavo Pagalbos ir Meilės jėga. Visi mes esame tavo vaikai, o Tu – mūsų Tėvas ir Motina. Ir viskas yra Tavo Valioje ir Malonėje. Aumens.

***

„Aš Savastis“ – Visa vedanti, visur Esanti, viską Žinanti! Tu, užpildanti Savimi viską ir visus laikanti savyje, tebūnie šventas ir palaimintas Tavo Vardas, ištikimas per amžius, nežinomas, esamas per amžius amžinuosius. Apšviesk, užpildyk širdį Savo palaiminga Meile. Paversk tamsą Šviesa. Tai, kas Tavo Dovanota – tebūnie švaru ir spindi mumyse. Išvalyk trokštančiuosius Šviesos savo Valia ir Malone. Ir įnešk Savo Meilę į mūsų širdis. Aumens.

***

O, Visagali mūsų Tėve ir Motina! Į Tave tiesiame rankas ir meldžiame Tavęs: įeik į mūsų širdis, išvalyk jas. Tebūnie Tavo Šviesa mumyse ir tebūnie Tavo Valia ir Meilė visada, per amžius amžinuosius. Aumens.

***

Didysis Mokytojau, išvalyk mano širdį, padėk man praregėti. Dovanok man jėgų ir sustiprink mane. Ir tebūnie Tavo valia. Aumens.

***

O Aukščiausiasis! Lenkiamės Tau ir atiduodame Tau savo širdis. Tėve mūsų ir Motina mūsų, Visagali, dėkojame Tau ir Tavo dosnumui už Malonę mums, Tavo vaikams. Kiekvienas mūsų įkvėpimas priklauso Tau. Ir tu užpildai mus, Mįslingasis, visa ko Esme, Vienove, Neapsakomybe. Nėra žodžių Tave garbinti, ir nėra išraiškų tai Meilei, kuri trokšta su Tavimi susilieti, O Tėve mūsų, Motina mūsų. Aumens.

***

Tėve mūsų, Motina mūsų! Tau keliame savo širdis. Išvalyk jas Savo Gailestingumu ir Savo Šviesos Šlove. Esantis per amžius amžinuosius – būk su mumis ir suteik mums stiprybės bei savo Jėgos. Aumens.

***

O, Mokytojau mūsų širdžių! Išvalyk mus ir padėk pakylėti širdį link Tavo Suvokimo. Ištirpdyk širdies aklumą, kuris dar nemato, bet trokšta praregėti! Tebūnie šviesa mumyse ir tarp mūsų. Aumens.

***

Dangiškasis Tėve ir Motina, Palaimink mano ieškančią širdį, kad ji išsilaisvintų iš visokio aklumo ir praregėtų. Tegul sušvinta Šviesa tamsose. Aumens.

***

O Pasaulio Mokytojau! Tebūnie palaimintas Tavo Vardas – per amžius amžinuosius (3 k). Tu, dovanojęs mums gyvenimą, kvėpavimą ir pavidalą bei saugantis mūsų būtį, nušviesk mūsų širdis Savo išminties ir meilės Šviesa. Tebūnie tavo Valia, visiška ir pilna – mes jai atsiduodame. Tebūnie ramybė ir tyla širdyje. Aumens.

***

Tebūnie Šviesa ir Darna! O Pasaulio Mokytojau, priimk ir išvalyk širdis, ieškančias praregėjimo. Didi Tavo Šlovė, kurianti Gyvenimą. Suteik mums jėgų ir Šviesos bei Darnos iš savos galybės. Apšviesk mūsų širdis, nes tavo mums dovanota jėga sustiprins amžinajame kelyje į tave. Aumens.

***

Tėve mūsų, Motina mūsų! Mes meldžiamės Tau, apsireikšk mūsų širdyse, išvalyk mus ir nukreipk į Tavo tobulumo kelią. Aumens.

***

O Pasaulio Mokytojau! Tau meldžiamės iš savo širdies gelmių. Tebūnie palaimintas tavo vardas per amžius amžinuosius. Aumens.

O Pasaulio Mokytojau! Apšviesk ir nukreipk mano širdį savo Meilės jėga. Padėk man veržtis kasdieną į tave ir suteik ramybės mano širdžiai. Aumens.

O Pasaulio Mokytojau! Viską versdamas savo maloninga valia ir viską stebėdamas, padovanok ir man galimybę Stebėti neprisirišant ir tapti tavo Valia, Meile ir Žinojimu. Aumens.

***

O Pasaulio Mokytojau! Išvalyk mano širdį, padėk man atskleisti supratimą, nušviesk jo gylį savo būties jėga ir leisk man susilieti su amžina ir džiaugsminga Tiesa. Aumens.

***

O Pasaulio Mokytojau! Tebūnie palaimintas Tavo vardas, neištartas per amžius amžinuosius. Dovanok praregėjimą ir sustiprink mano širdį. Dovanok Šviesą iš Savo Šviesos ir padėk sustiprėti veržimuisi į Tiesą mano širdyje.

O Pasaulio Mokytojau! Tu, išvedantis pasaulius ir atvedantis juos vėl Savo Malonės galia, atsiųsk savo Malonę mano širdžiai. Aumens.

***

Mano širdies Mokytojau! Tebūnie Tavo neištartas vardas palaimintas, per amžius amžinuosius. Leisk man išvysti Šviesą, Tavo uždegtą mano šventoje širdies gilumoje. Ir leisk man pažinti Tave manyje.

Laimindamas pasaulius, palaimink ir mano širdį, dovanok man jėgų praregėti, kad mane pasiektų Tavo Malonė. Aumens.

***

Mūsų širdžių Mokytojau! Būvojantis netariamu vardu, nenusakomas, neregimas. Šventas, Šventas, Šventas! Dovanok savo Šviesos čia esantiems. Ir nušviesk juos Šviesa nuo savo Šviesos. Tebūnie tavo Valia ir mums, kaip ir visam kam. Aumens.

***

O Pasaulio Mokytojau! Dovanok mums praregėjimo šviesą ir mūsų širdžių išvalymą, būdamas Amžinas, Vienas Vienintelis Savo Šventume.

Apšviesk savo nuostabia Šviesa ir dovanok mums jėgų suvokti savo tobulumą. Leisk mums prisiartinti prie Tavęs. Tie, kurie trokšta tave pažinti, ir tie, kurie nenori Tavęs pažinti – visiems vienodai Tu dovanoji Savo Meilę. Leisk mums Tave atrasti. Aumens.

***

O Pasaulio Mokytojau! Tebūnie Tavo neišreikštas Vardas palaimintas per amžius amžinuosius. Dovanok mums dvasinės Šviesos atskleidimą mūsų širdyse. Praliek į mus Šviesą iš Savo Šviesos ir padėk tapti tobulais Tavo Šviesos indais.

Tebūnie tavo Valia mūsų širdžių kvėpavime ir tegul tęsiasi Tavo Šventos Malonės gijos į mūsų širdis. Aumens.

***

O Pasaulio Mokytojau! Tebūnie palaimintas tavo Vardas, neišreikštas ir šventas per amžius amžinuosius. Laimės bangos iš mano virpančios širdies kyla į Tave. Nušviesk mane Savo gailestingumo Šviesa, atsiskleidžiančia mano širdyje.

Teįsižiebia tavo Valia, kaip kelrodė žvaigždė mano gyvenime.

Ω

Paruošta pasiremiant: Olga Obnorskaja. Mokytojo sodas.

PS. Čia kreipiamasi į dangiškuosius Tėvą ir Motiną vienaskaita, suvokiant Juos, kaip Vienio pasireiškimą.

Koothoomi

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt