Avadhoot Baba: Amžinoji Meilė

Avadhoot Baba Ji

Avadhoot Baba Ji

Amžinoji meilė gali panaikinti visus skirtumus pagal kastas, odos spalvą, įsitikinimus, religiją ar lytį tarp visų žmonių rasių visoje Visatoje. Tiesiog pabandykite mylėti save, tiesiog save patį, ir tuomet mylėsite kiekvieną. Tai gali sukurti taiką ir harmoniją. Amžinoji meilė yra astralinė ir nesavanaudiška. Ji nereikalauja jokio fizinio santykio tarp dviejų ar daugiau žmonių, kita vertus, fizinė meilė pareikalauja tam tikros rūšies savanaudiškumo ir fizinio ryšio su tam tikru „motto“ už jų. Be šito negali būti jokios meilės ar santykių.

Bet astralinė meilė neturi jokių reikalavimų, nes ji yra nesavanaudiška. Amžinoji meilė atsitinka be jokių sąlygų. Ji neturi apribojimų pagal tradicijas, papročius, įsitikinimus, lytį bei religiją. Ji yra visuotinė ir skirta visiems. Fizinė meilė turi tam tikrus „motto“ ir reikalavimus ir taip pat kai kurias ribas. Yra labai sunku išlaikyti šią meilę per visą gyvenimą. Nes viskas sprendžiasi šią akimirką. Ir štai meilė jau yra prarasta. Bet taip nėra Amžinosios meilės atveju, nes ši neturi fizinio tikslo, tik amžiną pajautą. Pirmiausia pabandykite pamilti save. Norėdami pradėti, jūs turite pradėti Mylėti save. Prajauskite save vis giliau ir giliau, eikite į save, tik į save.

Atsisėskite patogiai. Užmerkite akis, be įtampos ir streso. Tiesiog stebėkite save ir toliau taip sėdėkite kiek įmanoma reguliariai, švarioje ir erdvioje vietoje. Po kelių dienų ar kelių mėnesių, priklausomai nuo jūsų nuoširdumo ir atsidavimo bei disciplinos, automatiškai prasidės paslaptingas Amžinos Meilės procesas. Dabar būkite tiesiog viduje budrus stebėtojas.

Prasidės tam tikri dieviški dalykai, kurie pradės lėtai lėtai keisti jūsų gyvenimą. Tai Amžinoji Meilė, kuri vysto švelnumą, jausmus, atjautą, pagarbą, supratimą, gailestingumą, malonę ir smurto atsisakymą. Leiskite sau tai priimti. Po tam tikro laiko, jūs patys pradėsite jausti, kad jūsų požiūriai, skoniai, charakteris ir elgesys pasikeitė. Šis veržimasis išvystys kiek įmanoma puikų asmenį, kuris pradės mylėti kiekvieną su lygybės pojūčiu, be jokių skirtumų pagal kastą, spalvą, įsitikinimus, religijas ir lytis. Žiaurumai, nesveiki jausmai ir smurtas gali būti sumažinti iki maksimalaus įmanomo lygmens. Šis pasaulis gali tapti Dangaus karalyste mums visiems, kai mes pradėsime vadovautis dieviškuoju gyvenimu. Taigi Meilė yra Dievas, ir Dievas yra meilė nugalintys tikrąja prasme. Tiesiog pabandykite ….. Prašau, perduokite šią žinią visiems jūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Amžinoji Meilė nesukuria jokių kliūčių jūsų veikloje kasdieniame normaliame gyvenime, atvirkščiai, ji suteikia daug teigiamos energijos ir entuziazmo vykdyti savo pareigas visose gyvenimo srityse ir pasiekti savo tikslus ir sėkmę. Ji taip pat išsaugo jūsų protą ramų ir atsparų kasdieniam stresui, deformacijoms ir įtampoms. Ji keičia jūsų gyvenimo „motto“ iš aistros į didžiadvasiškumą, iš pykčio į taikingumą, iš nusivylimo į veiklumą ir iš svyruojančio proto į stabilų protą. Ji taip pat padeda pernešti dvasinę vydą į materialistinę materiją, kas, savo ruožtu, sukuria geresnį bendradarbiavimą tarp jūsų kūno ir proto.

P.S.

Žmonės, aš kalbėjau su jumis apie Amžiną Meilę. Mylėkite save, tada savo artimus žmones, ir, jei pajusite širdimi, tuomet mylėkite visus be jokios fizinės priežasties. Tiesiog dieviškumas kaip motina myli savo vaikus be jokių skirstymų. Skurstantis ar sergantis žmogus visada gaus iš jūsų pagalbą, prašo jis to ar ne. Prašau, padėkite jiems, jei tai įmanoma. Jei padarysite tai, jūs tikrai pajusite vidinį džiaugsmą širdyje, ne prote. Telaimina jus Dievas.

Dievas yra visur esantis. Jis taip pat gyvena mūsų širdyse. Jis visada mus veda, bet dažniausiai žmonės nepaiso Jo patarimų. Priimdami tai, paklauskite savęs, ką turite iš tiesų daryti. Dievas, gyvenantis jūsų širdyje tikrai duos atsakymą, prašau, išgirskite Jį ir sekite. Paprastai kiekvienai progai pasitaikius kiekvienas gauna vidinį šaukimą ir jaučia, ar gali kažkam padėti, ar ne. Darykite taip, kaip tai jaučiate jūs. Tai visada bus teisinga. Būkit palaiminti.

Nieko nėra neįmanomo. Prašau, suraskite nedidelį plyšelį savo 24 valandų laiko tėkmėje. Jaučiu, jūs tikrai galite jį surasti prieš saulėtekį. Panaudokite šį laiką meditacijai. Jūs tikrai pajusite pokyčius. Telaimina jus Dievas.

Baba Yogeshwaranand Giri

***

Eternal love can change all discriminations based on caste, colour, creed, religion and gender among all human races of the whole universe. Just try to love your self, your own ones and then love every one. This can create peace and harmony. Eternal love is astral and selfless. It does not require any physical relationship between two person or persons on the other hand physical love requires some purpose selfishness and physical relationship with some motto behind it between the two person or persons. Without this there can be no love or relation. But astral love does not have any such requirements because it is selfless. Eternal love happens with out any requirement. It has no boundaries of Traditions, customs, creed gender and religion. It is universal and for all. But physical love has certain mottos and requirements and also some boundaries. It is very difficult to follow it throgh out the life. Because the moment perpose is solved. Love is lost. But it is not so in case of Eternal love, because it has no physical purpose only eternal feeling. First try to love yourself. To start with you have to start Loving yourself.Just think deeper and deeper within self about yourself only.

Sit in a comfortable posture. Close your eyes with no strain or stress. Just watch yourself within and continued to sit as for as possible regularly at a clean and airy place. After few days or months depending upon your sincerty devotion and discipline. Automatically a secret process of Eternal Love will start. Now just be watcher and internally alert. Some thing divine happening will start which may slowly and slowly change your life. It is only Eternal Love which generates affections, emotions, sympathy, reverence, compassion, mercy, grace and non- violence. Let us adopt it. After some time, you yourself will start feeling that your attitude, taste, temperament and behavior has changed. An urge will develop to become a best possible person and start loving every one with feeling of equality without any discrimination towards Caste,colour, creed, religion and gender. The atrocities , ill feelings and violence may reduced to macimum possible scale. This world may become Heaven for all of us and we srart leading a divine life. Thus the Love is God and the God is Love will prevail in true sense. Just Try….. Please forward this to all of your relatives, friends and knowen persons.

Eternal Love does not create any hindrance in the activites of your routine normal life, rather it provides lot of positive energy and enthusiasm to perform your duties in all walks of your life and to achieve objectives and success. It also keeps your mind calm and cool from day to day stress, strain and tentoin. It changes the motto of life from Lust to generosity, anger to peace, from frustration to engagement and fluctuated mind to determined mind It also helps to generate spiritual view to materialistic matter which in turn provide better productivity between your mind and body.

P.S.

I talked to you people about Eternal Love . Love yourself then your own ones and if it comes true by heart then love every one without any physical purpose. Just divine as mother loves her children without any discrimination. A needy person or patient always looks towards you for help whether he or she requests you or not. Pl help them if possible. If you do this you will certainly feel inner joy by heart not by mind. God bless you.

The God is omni present. He is also present in our heart. He always guide us but mostly people ignore his advice. Under such condition you ask yourself what to do. The God sitting in your heart will certainly reply. pl hear him and follow. Normally at every occasion one gets inner command and feel like helping someone or not. Do it as you feel. It will always be right. Bless you.

Nothing is impossible. Pl find some time out of your time slot of 24 hours. I feel you will certainly get it before sun rise. Utilize it for meditation. Certainly you will feel some change. God bless you.

Baba Yogeshwaranand Giri

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Avadhoot Baba_Kumbhamela

Yatra 7: Lietuvių šventklajūnius Maha Kumbhameloje į maudynes veda Avadhoot Baba iš Gangotrio